8 dôvo­dov pra­cov­ných kon­flik­tov a tipy ako sa im vyhnúť

Oliver Meres / 5. apríla 2016 / Lifehacking

Ach, to by boli sviat­ky, keby sa ľudia vadiť pre­sta­li“, spie­va Milan Lasi­ca v legen­dár­nej pies­ni. Zby­toč­né spo­ry a pole­mi­ky v prá­ci urči­te aj tebe občas poriad­ne znep­rí­jem­nia život. Vieš však, že sa im dá veľ­mi efek­tív­ne pred­chá­dzať? Ten­to člá­nok ti pomô­že rozo­znať kedy sa ku kon­flik­tu schy­ľu­je a pora­dí ti, ako sa mu ele­gan­tne vyhnúť.

Mno­hí berú vyhro­te­né kon­fron­tá­cie ako nevy­hnut­nú súčasť pra­cov­né­ho živo­ta, opak je však prav­dou. Ja sa naprí­klad s ľuď­mi v prá­ci z prin­cí­pu nehá­dam. Hád­ky sú zby­toč­né, kazia vzťa­hy a míňa­jú čas. Sta­čí si vší­mať, kedy vzni­ka­jú a vedieť, ako s nimi zato­čiť. Poď­me sa teda pozrieť na to, pre­čo a ako vlast­ne vzni­ka­jú a ako sa im vyhnúť.

1. Do dis­ku­sie vná­ša­me emó­cie

Snáď naj­čas­tej­šie sa stre­tá­vam s tým, že ľudia pri cit­li­vých témach pri­su­dzu­jú slo­vám emó­cie, kto­ré k nim nepat­ria. Je to pre nás pri­ro­dze­né, jed­no­du­cho namies­to čis­to raci­onál­nej reak­cie na to, čo bolo pove­da­né, zare­a­gu­je­me emó­ci­ou, kto­rú v nás vyvo­la­lo to, čo sme si pod tým pred­sta­vi­li – čo ale čas­to dru­há stra­na nemá šan­cu vedieť.

Tre­ba si na to dať pozor, pre­to­že nechať sa ovlád­nuť emó­cia­mi je veľ­mi ľah­ké a nie vždy na prvý pohľad bada­teľ­né. Keď si uve­do­míš, že od roz­um­nej argu­men­tá­cie si pre­šiel k iro­nic­kým poznám­kam, bude už nesko­ro.

Ako sa tomu vyhnúť: Mne pomá­ha úpl­ne jed­no­du­chá tech­ni­ka – dať si pred odpo­ve­ďou zopár sekúnd čas. V tom­to okne sa sústre­dím na to, aby som spoz­nal a odde­lil od seba emó­cie a argu­men­ty. Až keď ich odde­lím, zare­a­gu­jem. Nápor hne­vu? V poho­de, daj si desať sekúnd, pre­mys­li si, čo chceš pove­dať tak, aby to bolo kon­štruk­tív­ne a hnev potla­číš.

girl-863686_1920

2. Robí­me logic­ké chy­by

Logic­ké uva­žo­va­nie vôbec nie je také pri­ro­dze­né, intu­itív­neľah­ké, ako si mož­no mys­líš. Na pra­co­vis­ku je však napriek tomu nevy­hnut­né. To, čo sa ti na prvý pohľad zdá logic­ké, je čas­to dáv­no zná­my klam, ale­bo to, čo sa v anglič­ti­ne volá logi­cal fal­la­cy. Ak nie­kto v dis­ku­sii spra­ví logic­kú chy­bu a dru­hý ju neob­ja­ví, jeho argu­ment je neplat­ný a celú dis­ku­siu to vyo­su­je a jej sku­toč­ný význam, pred­met a cieľ sa strá­ca­jú.

Ako sa tomu vyhnúť: Poriad­ne si naštu­duj všet­ky zná­me logic­ké chy­by a nauč sa ich iden­ti­fi­ko­vať ako na dru­hých, tak sám na sebe. Snáď úpl­ne najob­ľú­be­nej­ší­mi sú Slip­pe­ry slo­pe, Ad homi­nem a Ad popu­lum argu­men­ty. Aj ty ich urči­te počú­vaš na den­nom poriad­ku. Vieš ich však odha­liť? Teraz už budeš vedieť.

3. Neho­vo­rí­me o tom istom

Môže to znieť tri­viál­ne, no veľ­mi čas­to vidím, ako sa na mee­tin­gu dva­ja roz­prá­va­jú – a kaž­dý melie o nie­čom inom! Takým spô­so­bom však abso­lút­ne nie je mož­né prí­sť k neja­ké­mu pro­duk­tív­ne­mu výsled­ku – a o to pred­sa v kaž­dej dis­ku­sii ide. Dôvo­dy sú jed­no­du­ché: nepo­čú­va­me sa navzá­jom a nere­a­gu­je­me na to, čo bolo pove­da­né, odbie­ha­júc tak od témy.

Ako sa tomu vyhnúť: Ak ten, s kto­rým sa roz­prá­vaš neza­re­a­gu­je na to, čo si prá­ve pove­dal, zastav a ujas­ni si, o čom sa roz­prá­va­te. Mož­no ste priš­li na neja­ký ďal­ší prob­lém, fajn, odlož­te si ho na neskôr, no teraz sa roz­prá­vaj­te len o jed­nej veci.

argument-238529_1920

4. Sna­ží­me sa vyhrať

Ak jedi­ným tvo­jím cie­ľom v dis­ku­sii je počuť „máš prav­du“, nemu­síš sa do nej ani púš­ťať. Ľud­ské ego je však nie­ke­dy veľ­mi tvrdo­hla­vé a brá­ni sa, aj keď to nedá­va zmy­sel. Tre­ba si uve­do­miť, že cie­ľom nie je vyhrať, ale prí­sť ku kon­štruk­tív­ne­mu záve­ru. Čas­to sa hlav­ne v dlh­ších dis­ku­siách stá­va, že ak aj člo­vek zis­tí, že jeho línia argu­men­tá­cie je dera­vá ako emen­tál, pokra­ču­je v nej za kaž­dú cenu len pre­to, aby nemu­sel uznať „pre­hru“. Taká dis­ku­sia je ale zby­toč­návyčer­pá­va­jú­ca pre obe stra­ny.

Ako sa tomu vyhnúť: Ak máš pocit, že dru­há stra­na sa sna­ží len vyhrať, jed­no­du­cho ju s tou­to dom­nien­kou kon­fron­tuj. Mož­no zis­tíš, že tvoj kole­ga je tak tvrdo­hla­vý, že nemá význam pokra­čo­vať a tre­ba ustú­piť, a mož­no ti tá za prav­du a prí­de­te na to, kde bol prob­lém. Neza­bud­ni však mať rov­na­ký meter aj na seba a pri­znať, keď hájiš svo­ju stra­nu len z prin­cí­pu.

5. Nemá­me o pred­me­te dis­ku­sie dosť infor­má­cií

Veľ­mi čas­to sa mi stá­va, že ma ľudia pre­svied­ča­jú o svo­jej prav­de vo sfé­re, kto­rú nepoz­na­jú, neve­dia, ako to v nej cho­dí a naopak ja som v nej expert. Viesť dis­ku­siu, ak o jej pred­me­te nemám dosť infor­má­cií, je zby­toč­né, pokiaľ sa nech­cem od dru­hej stra­ny len nie­čo nové dozve­dieť. Ja naprí­klad nero­zu­miem gra­fi­ke tak ako dizaj­né­ri – nebu­dem sa pre­to púš­ťať do žiad­nej argu­men­tá­cie a opo­no­vať im, pre­to­že to nemám čím pod­lo­žiť. Viď aj ďal­ší bod.

Ako sa tomu vyhnúť: Úpl­ne jed­no­du­cho – sta­čí sa naučiť hovo­riť „viem o tom len málo, pre­to nemô­žem nič tvr­diť.“ Tre­ba jed­no­du­cho pri­znať, že sa nevy­znám a nechať si pora­diť. Ak sa dru­há stra­na vyzná, je to výbor­ná prí­le­ži­tosť naučiť sa nie­čo nové. A nie je to vôbec han­ba ale­bo pre­jav pra­cov­nej neschop­nos­ti. Tí, čo si to mys­lia, trpia čas­to syn­dró­mom z ďal­šie­ho bodu:angry-man-274175_1280

6. Musí­me mať na všet­ko názor

Sho­oty raz nakres­lil krás­nu kari­ka­tú­ru pres­ne o tom­to. Hlav­ne na Slo­ven­sku sa stre­tá­vam s ľuď­mi, kto­rí jed­no­du­cho neve­dia pri­znať, že o nie­čom prd vedia a pre­to nemô­žu mať názor. Nikto nie je pred­sa expert na všet­ko. Napriek tomu sa tak mno­hí tvá­ria. Prá­ve pre­to je veľ­mi ťaž­ké s nimi dis­ku­to­vať. Na všet­ko totiž majú názor, pod­lo­že­ný ale nie je žiad­ny­mi fak­ta­mi. Argu­men­tá­cia s takým člo­ve­kom čas­to vedie do hlú­pych sle­pých uli­čiek.

Ako sa tomu vyhnúť:

Jed­no­du­cho kon­fron­tuj dotyč­né­ho člo­ve­ka s vlast­nou zna­los­ťou prob­le­ma­ti­ky. Ak si štu­do­val lite­ra­tú­ru a celý život sa napl­no venu­ješ písa­niu, je len veľ­mi neprav­de­po­dob­né, že nie­kto, kto nečí­tal ani jed­nu kni­hu, bude vedieť viac o tom, čo robí dob­rý text. Ak na tom trvá, tre­ba si stáť za svo­jím a dis­ku­siu ukon­čiť. Samoz­rej­me aj tu pla­tí, že si tre­ba dať pozor aj u seba samé­honepres­vied­čať štu­do­va­né­ho pro­fe­si­oná­la o nie­čom z pozí­cie ama­té­ra. Iný­mi slo­va­mi: nelez iným do kapus­ty.

7. Pred­po­kla­dá­me zna­losť, kto­rá tam nie je

V bež­nom roz­ho­vo­re čas­to pred­po­kla­dá­me, že dru­hý má neja­ké poza­die, kon­text, že už čosi o tom, čo hovo­rí­me, vie. Čím je však dis­ku­sia zlo­ži­tej­šia, čím je jej téma kom­plex­nej­šia, tým nebez­peč­nej­šie je počí­tať s tým, že ten dru­hý si čosi domys­lí. Ak rátam s tým, že dru­hý pred­sa vie, čo tým mys­lím tým, čo hovo­rím, môžem sa popá­liť.

Ako sa tomu vyhnúť: Nikdy nepred­po­kla­daj, že dru­hý si vie tvo­je slo­vá vysvet­liť. Nebuď leni­vý a sprav to sám. Nikto nebu­de tušiť a hľa­dať význam v tvo­jich slo­vách za teba. Ak áno, čas­to to vedie k vyš­šie uve­de­né­mu prob­lé­mu č. 1. Vždy počí­taj s tým, že tvoj kole­ga nevie nič okrem toho, čo mu povieš. To, čo hovo­ríš, tak to aj mys­líš, to si zapa­mä­taj a uvi­díš, že tvo­je repli­ky budú trans­pa­ren­tnej­šie.

worried-girl-413690_1920

8. Sna­ží­me sa pre­sved­čiť o svo­jej prav­de

Pre člo­ve­ka je pri­ro­dze­né, že svoj názor pova­žu­je za správ­ny a že ho nech­ce meniť. Tre­ba si však dať pozor na to, kedy je ten správ­ny čas uznať, že dru­hý má roz­um­né argu­men­ty. Ešte dôle­ži­tej­šie je snáď to, aby si to nepo­va­žo­val za sla­bosť ale­bo han­bu. Zapa­mä­taj si: ak nie­ko­ho pre­sved­číš o svo­jej prav­de, nič ti to nedá (hádam len prí­jem­ne pohlad­ká ego). Ak nie­kto pre­sved­čí teba, prá­ve si sa nie­kam posu­nul!

Ako sa tomu vyhnúť: Podob­ne ako v bode č. 4. Sta­čí sa naučiť hovo­riť „neviem“, lep­šie počú­vať uve­do­miť si, že cie­ľom dis­ku­sie nie je pre­sved­čiť, ale oboch posu­núť vpred.

Dôvo­dov nez­hôd a nedo­ro­zu­me­ní v pra­cov­nom pro­stre­dí je urči­te ešte omno­ho viac, s tými­to však ľudia zápa­sia naj­čas­tej­šie. A čo ty, kedy si sa napo­sle­dy úspeš­ne vyhol neprí­jem­nej kon­fron­tá­cii? Máš neja­ké svo­je ove­re­né tri­ky ako na to? Do komen­tá­ra s nimi!

zdroj fotiek: pixabay.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: gigaom.com

Pridať komentár (0)