8 kníh, ktoré by som odpo­ru­čil kaž­dému ambi­ci­óz­nemu člo­veku

Martin Bohunický / 16. februára 2016 / Tools a produktivita

Môj otec mi vždy rád a často pri­po­mí­nal, že to, kým budem, závisí od miest, ktoré nav­ští­vim a od ľudí, kto­rých stret­nem.

S odstu­pom času viem, že hovo­ril pravdu. Je len jedna vec, ktorú by som dopl­nil — knihy. Na to, kým som sa stal, mala lite­ra­túra ohromný vplyv. A nečí­tal som len osobný roz­voj, čítal som aj belet­riu a poé­ziu.

V roku 2015 som pre­čí­tal nie­koľko desia­tok kníh a týchto osem mi utk­velo v pamäti. Toto sú knihy, ktoré by si mal každý ambi­ci­ózny člo­vek určite pre­čí­tať:

1. David Kid­der — Star­tup Pla­y­book

Ak hľa­dáš knihu bohatú na infor­má­cie a dobre mie­nené rady pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, táto kniha je pre teba. Obsa­huje myš­lienky a názory 41 zakla­da­te­ľov spo­loč­ností a téma­ticky ponúka úplne všetko od lea­ders­hipu až do náj­de­nie cie­ľovky.

1

foto: entrepreneur.com

2. Ed Cat­mull — Cre­a­ti­vity, Inc.

Kniha určená nie­len pre pod­ni­ka­te­ľov, ale pre všet­kých líd­rov. Je plná hod­no­tých myš­lien­koch o budo­vaní ino­va­tív­nej firem­nej kul­túry.

2

foto: entrepreneur.com

3. Bill George — True North

Vyni­ka­júca kniha o hod­no­tách a moti­vá­cii. Autor sa opý­tal 125 mužov a žien, čo si mys­lia, že robí lídra líd­rom a odpo­vede ťa zrejme prek­va­pia.

3

foto: entrepreneur.com

4. Peter Thiel — Zero to One

Tento best­sel­ler je špe­ci­ficky cie­lený na star­tu­povú komu­nitu a ponúka neoce­ni­teľné rady, na čo sa zame­riať a čomu sa naopak vyhnúť. Autor ponúka tiež svoje filo­zo­fické pohľady na biz­nis.

4

foto: entrepreneur.com

5. Michael Michalko — Thin­ker­Toys

Kre­a­ti­vita je niečo, čo sa dá naučiť a vylep­šo­vať. Aspoň to tvrdí autor tejto “bib­lie” kre­a­tív­cov. Táto kniha ponúka 33 cvi­čení, ktoré v tebe pre­bu­dia kre­a­tívne mon­štrum.

5

foto: entrepreneur.com

6. Laura Hil­lenb­rand — Unb­ro­ken

Nie je pre mňa prek­va­pe­ním, prečo táto kniha vedie reb­ríčky pre­daj­nosti a chystá sa do Hol­ly­wo­odu. Hoci táto kniha nie je o pod­ni­kaní, je o obete, pre­žití a odol­nosti. Ver mi, keď si pre­čí­taš túto knihu, tvoja per­spek­tíva na budo­va­nie star­tupu a cel­kovo na život sa zmení.

6

foto: entrepreneur.com

7. Stan McCh­rys­tal — Team of Teams

Stan bol hla­vou špe­ciál­nych jed­no­tiek JSOC. Nepria­teľ pred jeho očami stále pou­ží­val iné tak­tiky a sna­žil sa ho pre­chyt­ra­čiť. V dneš­nom svete plnom výziev je to prak­ticky rov­naké. Ako byť vždy o krok vpred pred nepria­te­ľom? Táto kniha to vysvetlí.

7

foto: entrepreneur.com

8. Peter Dia­man­dis — Abun­dance

Táto kniha ponúka víziu, ako by mohol prie­my­sel a cel­kovo svet vyze­rať v budúc­nosti. Zo star­tu­po­vého hľa­diska je táto kniha zau­jí­mavá práve v tom, že môžeš hľa­dať rie­še­nia na prob­lémy, ktoré v budúc­nosti prídu.

8

foto: entrepreneur.com

A čo tvoje obľú­bené knihy? Čo by si odpo­ru­čil ty?

zdroj: entrepreneur.com, titulná foto: huffpost.com

Pridať komentár (0)