8 kníh, kto­ré by som odpo­ru­čil kaž­dé­mu ambi­ci­óz­ne­mu člo­ve­ku

Martin Bohunický / 16. februára 2016 / Lifehacking

Môj otec mi vždy rád a čas­to pri­po­mí­nal, že to, kým budem, závi­sí od miest, kto­ré nav­ští­vim a od ľudí, kto­rých stret­nem.

S odstu­pom času viem, že hovo­ril prav­du. Je len jed­na vec, kto­rú by som dopl­nil — kni­hy. Na to, kým som sa stal, mala lite­ra­tú­ra ohrom­ný vplyv. A nečí­tal som len osob­ný roz­voj, čítal som aj belet­riu a poé­ziu.

V roku 2015 som pre­čí­tal nie­koľ­ko desia­tok kníh a tých­to osem mi utk­ve­lo v pamä­ti. Toto sú kni­hy, kto­ré by si mal kaž­dý ambi­ci­óz­ny člo­vek urči­te pre­čí­tať:

1. David Kid­der — Star­tup Pla­y­bo­ok

Ak hľa­dáš kni­hu boha­tú na infor­má­cie a dob­re mie­ne­né rady pre mla­dých pod­ni­ka­te­ľov, táto kni­ha je pre teba. Obsa­hu­je myš­lien­ky a názo­ry 41 zakla­da­te­ľov spo­loč­nos­tí a téma­tic­ky ponú­ka úpl­ne všet­ko od lea­ders­hi­pu až do náj­de­nie cie­ľov­ky.

1

foto: entrepreneur.com

2. Ed Cat­mull — Cre­a­ti­vi­ty, Inc.

Kni­ha urče­ná nie­len pre pod­ni­ka­te­ľov, ale pre všet­kých líd­rov. Je plná hod­no­tých myš­lien­koch o budo­va­ní ino­va­tív­nej firem­nej kul­tú­ry.

2

foto: entrepreneur.com

3. Bill Geor­ge — True North

Vyni­ka­jú­ca kni­ha o hod­no­tách a moti­vá­cii. Autor sa opý­tal 125 mužov a žien, čo si mys­lia, že robí líd­ra líd­rom a odpo­ve­de ťa zrej­me prek­va­pia.

3

foto: entrepreneur.com

4. Peter Thiel — Zero to One

Ten­to best­sel­ler je špe­ci­fic­ky cie­le­ný na star­tu­po­vú komu­ni­tu a ponú­ka neoce­ni­teľ­né rady, na čo sa zame­riať a čomu sa naopak vyhnúť. Autor ponú­ka tiež svo­je filo­zo­fic­ké pohľa­dy na biz­nis.

4

foto: entrepreneur.com

5. Micha­el Michal­ko — Thin­ker­To­ys

Kre­a­ti­vi­ta je nie­čo, čo sa dá naučiť a vylep­šo­vať. Aspoň to tvr­dí autor tej­to “bib­lie” kre­a­tív­cov. Táto kni­ha ponú­ka 33 cvi­če­ní, kto­ré v tebe pre­bu­dia kre­a­tív­ne mon­štrum.

5

foto: entrepreneur.com

6. Lau­ra Hil­lenb­rand — Unb­ro­ken

Nie je pre mňa prek­va­pe­ním, pre­čo táto kni­ha vedie reb­ríč­ky pre­daj­nos­ti a chys­tá sa do Hol­ly­wo­odu. Hoci táto kni­ha nie je o pod­ni­ka­ní, je o obe­te, pre­ži­tí a odol­nos­ti. Ver mi, keď si pre­čí­taš túto kni­hu, tvo­ja per­spek­tí­va na budo­va­nie star­tu­pu a cel­ko­vo na život sa zme­ní.

6

foto: entrepreneur.com

7. Stan McCh­rys­tal — Team of Teams

Stan bol hla­vou špe­ciál­nych jed­no­tiek JSOC. Nepria­teľ pred jeho oča­mi stá­le pou­ží­val iné tak­ti­ky a sna­žil sa ho pre­chyt­ra­čiť. V dneš­nom sve­te plnom výziev je to prak­tic­ky rov­na­ké. Ako byť vždy o krok vpred pred nepria­te­ľom? Táto kni­ha to vysvet­lí.

7

foto: entrepreneur.com

8. Peter Dia­man­dis — Abun­dan­ce

Táto kni­ha ponú­ka víziu, ako by mohol prie­my­sel a cel­ko­vo svet vyze­rať v budúc­nos­ti. Zo star­tu­po­vé­ho hľa­dis­ka je táto kni­ha zau­jí­ma­vá prá­ve v tom, že môžeš hľa­dať rie­še­nia na prob­lé­my, kto­ré v budúc­nos­ti prí­du.

8

foto: entrepreneur.com

A čo tvo­je obľú­be­né kni­hy? Čo by si odpo­ru­čil ty?

zdroj: entrepreneur.com, titul­ná foto: huffpost.com

Pridať komentár (0)