8 vecí, kto­ré stih­nem uro­biť pred 8. ráno

Dárius Polák / 13. marca 2016 / Lifehacking

Som mar­ke­tér v Star­ti­tup. Som štu­dent. A v posled­nej dobe čoraz aktív­nej­ší par­ti­ci­pant v cowor­kin­gu. Odke­dy som zis­til, že mi vzde­la­nie z VŠ nebu­de sta­čiť, sna­žím sa byť pro­ak­tív­ny v sme­roch, na kto­rých zále­ží. Nej­de mi o penia­ze, chcem tvo­riť hod­no­tu.

Úprim­ne? Nie je to také ľah­ké. Veľa nechý­ba­lo a bol by som pre­pa­dol v pred­po­sled­nom skúš­ko­vom pred štát­ni­ca­mi. Hoci štú­dium nesto­jí za veľa, roz­ho­dol som sa ho už dokon­čiť. Nájsť si hra­ni­cu a čas medzi ško­lou a zbie­ra­ním skú­se­nos­tí (slo­vo prá­ca nemám rád) je nie­ke­dy ťaž­šie ako sa zdá.

Som len člo­vek. Už neviem vydr­žať byť v kuse kon­cen­tro­va­ný ako kedy­si. Potre­bu­jem aj svoj social life. Čo je však dôle­ži­tej­šie, potre­bu­jem mať svoj život aj zor­ga­ni­zo­va­ný. Inak je z toho cha­os a stres, či všet­ko stih­nem.

Nie som moc zás­tan­com detail­né­ho time-manaž­men­tu. Skú­šal som to a väč­ši­nou mi do toho nie­kto ale­bo nie­čo priš­lo. V takom prí­pa­de som musel celý plán pre­pi­so­vať, z čoho som nebol prí­liš nad­še­ný. Ak mi to aj celý týž­deň vyšlo, pri­pa­dal som si tak tro­chu ako stroj, kto­rý má svoj život roz­plá­no­va­ný do bod­ky.

man-writing

foto: goodmenproject.com

Na malič­kos­tiach čas­to závi­sia prí­či­ny veľ­kých vecí.” - Luc­re­tius

Mám svo­je malič­kos­ti počas dňa, kto­ré mi pomá­ha­jú kon­cen­tro­vať sa, pop­rí­pa­de dodať potreb­nú šťa­vu na dokon­če­nie čin­nos­tí. Zis­til som, že ráno pred 8. hodi­nou ich je doko­py prá­ve 8.

#1 — 5:15 budí­ček — vypiť pohár vody

Dopl­ním teku­ti­ny, kto­ré som stra­til počas spán­ku a naštar­tu­jem seba a svoj meta­bo­liz­mus.

#2 — 5:20 — 5:27 — 7 minú­to­vé ran­né cvi­če­nie

Nie som moc zás­tan­com ran­né­ho cvi­če­nia, no kar­dio tré­ning v apli­ká­cii “Seven” mi zvý­ši tep a pokiaľ som bol rozo­spa­tý, toto ma vždy na isto pre­be­rie.

#3 — 5:30 — 5:45 — ľado­vá spr­cha

Naj­hor­ších 10 sekúnd ráno, potom sa to už dá vydr­žať. Fini­šu­jem s ran­ným pre­bu­de­ním sa.

foto: nettik.net

#4 — 5:50 — 6:00 — raňaj­ky

Či sú raňaj­ky dôle­ži­té ale­bo nie, je čis­to indi­vi­du­ál­ne. Ja sa osob­ne cítim lep­šie, keď si ráno z chu­ti zahryz­nem do jabl­ka.

#5 — 6:05 — ces­ta na vlak

Bývam v Šali a naj­väč­šia dile­ma je pre mňa ces­to­va­nie, pre­to­že mi zabe­rá naj­viac času. Je prav­da, že hud­ba ovplyv­ňu­je tvo­je myš­lien­ky a pre­to trá­vim 20 minút ces­ty počú­va­ním toho, čo ma vie nala­diť na dob­rú nála­du.

#6 — 6:32 — 7:16 — ran­ná ces­ta vo vla­ku

Trá­vim ju číta­ním v pora­dí 6. kni­hy od nové­ho roka. Sna­žím sa čítať kni­hy, kto­rých infor­má­cie viem reál­ne pou­žiť v pra­xi, pre­to na veci, kto­ré ma zauj­mú, pou­ží­vam zvý­raz­ňo­vač. Kaž­do­pád­ne, od ďal­šie­ho mesia­ca sa vysie­la nová séria Game Of Thro­nes, tak­že v nie­kto­ré rána pôj­de kniž­ka bokom. Uro­bí ma poze­ra­nie seriá­lu pro­duk­tív­nej­ším? Asi nie. Budem mať po vzhliad­nu­tí lep­šiu nála­du? Urči­te áno.

Optimized-dan-reading-on-a-train

foto: portalsmusic.com

#7 — 7:24 — 7:41 — ces­to­va­nie v MHD

Keď vidím, ako sa väč­ši­na ľudí ráno tvá­ri, vyze­rá, ale­bo čumí do svo­jich smart­fó­nov, je mi ich úprim­ne ľúto. Ces­ta so 61-kou trvá zhru­ba 17 minút a ten­to čas sa sna­žím využiť chy­te­ním mies­ta a ran­nou medi­tá­ci­ou s apli­ká­ci­ou “CALM”. Začal som s tým pred pár mesiac­mi a je to super vec, kto­rá ti pomô­že uve­do­miť si prí­tom­ný oka­mih, pre­to­že väč­ši­nu čin­nos­tí si sa naučil vyko­ná­vať v reži­me auto­pi­lot.

#8 — 7:50 — prí­chod do Star­ti­tup

Ostá­va mi posled­ných 10 minút, počas kto­rých si stih­nem spra­viť kávu, pre­čí­tať si zau­jí­ma­vý člá­nok a spra­viť prvú úlo­hu.

Poviem ti na rovi­nu, nie je to tak­to vždy. Nepot­re­bu­jem byť na ôsmu v Star­ti­tup, zále­ží to od toho, koľ­ko úloh mám na deň. Pokiaľ som z pred­chá­dza­jú­ce­ho dňa una­ve­ný, dôj­dem až na desia­tu. Cez víkend si naopak, dopra­jem spá­nok do ôsmej.

Chceš vedieť jed­nu vec? Za tých pár mesia­cov som zis­til, že ak si zhru­ba raz za týž­deň (nie­ke­dy za dva týžd­ne, nie­ke­dy za mesiac) dám deň voľ­na, v kto­rý nič neuro­bím, je to úpl­ne v poriad­ku. Niko­ho to nena­hne­vá, plus, začne mi to ostat­né chý­bať a mám o to väč­šiu chuť sa do toho opäť pus­tiť. Navy­še, ani jed­na z tých­to vecí pre teba nemu­sí byť rele­vant­ná, pre­to­že nie si ako ja. Jedi­nú, sku­toč­nú vec, kto­rú potre­bu­ješ, máš vo svo­jej hla­ve.

A tou, je tvo­ja sila vôle.  elon-musk-carbon-tax-e1449153008812

foto: qz.com

Zdroj: autor + inšpi­rá­cia medium, titul­ná fot­ka: autor

Pridať komentár (0)