8 vecí, ktoré stih­nem uro­biť pred 8. ráno

Dárius Polák / 13. marca 2016 / Tools a produktivita

Som mar­ke­tér v Star­ti­tup. Som štu­dent. A v posled­nej dobe čoraz aktív­nejší par­ti­ci­pant v cowor­kingu. Odkedy som zis­til, že mi vzde­la­nie z VŠ nebude sta­čiť, sna­žím sa byť pro­ak­tívny v sme­roch, na kto­rých záleží. Nejde mi o peniaze, chcem tvo­riť hod­notu.

Úprimne? Nie je to také ľahké. Veľa nechý­balo a bol by som pre­pa­dol v pred­po­sled­nom skúš­ko­vom pred štát­ni­cami. Hoci štú­dium nestojí za veľa, roz­ho­dol som sa ho už dokon­čiť. Nájsť si hra­nicu a čas medzi ško­lou a zbie­ra­ním skú­se­ností (slovo práca nemám rád) je nie­kedy ťaž­šie ako sa zdá.

Som len člo­vek. Už neviem vydr­žať byť v kuse kon­cen­tro­vaný ako kedysi. Potre­bu­jem aj svoj social life. Čo je však dôle­ži­tej­šie, potre­bu­jem mať svoj život aj zor­ga­ni­zo­vaný. Inak je z toho chaos a stres, či všetko stih­nem.

Nie som moc zás­tan­com detail­ného time-manaž­mentu. Skú­šal som to a väč­ši­nou mi do toho nie­kto alebo niečo prišlo. V takom prí­pade som musel celý plán pre­pi­so­vať, z čoho som nebol prí­liš nad­šený. Ak mi to aj celý týž­deň vyšlo, pri­pa­dal som si tak tro­chu ako stroj, ktorý má svoj život roz­plá­no­vaný do bodky.

man-writing

foto: goodmenproject.com

Na malič­kos­tiach často závi­sia prí­činy veľ­kých vecí.” - Luc­re­tius

Mám svoje malič­kosti počas dňa, ktoré mi pomá­hajú kon­cen­tro­vať sa, pop­rí­pade dodať potrebnú šťavu na dokon­če­nie čin­ností. Zis­til som, že ráno pred 8. hodi­nou ich je dokopy práve 8.

#1 — 5:15 budí­ček — vypiť pohár vody

Dopl­ním teku­tiny, ktoré som stra­til počas spánku a naštar­tu­jem seba a svoj meta­bo­liz­mus.

#2 — 5:20 — 5:27 — 7 minú­tové ranné cvi­če­nie

Nie som moc zás­tan­com ran­ného cvi­če­nia, no kar­dio tré­ning v apli­ká­cii “Seven” mi zvýši tep a pokiaľ som bol rozo­spatý, toto ma vždy na isto pre­be­rie.

#3 — 5:30 — 5:45 — ľadová spr­cha

Naj­hor­ších 10 sekúnd ráno, potom sa to už dá vydr­žať. Fini­šu­jem s ran­ným pre­bu­de­ním sa.

foto: nettik.net

#4 — 5:50 — 6:00 — raňajky

Či sú raňajky dôle­žité alebo nie, je čisto indi­vi­du­álne. Ja sa osobne cítim lep­šie, keď si ráno z chuti zahryz­nem do jablka.

#5 — 6:05 — cesta na vlak

Bývam v Šali a naj­väč­šia dilema je pre mňa ces­to­va­nie, pre­tože mi zaberá naj­viac času. Je pravda, že hudba ovplyv­ňuje tvoje myš­lienky a preto trá­vim 20 minút cesty počú­va­ním toho, čo ma vie nala­diť na dobrú náladu.

#6 — 6:32 — 7:16 — ranná cesta vo vlaku

Trá­vim ju číta­ním v poradí 6. knihy od nového roka. Sna­žím sa čítať knihy, kto­rých infor­má­cie viem reálne pou­žiť v praxi, preto na veci, ktoré ma zaujmú, pou­ží­vam zvý­raz­ňo­vač. Kaž­do­pádne, od ďal­šieho mesiaca sa vysiela nová séria Game Of Thro­nes, takže v nie­ktoré rána pôjde knižka bokom. Urobí ma poze­ra­nie seriálu pro­duk­tív­nej­ším? Asi nie. Budem mať po vzhliad­nutí lep­šiu náladu? Určite áno.

Optimized-dan-reading-on-a-train

foto: portalsmusic.com

#7 — 7:24 — 7:41 — ces­to­va­nie v MHD

Keď vidím, ako sa väč­šina ľudí ráno tvári, vyzerá, alebo čumí do svo­jich smart­fó­nov, je mi ich úprimne ľúto. Cesta so 61-kou trvá zhruba 17 minút a tento čas sa sna­žím využiť chy­te­ním miesta a ran­nou medi­tá­ciou s apli­ká­ciou “CALM”. Začal som s tým pred pár mesiacmi a je to super vec, ktorá ti pomôže uve­do­miť si prí­tomný oka­mih, pre­tože väč­šinu čin­ností si sa naučil vyko­ná­vať v režime auto­pi­lot.

#8 — 7:50 — prí­chod do Star­ti­tup

Ostáva mi posled­ných 10 minút, počas kto­rých si stih­nem spra­viť kávu, pre­čí­tať si zau­jí­mavý člá­nok a spra­viť prvú úlohu.

Poviem ti na rovinu, nie je to takto vždy. Nepot­re­bu­jem byť na ôsmu v Star­ti­tup, záleží to od toho, koľko úloh mám na deň. Pokiaľ som z pred­chá­dza­jú­ceho dňa una­vený, dôj­dem až na desiatu. Cez víkend si naopak, dopra­jem spá­nok do ôsmej.

Chceš vedieť jednu vec? Za tých pár mesia­cov som zis­til, že ak si zhruba raz za týž­deň (nie­kedy za dva týždne, nie­kedy za mesiac) dám deň voľna, v ktorý nič neuro­bím, je to úplne v poriadku. Nikoho to nena­hnevá, plus, začne mi to ostatné chý­bať a mám o to väč­šiu chuť sa do toho opäť pus­tiť. Navyše, ani jedna z týchto vecí pre teba nemusí byť rele­vantná, pre­tože nie si ako ja. Jedinú, sku­točnú vec, ktorú potre­bu­ješ, máš vo svo­jej hlave.

A tou, je tvoja sila vôle.  elon-musk-carbon-tax-e1449153008812

foto: qz.com

Zdroj: autor + inšpi­rá­cia medium, titulná fotka: autor

Pridať komentár (0)