8 zau­jí­ma­vých fak­tov o mužo­vi, kto­rý pre­lo­mil Enig­mu a vyhral dru­hú sve­to­vú voj­nu

Lucia M., interez.sk / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Alan Turing je otcom moder­nej počí­ta­čo­vej vedy a kryp­to­ló­gie a jeho rola v dru­hej sve­to­vej voj­ne ho zara­di­la medzi význam­né osob­nos­ti his­tó­rie. V tej dobe sa samot­ný Turing potý­kal s kom­pli­ko­va­ný­mi situ­ácia­mi v živo­te, čo na kon­ci vied­lo k jeho samov­raž­de. Cez to všet­ko to bol génius a veľa vyná­le­zov moder­nej doby má kore­ne prá­ve v prin­cí­poch, kto­ré zalo­žil. Dnes by mal už Alan Turing 104 rokov a tu sú nie­kto­ré zau­jí­ma­vé fak­ty o jeho živo­te.

Jeho genia­li­ta sa pre­ja­vi­la už v ranom veku

alanturing2

Alan sa naro­dil v roku 1912 a ohu­ro­val uči­te­ľov už na základ­nej ško­le. Jeho schop­nos­ti boli neuve­ri­teľ­né. Doká­zal rie­šiť zlo­ži­té rov­ni­ce a mate­ma­tic­ké prob­lé­my aj napriek tomu, že sa ich nikdy neučil. Niet pochýb o tom, že ten­to muž bol pre­dur­če­ný stať sa legen­dou v oblas­ti tech­no­ló­gií.

Vyna­šiel počí­tač?

V roku 1936 vymys­lel Turing prvý prí­klad moder­né­ho počí­ta­ča, Turin­gov stroj (Turing Machi­ne – pozn. redak­cie) bol stroj, kto­rý doká­zal vypo­čí­tať všet­ko, čo sa vypo­čí­tať dalo. V tej dobe sa jed­na­lo o ino­va­tív­ny nápad a jeho počin nako­niec vie­dol k vytvo­re­niu moder­ných počí­ta­čov.

Vymys­lel CAPT­CHA

alanturing6

Okrem svo­jej prá­ce v oblas­ti infor­ma­ti­ky tiež robil roz­siah­ly výskum v oblas­ti ume­lej inte­li­gen­cie a kryp­to­ló­gie. Bol prvým člo­ve­kom, kto­rý určil štan­dar­dy na odlí­še­nie ľudí od stro­jov. Ten­to typ skúš­ky výzva-odpo­veď pozná­me dnes pod náz­vom CAPT­CHA (z anglič­ti­ny: “Com­ple­te­ly Auto­ma­ted Pub­lic Turing test to tell Com­pu­ters and Humans Apart”- pozn. redak­cie) a je to sys­tém, kto­rý sa pou­ží­va na urče­nie toho, či je daný pou­ží­va­teľ člo­vek.

Pre­lo­mil kód Enig­ma počas dru­hej sve­to­vej voj­ny

alanturing4

Jeho vytrva­lá prá­ca nako­niec vied­la k pre­lo­me­niu kódu Enig­ma počas dru­hej sve­to­vej voj­ny, čo malo za násle­dok záchra­nu tisí­cov živo­tov a mož­né “pred­čas­né” ukon­če­nie voj­ny. Dňa 4. sep­tem­bra 1939, začal pra­co­vať na pre­lo­me­ní kódu v Bletch­ley Park. Prá­ca na tom­to taj­nom pro­jek­te bola zveč­ne­ná vo fil­me z roku 2014, Kód Enig­my. Zaria­de­nie, kto­ré Turing zostro­jil, bolo schop­né dekó­do­vať taj­né zašif­ro­va­né sprá­vy. To prav­de­po­dob­ne spô­so­bi­lo, že voj­na sa skrá­ti­la o dva až šty­ri roky.

Jeho samov­raž­da je otáz­na

alanturing3

Alan Turing zomrel 8. júna 1954. Spá­chal samov­raž­du tak, že zje­dol otrá­ve­né jabl­ko, v kto­rom sa mal nachá­dzať kyanid. Jabl­ko však nikdy nebo­lo otes­to­va­né na kyanid, čo vedie k mno­hým kon­špi­rač­ným teóriám. Dokon­ca aj Ala­no­va mat­ka tvr­di­la, že otra­va jabl­kom bola náhod­ná, dokon­ca úmy­sel­ná, no zo stra­ny nie­ko­ho iné­ho. Samov­raž­da bola prav­de­po­dob­nej­šia ver­zia, a to naj­mä vzhľa­dom k uda­los­tiam, kto­ré sa v jeho živo­te udia­li. Turing bol dlhý čas pre­na­sle­do­va­ný kvô­li tomu, že bol homo­se­xu­ál a trpel tým, že nemo­hol otvo­re­ne a slo­bod­ne pre­ja­vo­vať svo­ju sexu­ál­nu orien­tá­ciu. Nikto však neča­kal hroz­nú sprá­vu o samov­raž­de.

Turing bol che­mic­ky kas­tro­va­ný

alanturing5

Byť homo­se­xu­ál v tej­to dobe zna­me­na­lo poru­šo­vať zákon. Homo­se­xu­ali­ta bola vo Veľ­kej Bri­tá­nii zaká­za­ná a mno­ho ľudí skon­či­lo v lie­čeb­ňach, vo väze­ní, ale­bo dobi­tých na uli­ci. Keď Alan otvo­re­ne pri­znal svoj sexu­ál­ny vzťah s Arnol­dom Mur­ra­y­om, bol brit­skou vlá­dou obvi­ne­ný z hru­bej obscén­nos­ti. Na výber dostal dve mož­nos­ti. Buď by dostal trest odňa­tia slo­bo­dy, ale­bo by bol che­mic­ky vykas­tro­va­ný. Alan si zvo­lil dru­hú mož­nosť, aby mohol pokra­čo­vať vo svo­jej prá­ci. Po dobu jed­né­ho roka musel uží­vať žen­ské hor­mó­ny, kto­ré spô­so­bi­li jeho impo­ten­ciu a zväč­še­nie pŕs. Brit­ský pre­mi­ér Gor­don Bro­wn sa neskôr verej­ne ospra­vedl­nil za to, že Turing musel trpieť pre­na­sle­do­va­nie zo stra­ny vlá­dy v tej dobe.

Bol múd­rej­ší ako tech­no­ló­gia

Turin­go­ve obja­vy zna­me­na­li naj­väč­ší tech­no­lo­gic­ký pokrok v tej dobe, no súčas­ná tech­no­ló­gia vte­dy nedo­ká­za­la držať krok s jeho moz­gom. V roku 1948 napí­sal prvé šacho­vé prog­ra­my pre počí­ta­če, no žiad­ny počí­tač ich nedo­ká­zal spus­tiť, pre­to tvo­ril Alan algo­rit­my ruč­ne.

Bonus

alanturing7

Vede­li ste, že logo spo­loč­nos­ti App­le vyplý­va nie­len z prí­be­hu Isa­a­ca Newto­na, ale že to je záro­veň poc­ta Ala­no­vi Turin­go­vi? Odhryz­nu­tý kúsok jabl­ka sym­bo­li­zu­je prá­ve spô­sob, akým údaj­ne spá­chal samov­raž­du.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)