8 zau­jí­ma­vých fak­tov o mužovi, ktorý pre­lo­mil Enigmu a vyhral druhú sve­tovú vojnu

Lucia M., interez.sk / 27. júla 2016 / Tech a inovácie

Alan Turing je otcom moder­nej počí­ta­čo­vej vedy a kryp­to­ló­gie a jeho rola v dru­hej sve­to­vej vojne ho zara­dila medzi významné osob­nosti his­tó­rie. V tej dobe sa samotný Turing potý­kal s kom­pli­ko­va­nými situ­áciami v živote, čo na konci viedlo k jeho samov­ražde. Cez to všetko to bol génius a veľa vyná­le­zov moder­nej doby má korene práve v prin­cí­poch, ktoré zalo­žil. Dnes by mal už Alan Turing 104 rokov a tu sú nie­ktoré zau­jí­mavé fakty o jeho živote.

Jeho genia­lita sa pre­ja­vila už v ranom veku

alanturing2

Alan sa naro­dil v roku 1912 a ohu­ro­val uči­te­ľov už na základ­nej škole. Jeho schop­nosti boli neuve­ri­teľné. Doká­zal rie­šiť zlo­žité rov­nice a mate­ma­tické prob­lémy aj napriek tomu, že sa ich nikdy neučil. Niet pochýb o tom, že tento muž bol pre­dur­čený stať sa legen­dou v oblasti tech­no­ló­gií.

Vyna­šiel počí­tač?

V roku 1936 vymys­lel Turing prvý prí­klad moder­ného počí­tača, Turin­gov stroj (Turing Machine – pozn. redak­cie) bol stroj, ktorý doká­zal vypo­čí­tať všetko, čo sa vypo­čí­tať dalo. V tej dobe sa jed­nalo o ino­va­tívny nápad a jeho počin nako­niec vie­dol k vytvo­re­niu moder­ných počí­ta­čov.

Vymys­lel CAPT­CHA

alanturing6

Okrem svo­jej práce v oblasti infor­ma­tiky tiež robil roz­siahly výskum v oblasti ume­lej inte­li­gen­cie a kryp­to­ló­gie. Bol prvým člo­ve­kom, ktorý určil štan­dardy na odlí­še­nie ľudí od stro­jov. Tento typ skúšky výzva-odpo­veď poznáme dnes pod náz­vom CAPT­CHA (z anglič­tiny: “Com­ple­tely Auto­ma­ted Pub­lic Turing test to tell Com­pu­ters and Humans Apart”- pozn. redak­cie) a je to sys­tém, ktorý sa pou­žíva na urče­nie toho, či je daný pou­ží­va­teľ člo­vek.

Pre­lo­mil kód Enigma počas dru­hej sve­to­vej vojny

alanturing4

Jeho vytrvalá práca nako­niec viedla k pre­lo­me­niu kódu Enigma počas dru­hej sve­to­vej vojny, čo malo za násle­dok záchranu tisí­cov živo­tov a možné “pred­časné” ukon­če­nie vojny. Dňa 4. sep­tem­bra 1939, začal pra­co­vať na pre­lo­mení kódu v Bletch­ley Park. Práca na tomto taj­nom pro­jekte bola zveč­nená vo filme z roku 2014, Kód Enigmy. Zaria­de­nie, ktoré Turing zostro­jil, bolo schopné dekó­do­vať tajné zašif­ro­vané správy. To prav­de­po­dobne spô­so­bilo, že vojna sa skrá­tila o dva až štyri roky.

Jeho samov­ražda je otázna

alanturing3

Alan Turing zomrel 8. júna 1954. Spá­chal samov­raždu tak, že zje­dol otrá­vené jablko, v kto­rom sa mal nachá­dzať kyanid. Jablko však nikdy nebolo otes­to­vané na kyanid, čo vedie k mno­hým kon­špi­rač­ným teóriám. Dokonca aj Ala­nova matka tvr­dila, že otrava jabl­kom bola náhodná, dokonca úmy­selná, no zo strany nie­koho iného. Samov­ražda bola prav­de­po­dob­nej­šia ver­zia, a to najmä vzhľa­dom k uda­los­tiam, ktoré sa v jeho živote udiali. Turing bol dlhý čas pre­na­sle­do­vaný kvôli tomu, že bol homo­se­xuál a trpel tým, že nemo­hol otvo­rene a slo­bodne pre­ja­vo­vať svoju sexu­álnu orien­tá­ciu. Nikto však neča­kal hroznú správu o samov­ražde.

Turing bol che­micky kas­tro­vaný

alanturing5

Byť homo­se­xuál v tejto dobe zna­me­nalo poru­šo­vať zákon. Homo­se­xu­alita bola vo Veľ­kej Bri­tá­nii zaká­zaná a mnoho ľudí skon­čilo v lie­čeb­ňach, vo väzení, alebo dobi­tých na ulici. Keď Alan otvo­rene pri­znal svoj sexu­álny vzťah s Arnol­dom Mur­ra­yom, bol brit­skou vlá­dou obvi­nený z hru­bej obscén­nosti. Na výber dostal dve mož­nosti. Buď by dostal trest odňa­tia slo­body, alebo by bol che­micky vykas­tro­vaný. Alan si zvo­lil druhú mož­nosť, aby mohol pokra­čo­vať vo svo­jej práci. Po dobu jed­ného roka musel uží­vať žen­ské hor­móny, ktoré spô­so­bili jeho impo­ten­ciu a zväč­še­nie pŕs. Brit­ský pre­miér Gor­don Brown sa neskôr verejne ospra­vedl­nil za to, že Turing musel trpieť pre­na­sle­do­va­nie zo strany vlády v tej dobe.

Bol múd­rejší ako tech­no­ló­gia

Turin­gove objavy zna­me­nali naj­väčší tech­no­lo­gický pokrok v tej dobe, no súčasná tech­no­ló­gia vtedy nedo­ká­zala držať krok s jeho moz­gom. V roku 1948 napí­sal prvé šachové prog­ramy pre počí­tače, no žiadny počí­tač ich nedo­ká­zal spus­tiť, preto tvo­ril Alan algo­ritmy ručne.

Bonus

alanturing7

Vedeli ste, že logo spo­loč­nosti Apple vyplýva nie­len z prí­behu Isa­aca Newtona, ale že to je záro­veň pocta Ala­novi Turin­govi? Odhryz­nutý kúsok jablka sym­bo­li­zuje práve spô­sob, akým údajne spá­chal samov­raždu.

bannerinterez

zdroj: interez.sk, zdroj foto­gra­fií: interestingengineering.com

Pridať komentár (0)