Lucia Kriš­to­fí­ko­vá zo St. Kris­tof vie, ako uro­biť z našich slo­ven­ských mužov doko­na­lých ele­gá­nov

Veronika Horváthová / 8. apríla 2017 / Rozhovory

zdroj: archív St. Kristof

V Nit­re vznik­la nová mla­dá slo­ven­ská mód­na znač­ka, kto­rá sa špe­ciál­ne sústre­ďu­je na tvor­bu oble­kov pre slo­ven­ských mužov. Sto­jí za ňou šikov­ná Lucia Kriš­to­fí­ko­vá, kto­rá chce svo­jou znač­kou inšpi­ro­vať mužov, aby sa kva­lit­né oble­če­nie sta­lo súčas­ťou ich život­né­ho štý­lu.

Ahoj­te! Vašim cie­ľom v St.Kristof je vytvo­riť z mužov ele­gá­nov. Ako sú na tom teda muži na Slo­ven­sku? 

Ahoj Star­ti­tu­pis­ti! Veľ­mi pek­ná otáz­ka na úvod. :) Našich pánov by som roz­de­li­la na dva hlav­né klu­by. Rov­no si ich môže­me pome­no­vať na “Sna­živ­ci” vs. “Nerie­šim”. Cha­rak­te­ris­tic­kou črtou klu­bu Nerie­šim je, že im je jed­no, čo majú na sebe. Nie je to pre nich pod­stat­né ale­bo si ich prá­ca nevy­ža­du­je žiad­ny typ dress kódu. Naopak Sna­živ­ci sa sna­žia vyze­rať hneď na prvý pohľad doko­na­le. Sna­živ­ci sa násled­ne delia na Sna­živ­ca — lai­ka a Sna­živ­ca — fajnšm­ke­ra. Laik sa sna­ží vyze­rať dob­re, no zatiaľ sa mu neda­rí vychy­tať všet­ky muchy. Je to spô­so­be­né buď nezna­los­ťa­mi, zlou radou pani pre­da­vač­ky v obcho­de ale­bo jed­no­du­cho daný pán nemá cit pre módu, čo je samoz­rej­me nor­mál­ne, keď­že kaž­dé­ho baví nie­čo iné. Fajnš­mek­ri sa sna­žia vyze­rať dob­re a sú v tom aj 100% úspeš­ní. U nás v St.Kristof sa teší­me tomu, že sa na Slo­ven­sku vysky­tu­jú fajnš­mek­ri, kto­rí vedia oce­niť všet­ky detai­ly. Ale naj­čas­tej­šou sku­pi­nou mužov sú lai­ci, kto­rí si našťas­tie dajú radi pora­diť a postup­ne sa z nich môžu stať fajnš­mek­ri.

Povedz nám teda svoj prí­beh! Ako ti napad­lo začať šiť oble­ky pre mužov?

Keď som bola die­ťa, bola som zvyk­nu­tá, že u nás doma tak­mer nikdy nechý­bal zvuk šija­cie­ho stro­ja. Aj keď ma ško­la a roky odvia­li úpl­ne iným sme­rom, vždy ma fas­ci­no­va­li všet­ky tvo­ri­vé čin­nos­ti. Avšak žia­rov­ka nad hla­vou mi zasvie­ti­la až vte­dy, keď som sa dozve­de­la, že Slo­vá­ci si cho­dia kupo­vať oble­ky do Anglic­ka. A čo sme my, Slo­vá­ci, nie­čo menej? Nebo­daj sme neši­kov­nej­ší? Mne, hrdej Slo­ven­ke, to jed­no­znač­ne neda­lo spá­vať. V tom momen­te sa mi v mys­li zača­la budo­vať skla­dač­ka, kto­rá vied­la až k myš­lien­ke šitia oble­kov na mie­ru.

Zdroj: archív St. Kris­tof

Začí­na­la si teda ako kraj­čír­ka? Vytvo­riť si biz­nis však býva riad­na fuš­ka, čo bola pre teba naj­ťaž­šie?

Ako kraj­čír­ka som ja osob­ne neza­čí­na­la, nema­la som žiad­ne vedo­mos­ti o šití ode­vov ako takých a ter­mi­no­ló­gia išla všet­ký­mi smer­mi, len tým mojim nie… Kaž­do­pád­ne mala som pri sebe odbor­nú ruku, kto­rá mi dopo­moh­la pri zaria­ďo­va­ní diel­ne a hlav­ne pri výbe­re kraj­čí­rov. Bez toho by som asi ťaž­ko roz­beh­la kva­lit­né šitie. Naj­ťaž­šia bola bez­moc­nosť. Ten pocit, keď člo­vek robí svo­ju prá­cu na maxi­mum, no nevie sa aj tak ďalej pohnúť. U nás to boli úvod­né začiat­ky. Vede­li sme, že prá­cu máme kva­lit­nú, no neve­de­li sme sa dostať pria­mo ku kli­en­tom. Pre­to sme vďač­ní za kaž­dé­ho kli­en­ta, kto­ré­ho máme, lebo prá­ve on nám robí tu naj­lep­šiu cho­dia­cu rekla­mu vo sve­te.

Momen­tál­ne je na trhu množ­stvo zna­čiek, kto­ré ponú­ka­jú oble­če­nie za nie­ke­dy až veľ­mi níz­ke ceny. Oble­ky nie sú výnim­ka. Doká­že­te kon­ku­ro­vať tým­to retai­lom?

Samoz­rej­me, že oblek na mie­ru je drah­ší ako oby­čaj­ný kon­fekč­ný oblek. No pria­mou úme­rou k cene stú­pa kva­li­ta, dizajn a pohod­lie ode­vu. My si dáva­me zále­žať na kva­lit­ných mate­riá­loch a kva­lit­nom pre­ve­de­ní oble­kov. Zlo­že­nie mate­riá­lov je vždy roz­ho­du­jú­ce. Pre kva­lit­ný oblek šitý na mie­ru volí­me 100% vlnu prí­pad­ne jej kom­bi­ná­cie s iný­mi prí­rod­ný­mi mate­riál­mi ako sú hod­váb, kaš­mír či mohér. Míľo­vý­mi krok­mi sa vyhý­ba­me všet­kým syn­te­tic­kým mate­riá­lom, kto­ré nie­len­že vyze­ra­jú na prvý pohľad lac­no, ale sú aj neprie­duš­né a nedo­vo­lia telu dýchať. Pra­vi­del­ne nav­šte­vu­je­me výsta­vy s lát­ka­mi po celej Euró­pe, kde hľa­dá­me vždy aktu­ál­ne tren­dy, aby sme boli o krok vpred. Nej­de len o mate­riál oble­ku, kto­rý je vidi­teľ­ný, ale aj o oku laho­dia­ce vnú­tor­né pod­šív­ky, gom­bí­ky či nite. Kva­li­tou prá­ce, mate­riál­mi a detail­ným pre­pra­co­va­ním sa vie­me odlí­šiť od retai­lov a postup­ne sa táto odliš­nosť na Slo­ven­sku vyhľa­dá­va stá­le viac a viac. Muži sa jed­no­du­cho posú­va­jú v móde dopre­du. Zača­li mať potre­bu sa odli­šo­vať aspoň v detai­loch, kto­ré sú im v danom dress kóde dostup­né.

Zdroj: archív St. Kris­tof

Koľ­ko ti trvá kým vyro­bíš jeden oblek? Vieš už na prvý pohľad odhad­núť, čo sa bude člo­ve­ku páčiť a hodiť sa mu?

Pri kaž­dom oble­ku je to indi­vi­du­ál­ne. Nakoľ­ko sa jed­ná o oblek na mie­ru, nevy­hnut­nou súčas­ťou pro­ce­su sú skúš­ky. Skú­šok môže byť nie­koľ­ko. V časo­vom roz­hra­ní to však vychá­dza 4 – 6 týž­dňov.

Odhad si spra­vím ihneď, to je jas­né. Pri prvom stret­nu­tí s kli­en­tom sa sna­žím od neho zis­tiť, čo naj­viac. Nie­ke­dy sa mož­no pýtam otáz­ky, kto­ré si nikto s kraj­čír­stvom nespá­ja, ale ja mám spo­ji­tos­ti vo všet­kom. Tam zis­ťu­jem hlav­ne funkč­nosť ode­vu, či chce kli­ent špor­to­vé sako, ele­gant­ný smo­king, pra­cov­ný oblek ale­bo fra­jer­ský oblek na bale­nie sle­čien :) Vyzve­dám, čo má člo­vek rád, aby sme tie­to špe­ciál­ne infor­má­cie vede­li pre­niesť do mode­lu a mate­riá­lov. Kaž­dé­mu kli­en­to­vi sa venu­je­me indi­vi­du­ál­ne a sna­ží­me sa o jeho maxi­mál­nu spo­koj­nosť. Celý pro­ces pre­bie­ha v takom našom “domá­com pro­stre­dí” pri šál­ke kávy či čaju. Dokon­ca k nie­kto­rým stá­lym kli­en­tom cho­die­va­me aj pria­mo domov, kde sa cítia naj­kom­for­tnej­šie.

Sú ľudia na Slo­ven­sku ochot­ní inves­to­vať do takých­to ori­gi­nál­nych kús­kov?

Oblek uši­tý na mie­ru by som nenaz­va­la ori­gi­nál­nym kús­kom, do kto­ré­ho sa musí inves­to­vať. Kedy­si sa vše­tok odev šil na mie­ru. Bol kva­lit­ný, čiže aj z finanč­nej strán­ky sa opla­til, nakoľ­ko mal dlh­šiu trvác­nosť. Oblek na mie­ru nie je luxus. Je to jedi­ná for­ma, akou by mal byť pra­vý kva­lit­ný oblek zho­to­ve­ný.

Zdroj: archív St. Kris­tof

Akí muži k vám naj­čas­tej­šie zaví­ta­jú? Tí, čo idú po kva­li­te ale­bo tí, kto­rí chcú zme­niť svoj štýl? Ale­bo žeby tí, kto­rých tam dotla­či­la man­žel­ka? :)

Naj­čas­tej­šie nás nav­šte­vu­jú páni, kto­rí chcú zau­jať na prvý dojem a chcú vyze­rať dob­re. Pre­to by som sem zara­di­la všet­kých. A milu­jem, keď prí­de pán s par­tner­kou. Nie nadar­mo sa hovo­rí “Cher­chez la Fem­me,” za všet­kým hľa­daj ženu. Potom sú to také kla­sic­ké zákaz­ky na prí­le­ži­tos­ti, ako sú svad­by, osla­vy, štát­ni­ce, stuž­ko­vé či ple­sy.

Čo by urči­te nema­lo chý­bať v šat­ní­ku ele­gant­né­ho a štý­lo­vé­ho muža?

Mini­mál­ne jeden kva­lit­ný oblek šitý na mie­ru a nefor­mál­ne sako. Ak muž nosí oblek ako pra­cov­ný odev, v jeho šat­ní­ku by sa mali nachá­dzať mini­mál­ne tri kva­lit­né oble­ky na mie­ru. Toto množ­stvo nie je vymys­le­né, nakoľ­ko oblek nie je vhod­né nosiť dva dni po sebe. Je nut­né ho nechať mini­mál­ne jeden deň dôsled­ne zave­se­ný, čím sa vyh­ne obno­se­né­mu vzhľa­du. Aby sa pre­dĺži­la život­nosť oble­kov, je nevy­hnut­né, aby boli správ­ne zave­se­né a usklad­ne­né.

Zdroj: archív St. Kris­tof 

Dosta­la si nie­ke­dy neja­kú naozaj jedi­neč­nú ale­bo vtip­nú požia­dav­ku od zákaz­ní­kov?

Mys­lím si, že ani nie. Iba máme zákaz­ní­ka, kto­ré­mu je jed­no, čo to bude, koľ­ko to bude stáť, základ­nou požia­dav­kou je že musí byť za fešá­ka.

Ľudia sa čas­to nezau­jí­ma­jú odkiaľ ich oble­če­nie pochá­dza, dôle­ži­tá je pre nich hlav­ne níz­ka cena a rých­la dostup­nosť. Mys­lí­te si, že ľudia na Slo­ven­sku sú dosta­toč­ne infor­mo­va­ní o otáz­kach udr­ža­teľ­nej módy?

Osob­ne si mys­lím, že Slo­ven­sko ako celá kra­ji­na je v tej­to téme ako­by negra­mot­né. Čas­to krát sa stá­va, že nej­de o kva­li­tu ale o kvan­ti­tu.

Zdroj: archív St. Kris­tof

Oble­ky od teba sú teda vyro­be­né na Slo­ven­sku. Ako je to s dodá­va­teľ­mi? Vieš nájsť dodá­va­te­ľov tiež u nás?

Keď­že väč­ši­na kva­lit­ných slo­ven­ských závo­dov je už pozat­vá­ra­ná, je to s dodá­va­teľ­mi kom­pli­ko­va­nej­šie. Pred­sa len sa nám poda­ri­lo ešte nie­ko­ho nájsť a veľ­mi radi s nimi aj spo­lu­pra­cu­je­me. Keď som obja­vi­la prvú výrob­ňu látok na Slo­ven­sku, tak som bola veľ­mi milo prek­va­pe­ná. K ukáž­ke mate­riá­lov som dosta­la aj exkur­ziu po výrob­ni s osob­ným sprie­vod­com, pánom ria­di­te­ľom, kto­rý mi medzi tkáčs­ky­mi stroj­mi a kilo­met­ra­mi natia­hnu­tých nití vysvet­ľo­val detai­ly výro­by. Musím uznať, že to na mňa uro­bi­lo dojem.

Nako­niec nám povedz, kto­rý muž je pod­ľa teba vzo­rom ele­gá­na spô­so­bom oblie­ka­nia, ale aj sprá­va­nia?

Ťaž­ko sa mi uvá­dza kon­krét­ny prí­klad, nakoľ­ko sprá­va­nie verej­ne zná­mych osôb osob­ne nepo­znám. V spô­so­be oblie­ka­nia by som však uvied­la nie­kto­rých fut­ba­lo­vých tré­ne­rov ako je Pep Guar­di­ola, Luis Enri­que či Zine­di­ne Zida­ne. Kaž­do­pád­ne pra­vým ele­gá­nom je muž, kto­rý je seba­ve­do­mý, vždy upra­ve­ný a záro­veň má morál­ne hod­no­ty, kto­rý­mi aj žije.

Pridať komentár (0)