Mário Mar­ko zalo­žil fir­mu Her­bert, kto­rá vyrá­ba po domác­ky vyro­be­né siru­py z pra­vých suro­vín

Veronika Horváthová / 1. júna 2017 / Rozhovory

zdroj: archív M. Marka/facebook

Z lás­ky k tra­dič­né­mu remes­lu a k prí­ro­de, vznik­la jedi­neč­ná fir­ma Her­bert. Zalo­žil ju mla­dý Trnav­čan Mário Mar­ko, kto­rý jed­no­du­cho milu­je drin­ky, a nie len v pia­tok večer, a mixo­va­niu sa venu­je aj pro­fe­si­onál­ne. Spo­lu so svo­jím tímom vyrá­ba­jú skve­lé a hlav­ne ori­gi­nál­ne siru­py. Tak­že, keď si ešte neochut­nal Her­bert siru­py, pri­šiel si naozaj ove­ľa!

Mário, roz­be­hol si super biz­nis s prí­rod­ný­mi sirup­mi. Ako ti to napad­lo ?

Nápad vzni­kol keď som pra­co­val ako mixo­lóg za barom v Lon­dý­ne. Pri tvor­be recep­tov mi vadi­lo pra­co­vať s kla­sic­ky dostup­ný­mi sirup­mi. Pre­to som začal hľa­dať alter­na­tív­ne rie­še­nia, kto­ré by boli zau­jí­ma­vé a nové, no hlav­ne bez ché­mie. Žiad­na ponu­ka ma ale nezau­ja­la natoľ­ko, aby som ich začal využí­vať. Tak som sa roz­ho­dol, že si uva­rím vlast­ný sirup.

Pôvod­ne si teda začí­nal ako mixo­lóg v Lon­dý­ne a to ťa nakop­lo začať vyrá­bať vlast­né siru­py. Nebál si sa, keď si ská­kal tak­to do nezná­mych vôd pod­ni­ka­nia?

Nedá sa pove­dať, že som sa bál. Až také nezná­me vody to pre mňa nebo­li, keď­že som pra­co­val ako mixo­lóg, kde bolo mojou úlo­hou vymýš­ľať nové kom­bi­ná­cie a tvo­riť pri­jem­né chu­te. Po návra­te na Slo­ven­sko som si bol istý tým, čo chcem robiť a mal som aj svo­ju pred­sta­vu o tom, ako to ma cele vyze­rať. Vedel som, že to nebu­de zadar­mo, ale vďa­ka ľudom oko­lo mňa to všet­ko išlo pri­ro­dze­ne. Ten tzv. strach, aj keď neviem či to tak­to môžem nazvať, skôr stres pri­šiel až keď som musel vyba­vo­vať všet­ky byrok­ra­tic­ké zále­ži­tos­ti a rie­šiť papie­ro­va­nie, pre­to­že z toho mám naozaj fóbiu.

Zdroj: archív M. Mar­ka

Máš teda za sebou super zahra­nič­né skú­se­nos­ti. Čo ťa pre­sved­či­lo sa nako­niec vrá­tiť domov a roz­be­hnúť biz­nis tu?

Ako sa hovo­rí: „Za všet­kým hľa­daj ženu !“ (ha ha ha). Áno, aj to bol jeden z dôvo­dov, no keď som roz­mýš­ľal či roz­beh­nem výro­bu v zahra­ni­čí ale­bo na Slo­ven­sku, bolo viac plu­sov prá­ve pre Slo­ven­sko. Naprí­klad, mám tu rodi­nu a množ­stvo pria­te­ľov, bez kto­rých by sa to v zahra­ni­čí roz­bie­ha­lo o dosť ťaž­šie a kto­vie, mož­no by to dopad­lo úpl­ne inak. Tak­že v koneč­nom dôsled­ku som veľ­mi rád, že som sa tak­to roz­ho­dol.

Doká­že­te sa už reál­ne výro­bou siru­pov uži­viť?

No to je zau­jí­ma­vá otáz­ka. Nebe­riem to for­mou “uži­ve­nia”, skôr to beriem tak, že sa nám všet­kým vra­cia úsi­lie, kto­ré sme do toho vlo­ži­li, lebo Her­bert nie som len ja, ale je to o ľuďoch, kto­rí to so mnou rea­li­zu­jú. No pokiaľ mám teda odpo­ve­dať pria­mo tak áno, doká­žem sa uži­viť ja a takis­to aj ľudia, kto­rí so mnou spo­lu­pra­cu­jú.

Zdroj: archív M. Mar­ka

Siru­py môžu ľudia ochut­nať v rôz­nych pod­ni­koch. Môže si člo­vek len tak pre seba kúpiť na ochut­na­nie?

Samoz­rej­me. Náj­du nás počas víken­dov v Sta­rej trž­ni­ci, kde sa sna­ží­me byť pra­vi­del­ne, pokiaľ nemá­me neja­kú akciu. Tak­tiež na našej web strán­ke môžu nájsť zoznam pre­daj­ní, kde si môžu siru­py zakú­piť, ale radi uví­ta­me našich zákaz­ní­kov aj u nás na výrob­ni, kde si okrem zakú­pe­nia siru­pov môžu pozrieť naprí­klad aj to, ako si tu žije­me. Momen­tál­ne pri­pra­vu­je­me aj e-shop, kto­rý plá­nu­je­me spus­tiť v prie­be­hu toh­to leta.

Siru­py sú vyro­be­né z prí­rod­ných pro­duk­tov bez pri­da­nia abe­ce­dy, ako hovo­rí­te na webo­vej strán­ke. Odkiaľ berie­te suro­vi­ny?

Zo začiat­ku bol hlav­ný prob­lém prá­ve nájsť tých správ­nych dodá­va­te­ľov, keď­že na Slo­ven­sku nebol veľ­ký vyber firiem, kto­rých kva­li­ta suro­vín by nám vyho­vo­va­la. Postu­pom času sa zača­li nabe­rať kon­tak­ty a momen­tál­ne máme vybu­do­va­nú dosta­toč­ne veľ­kú sieť dodá­va­te­ľov, o kto­rých vie­me, že nám vždy poskyt­nú naj­lep­šiu kva­li­tu.

Zdroj: archív M. Mar­ka

Tak­že sú vaše prí­chu­te siru­pov sezón­ne? Keď­že všet­ky suro­vi­ny berie­te od slo­ven­ských výrob­cov?

Áno, máme samoz­rej­me aj sezón­ne prí­chu­te, kto­ré obmie­ňa­me, no máme aj rad stá­lych prí­chu­tí, keď­že suro­vi­ny potreb­né pre ich výro­bu vie­me zabez­pe­čiť celo­roč­ne. Avšak, do budúc­na by sme sa radi veno­va­li hlav­ne sezón­nym prí­chu­tiam.

Odkiaľ berie­te inšpi­rá­ciu na nie­ke­dy naozaj zau­jí­ma­vé kom­bi­ná­cie chu­tí v siru­poch?

Nápa­dov je nesku­toč­ne veľa, skôr ide o to, vybrať tie, kto­ré sa nako­niec rea­li­zu­jú. Stá­le hľa­dá­me nové kom­bi­ná­cie chu­tí, nie­kto­ré sú zná­mej­šie a pri iných nám zas fan­tá­zia poriad­ne ule­te­la.

Zdroj: archív M. Mar­ka

Na výro­bu pou­ží­va­te tech­ni­ku mace­ro­va­nia. Aká je výho­da tej­to tech­ni­ky opro­ti kla­sic­kej výro­be siru­pov?

Tech­ni­ka mace­ro­va­nia je odliš­ná od kla­sic­ké­ho vare­nia v tom, že sa pri tom­to spô­so­be suro­vi­ny lisu­jú za stu­de­na a násled­ne urči­tú dobu lúhu­jú. Tým­to si siru­py zacho­va­jú všet­ky potreb­né živi­ny a nut­rič­nú hod­no­tu, kto­rá sa inak pri pro­ce­se vare­nia strá­ca a hlav­ne si zacho­va­jú chuť a vôňu pou­ži­tých suro­vín.

Čo plá­nu­je­te do budúc­na?

Urči­te áno. Ten­to rok plá­nu­je­me kopu novi­niek pre našich zákaz­ní­kov a HORE­CA seg­ment. Ďalej plá­nu­je­me pri­pra­viť nové prí­chu­te, spus­tiť e-shop a naďa­lej roz­ši­ro­vať naše pôso­be­nie aj za hra­ni­ce rod­né­ho Slo­ven­ska.

Pridať komentár (0)