Adi­das kúpil naj­lep­šiu appku pre bež­cov!

Lukáš Gašparík jr. / 6. augusta 2015 / Tools a produktivita

Špor­tový gigant Adi­das má peňazí koľko potre­buje a je pri­pra­vený ich využiť čo naje­fek­tív­nej­šie. Tento fakt doka­zuje aj naj­nov­šia akvi­zí­cia špor­to­vej appky Run­tas­tic, ktorá pochá­dza od našich rakús­kych suse­dov.

Ruku hore, kto nepozná Run­tas­tic? Mys­lím, že takých veľa nebude. Teda aspoň z radov tých, ktorí aktívne využí­vajú svoj smartp­hone. Run­tas­tic je jedna z celo­sve­tovo najús­peš­nej­ších GPS fit­ness-trac­ko­va­cích appiek vôbec. Spo­loč­nosť Run­tas­tic bola zalo­žená v roku 2009 a za posled­ných 5 rokov si vo svete stihla vybu­do­vať slušné meno. Až také, že si ju vši­mol gigant Adi­das, ktorý sa roz­ho­dol ju odkú­piť. A nie sú to žiadne drobné. Adi­das za spo­loč­nosť Run­tas­tic vyso­lil sluš­ných $239 mili­ó­nov. 

Star­tup Run­tas­tic však z počiatku nebol vôbec zame­raný na appku. Na začiatku to bol práve har­dware, do kto­rého sa Run­tas­tic pus­til. Neskôr sa k tomu pri­dali aj rôzne fit­ness appky a naj­nov­šie, minulý mesiac, do ich port­fó­lia pri­budla “vir­tual-rea­lity” appka pre Ocu­lus Rift. Run­tas­tic sa môže pochvá­liť aj skve­lými čís­lami. Jeho appku si stiahlo už viac ako 140 mili­ó­nov uží­va­te­ľov, z toho regis­tro­va­ných je viac ako polo­vica. 

Je jasná, že s tak obrov­skou základ­ňou uží­va­te­ľov bol Run­tas­tic zau­jí­ma­vým pre Adi­das. Run­tas­tic však už mal za sebou aj nejaké inves­tí­cie z minu­losti, keď v roku 2013 odkú­pil 50,1% spo­loč­nosti nemecký mediálny gigant Axel Sprin­ger. Podľa novej dohody sa však tento rakúsky star­tup dostane plne do moci Adi­dasu. Zamest­nan­cov sa táto zmena nijak nedot­kne a kancle zostá­vajú tak ako dote­raz v Rakúsku a v San Fran­ciscu. “Exi­tuje veľké množ­stvo nápa­dov, vylep­šení, gad­ge­tov, ktoré vieme v budúc­nosti zahr­núť do nášho port­fó­lia. Verím, že práve spo­lu­práca s Adi­da­som nám k tomu výrazne dopo­môže,” pre­zra­dil zakla­da­teľ a CEO star­tupu Run­tas­tic. 

Je jasné, čo chce Adi­das týmto krok docie­liť. Adi­das má nespo­četné množ­stvo špor­to­vých výrob­kov, či už ide o oble­če­nie, wea­rab­les, či iné gad­gety, avšak stále mu chýba jedno, doko­nalá appka. A to je práve to, prečo je ame­rický Nike stále o krok vpred. Jeho appka Nike+ sa stala tak popu­lárna, že k nej postu­pom času pris­pô­so­bili aj kolek­cie pro­duk­tov. Nechajme sa teda prek­va­piť, čo vymyslí Adi­das najb­liž­šie mesiace a či sa mu konečne podarí pre­sko­čiť “coolo­vejší” Nike.

Kon­takt na šéf­re­dak­tora zod­po­ved­ného za články Startitup.sk: lukas.gasparik@startitup.sk

zdroj: Venu­tu­re­Beat

Pridať komentár (0)