Adrián Csuba: Firmy a ich zákaz­níci majú so Zele­nou poštou jed­no­duchší život

Michal Sorkovský / 11. októbra 2016 / Rozhovory

Ako sa dajú ino­vo­vať tak zabe­hnuté služby, ako tie, ktoré ponúka pošta? Čo všetko si vie člo­vek alebo firma zjed­no­du­šiť vďaka jedi­nému zasiel­ko­vému sys­tému? A kto vlastne pri­vie­dol Zelenú poštu k životu? To všetko sme zis­ťo­vali od Adriána Csubu, výkon­ného ria­di­teľa Zele­nej pošty. 

Ahoj Adrián, už sú to dva roky čo sme napo­sledy písali o Zele­nej pošte a určite sa veľa vecí u vás zme­nilo. Začnime ale od začiatku, lebo nikdy som nepo­čul ako Zelená pošta vznikla?

Všetko to začalo, keď sa firma Acca­lio v roku 2011 roz­hodla vyví­jať pro­jekt s náz­vom Zelená fak­túra. Ten pôvodne umož­ňo­val zákaz­ní­kom SPP odo­be­rať elek­tro­nické fak­túry, čím pre nich celý pro­ces zjed­no­du­šil. V živote firmy, jedno či veľ­kej, stred­nej alebo malej, je posie­la­nie pošty cel­kom bežná vec. V kla­sic­kej firme to prav­de­po­dobne spraví asis­tentka, ktorá doku­ment vytlačí, dá ho do obálky a podá nie­komu, kto ho odne­sie na poštu. Zelená pošta pri­náša rie­še­nie, ktoré zabez­pečí elek­tro­nický zber, tlač, obál­ko­va­nie, podaj zásie­lok na pošte a záro­veň umož­ňuje pre­chod prí­jem­cov poš­to­vých zásie­lok na prí­jem elek­tro­nic­kých zásie­lok.

Prečo ale roz­ví­jať nápad, ktorý ino­vuje služby pošty? Predsa len ide spô­sob komu­ni­ká­cie, ktorý ma ten­den­ciu upa­dať… 

Je pravda, že na Slo­ven­sku kaž­do­ročne klesá počet zasla­ných zásie­lok pro­stred­níc­tvom pošty o 10%. My preto ponú­kame multi-rie­še­nie. Vieme obslú­žiť zákaz­níka, pokiaľ chce vytla­čiť a zaba­liť svoju poštu, ale vieme zabez­pe­čiť aj pre­kon­ver­to­va­nie komu­ni­ká­cie, ktorá fun­guje na báze papie­ro­vých zásie­lok, na elek­tro­nickú.

zp2

foto: facebook.com

Robíme to tak, že vstu­pu­jeme do PDF súbo­rov, ktoré cez nás zákaz­ník posiela, či už cez web alebo cez našu apli­ká­ciu vir­tu­ál­nej tla­čiarne a na doku­ment na dohod­nuté miesto pri­dáme pečiatku, ktorá obsa­huje kód na regis­trá­ciu na Zele­nej pošte. Papie­rovú zásielku potom pošleme prí­jem­covi.

Prí­jemca dostane svoju obvyklú papie­rovú zásielku (napr. fak­túru za vodu) a na nej nájde aj mož­nosť regis­trá­cie do nášho sys­tému – pokiaľ sa zare­gis­truje, tak ďal­šiu zásielku už dostane elek­tro­nicky do svojho konta na Zele­nej pošte a na e-mail.

Od zalo­že­nia Zele­nej pošty ubehlo už nie­koľko rokov a vaša služba je medzi­ča­som cel­kom známa, ako to dnes vyzerá s pou­ží­va­teľmi? 

Máme aktu­álne viac ako 30 000 pou­ží­va­te­ľov. Do tohto čísla spa­dajú odo­sie­la­te­lia – hlavne teda firmy alebo živ­nost­níci, ako aj prí­jem­co­via – ich zákaz­níci.

zp

foto: zelenaposta.sk

Aké seg­menty by ste chceli oslo­vo­vať ďalej? 

Na jed­nej strane je cie­ľom oslo­vo­vať prí­jem­cov – pou­ží­va­te­ľov, ktorí majú službu bez­platnú a dostá­vajú pro­stred­níc­tvom nej naprí­klad fak­túry za plyn, elek­trinu alebo vodu. Na dru­hej strane oslo­vo­vať odo­sie­la­te­ľov, a teda firmy, ktoré posie­lajú poš­tové zásielky vo veľ­kých množ­stvách. Obe strany sú pre roz­voj Zele­nej pošty dôle­žité.

Ak som teda oby­čajný uži­va­teľ, čo všetko zís­kam regis­trá­ciou do Zele­nej pošty? 

Keď sa regis­tru­ješ pro­stred­níc­tvom regis­trač­ných kódov, ktoré sa nachá­dzajú na zásiel­kách našich par­tne­rov, tak každú ďal­šiu zásielku od tejto spo­loč­nosti dosta­neš do svojho konta.

Konto na Zele­nej pošte je navyše možné pre­po­jiť so svo­jim e-mai­lo­vým kon­tom, takže sa v ňom prí­jem­com budú zobra­zo­vať aj elek­tro­nické fak­túry od firiem, ktoré nie sú par­tnermi Zele­nej pošty.

Toto konto navyše obsa­huje rie­še­nie, ktoré vie pre­čí­tať pla­tobné dáta z pri­ja­tého PDF súboru. Na fak­túre teda auto­ma­ticky vyhľadá číslo účtu, sumu, dátum splat­nosti a varia­bilný sym­bol. Pokiaľ nedo­káže nejaké údaje iden­ti­fi­ko­vať, tak noti­fi­kuje pou­ží­va­teľa, aby ich vyzna­čil na doku­mente.

S týmito údajmi ale sys­tém ďalej pra­cuje a využíva ich na zjed­no­du­še­nie – naprí­klad zobra­zuje prí­jem­com pla­tobný kalen­dár. Prí­jemca vidí, ktoré fak­túry sú pred, a ktoré po dátume splat­nosti. Tak­tiež môže svoje fak­túry zapla­tiť, s tým, že sys­tém ich potom sám označí za zapla­tené.

Exis­tuje nie­kde v zahra­ničí obdoba Zele­nej pošty?

Keď vez­meme do úvahy celý roz­sah rie­še­nia, ktoré ponúka zákaz­ní­kom, tak nie. V Česku exis­tujú dve rie­še­nia, ktoré môžeme chá­pať ako priamu kon­ku­ren­ciu, na Slo­ven­sku ani jedna.

Ako kon­ku­ren­ciu môžeme chá­pať veľké tla­čové stre­diská, ktoré zabez­pe­čujú služby pre veľké kor­po­rá­cie… My sme ino­va­tív­nejší, nakoľko ponú­kame rie­še­nia presne na mieru či už pre posie­la­nie pošty jed­not­liv­com alebo malým a stred­ným spo­loč­nos­tiam.

Momen­tálne sme siedmi kole­go­via, teda keď berieme do úvahy len slo­ven­skú časť, keďže od janu­ára 2016 je Zelená pošta aj v Čes­kej repub­like.

zelena-posta-spolocna

foto: zelenaposta.sk

Plá­nu­jete sa roz­ši­ro­vať aj do dal­ších kra­jín alebo obli­ga­rórna otázka, kde vidíš Zelenú poštu o dva roky? 

Určite by som chcel, aby bola v ďal­šej kra­jine. Chceli by sme expan­do­vať do via­ce­rých kra­jín, čím by sme vedeli ponú­kať ďal­šie výhody pre našich pou­ží­va­te­ľov – doká­zali by sme sa vyhnúť medzi­ná­rod­nému poš­tov­nému pri jed­not­li­vých zásiel­kach, čím by sme znova ušet­rili poží­va­te­ľom peniaze.

Pred svo­jim prí­cho­dom do Zele­nej Pošty si pra­co­val v kor­po­ráte. Ako dnes vní­maš roz­diel medzi prá­cou na stále sa roz­bie­ha­jú­com pro­jekte a prá­cou v etab­lo­va­nej firme?

Nikdy som neuva­žo­val nad roz­dielmi medzi týmito svetmi. Chá­pem a vní­mam ich ako roz­dielne pro­stre­die a pova­žu­jem to za evo­lú­ciu kaž­dej spo­loč­nosti, ktorá pri svo­jom raste postupne zavá­dza pro­cesy a roz­ho­do­va­cie prá­vo­moci. Takto sa môže stať aj roz­bie­ha­jú­ceho pro­jektu obrov­ská etab­lo­vaná firma.

V čom vidíš naj­väč­šiu silu slo­ven­ských star­tu­pov? Môže u nás vznik­núť pro­jekt, ktorý spô­sobí boom aj vo svete?

Boom môže vznik­núť z hoci­ja­kého star­tupu, pokiaľ ich nápad a následne sila pre­sved­čiť poten­ci­onál­neho zákaz­níka o potrebe pou­ži­tia daného pro­duktu bude dosta­točne silná a húžev­natá.

dating online concept: online dating website on a laptop screen. Screen graphics are made up.

foto: protext.cz


Čo hovo­ríš na feno­mén zdie­ľa­nej eko­no­miky, ktorý sa enormne rýchlo roz­máha po celom svete — vidíš v ňom budúc­nosť pod­ni­ka­nia?

Sám ju pou­ží­vam v mojom kaž­do­den­nom živote :). Keď potre­bu­jem pri našich rodin­ných výle­toch v zahra­ničí nie hote­lové býva­nie alebo sa potre­bu­jem nie­kam odviesť v Bra­ti­slave. Páči sa mi to a fan­dím tomu, aby sa našlo viac takých denne pou­ží­va­ných médií, ktoré nie­kto zhmotní do jed­no­du­chej a rýchlo pou­ži­teľ­nej služby.


Nebo­jíš sa, že by v blíz­kej dobe vznikla firma fun­gu­júca na tomto prin­cípe, ktorá by sa stala reál­nou kon­ku­ren­ciou Zele­nej Pošty? 

To sa môže stať vždy. :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: koláž: facebook.com

Pridať komentár (0)