Ako dokáže podpora zo strany šéfa pozitívne ovplyvniť pracovný život zamestnancov?

Jakub Horváth / 21. júla 2018 / Lifehacking

zdroj: Pexels
  • Za­mest­ná­va­te­lia oča­ká­vajú od svo­jich za­mest­nan­cov lo­ja­litu a od­da­nosť
  • Na oplátku za­mest­nanci ne­dos­tá­vajú do­sta­tok po­zor­nosti a pod­pory
  • Av­šak pra­covné vzťahy by mali byť za­lo­žené na dô­vere a od­da­nosti
  • Pod­pora zo strany šéfa je dô­le­žitá nie­len pre úspech za­mest­nan­cov, ale aj firmy sa­mot­nej

Za­mest­nanci, ktorí ve­ria, že firma sa o nich stará, do­sa­hujú lep­šie vý­sledky. Keď sa za­mest­na­nec mi­le­niál cíti pod­po­ro­vaný zo strany svojho šéfa, jeho šťas­tie na pra­co­visku stúpa rov­nako ako úspech firmy. Bu­do­va­nie zdra­vého vzťahu za­hŕňa úsi­lie z oboch strán – šéfa aj za­mest­nanca. Vý­sle­dok tohto vzťahu ovplyv­ňuje nie­len úspech firmy, ale aj spätnú väzbu a kva­litu fi­rem­nej kul­túry.

In­ves­to­va­nie do vzťahu s tvo­jim šé­fom

Keď ťa príjmu do firmy, mal by si spoz­nať fi­remnú kul­túru a po­zorne sle­do­vať svojho šéfa pri jeho práci. Naj­lep­šie je vy­jas­niť si všetky otázky hneď na za­čiatku, než sa bez­hlavo pus­tiť do pro­jektu a skon­čiť s ne­ús­peš­ným vý­sled­kom pre dô­le­ži­tého kli­enta.

Bez ohľadu na ko­mu­ni­kačný štýl tvojho šéfa, vy­jas­ne­nie si dô­le­ži­tých zá­le­ži­tostí hneď na za­čiatku, pred­tým, ako sú ich dô­sledky mimo tvo­jej kon­troly, vy­tvára dô­veru a bu­duje ten správny pra­covný vzťah. Spoz­ná­va­nie tvojho šéfa za­čína tým, že sa na­učíš ako vy­zerá jeho pra­covný deň, ako vy­ze­rajú jeho ná­lady a aký štýl ko­mu­ni­ká­cie a ve­de­nia pre­fe­ruje.

Zdravý vzťah s líd­rami zlep­šuje sa­motnú firmu

Správa por­tálu Gal­lup uka­zuje, že ak mi­le­niáli nie sú od­daní svo­jej práci, ich pra­covné šťas­tie klesá. Až 71% mi­le­niá­lov nie je od­da­ných svo­jej práci a viac ako po­lo­vica plá­nuje do pol roka od­ísť zo za­mest­na­nia. Aký to má dô­vod? Až 70% za­mest­ná­va­te­ľov sa o svo­jich za­mest­nan­cov a ich po­vin­nosti ne­zau­jíma. Je­dine za­mest­ná­va­te­lia, ktorí sa o svo­jich za­mest­nan­cov sta­rajú a pod­po­rujú ich, do­kážu udr­žať ich zain­te­re­so­va­nosť a od­da­nosť firme a za­brá­nia tak ich od­chodu.

Svo­jich za­mest­nan­cov môžu ma­na­žéri pod­po­ro­vať najmä svo­jim sprá­va­ním. Je po­trebné byť prí­stupný dis­ku­sii, mo­ti­vo­vať svo­jich za­mest­nan­cov a po­má­hať im pri sta­no­vo­vaní cie­ľov. Podľa správy por­tálu Gal­lupa sú pri­már­nym de­ter­mi­nan­tom udr­žia­va­nia an­ga­žo­va­nosti za­mest­nan­cov ľu­dia na ve­dú­cich po­zí­ciách. Šéf je tak schopný priamo ovplyv­niť šťas­tie, spo­koj­nosť, pro­duk­ti­vitu a vý­kon za­mest­nanca.

Zdroj: For­bes

Pridať komentár (0)