Ako fun­gu­je dro­id BB-8 z novej epi­zó­dy Star Wars?

Rišo Néveri / 27. decembra 2015 / Tech a inovácie

Pár dní už ubeh­lo, pre­to pred­po­kla­dám, že väč­ši­na z vás už vide­la nový Star Wars. Pre tých, čo sa do kina stá­le nedos­ta­li, ale­bo čaka­jú na iné zdro­je… Netre­ba sa ničo­ho báť, v člán­ku nenáj­de­te žiad­ne infor­má­cie, kto­ré by vám pre­zra­di­li dej fil­mu a poka­zi­li záži­tok.

Keď­že bola nová časť Hviezd­nych Vojen nad­via­za­ním na dej pôvod­nej tri­ló­gie, doč­ka­li sme sa mno­hých dob­re zná­mych tech­no­ló­gií, ves­mír­nych lodí, či lase­ro­vých zbra­ní. Doč­ka­li sme sa však aj nových vychy­tá­vok akým je aj “nástup­ca” obľú­be­né­ho R2-D2 — guľa­tý dro­id BB-8. Je neuve­ri­teľ­né, koľ­ko živo­ta a emó­cií doká­za­li jeho tvor­co­via vlo­žiť do tak “jed­no­du­ché­ho” tela. Koniec kon­cov, už pred pre­mi­é­rou sme vede­li, že sa nejed­ná o počí­ta­čo­vý efekt, ale reál­ne fun­gu­jú­ce­ho dro­ida (až na nie­kto­ré čas­ti). Ako to teda doká­za­li? Ako BB-8 fun­gu­je?

giphy-1

Väč­ši­na špe­ci­fi­ká­cií stá­le nie je uve­rej­ne­ná a ostá­va­jú záha­dou, ale zákla­dy sa už zve­dav­com poda­ri­lo pomer­ne pres­ne odhad­núť. Vo vnút­ri je BB-8 v pod­sta­te sústa­va kolies pri­po­je­ných na nehyb­nú vnú­tor­nú kos­tru s ťažis­kom v spod­nej čas­ti. Kole­sá roz­tá­ča­jú von­kaj­šiu guľu avšak sama kos­tra ostá­va v pod­sta­te nehyb­ná, čím sa dostá­va dro­id do pohy­bu. Hla­va je mag­ne­tic­ky pri­chy­te­ná ku vnú­tor­nej kos­tre — nie mecha­nic­ky, čím vzni­ká cha­rak­te­ris­tic­ký pohyb jeho hla­vy. (pohy­bom sa hla­va vychý­li, ustá­le­ním zrých­le­nia ju však mag­ne­ty dosta­nú do pôvod­nej pozí­cie) Inde by bol pohyb hla­vy pova­žo­va­ný prav­de­po­dob­ne za zlý dizajn, tu skve­lo dotvá­ra osob­nosť drob­né­ho spo­loč­ní­ka.

patentgrab_wheel

Väč­ši­na ľudí na inter­ne­te pova­žu­je kon­štruk­ciu za dva samos­tat­né cel­ky. Jeden pre hla­vu a jeden pre ovlá­da­nie tela. Pod­ľa paten­tu, kto­rý bol poda­ný spo­loč­nos­ťou Dis­ney a par­tne­rom Sphe­ro to tak ale nie je a jed­ná sa o jeden celok. Patent totiž vysvet­ľu­je, ako dostať podob­né zaria­de­nie do pohy­bu bez odde­le­né­ho ovlá­da­nia hla­vy. Inži­nier zo spo­loč­nos­ti Sphe­ro, kto­rá vyro­bi­la napo­dob­ne­ni­nu dro­ida vo for­me hrač­ky pre smart­fó­ny potvr­dil pre por­tál Poly­gon, že hla­va nie je ovlá­da­ná nezá­vis­le od tela. Potvr­dzu­je to aj fakt, že pri naklo­ne­ní BB-8 nedr­ží hla­vu na jed­nom mies­te, ale tá sa hýbe v závis­los­ti od pohy­bu.Tak­že, poď­me to “roz­to­čiť”

Hla­va veci znač­ne kom­pli­ku­je, venuj­me sa teda chví­ľu iba telu. Asi naju­ži­toč­nej­šou ilus­trá­ci­ou je jeden z obráz­kov paten­tu (viď vyš­šie). Ak berie­me do úva­hy iba pohyb vpred a vzad. Zakaž­dým, keď sa dro­id pus­tí do opač­né­ho sme­ru sa iba vnú­tor­ná kon­štruk­cia oto­čí do dané­ho sme­ru a roz­to­čí von­kaj­šie telo.

V koneč­nom dôsled­ku teda dostá­va­me guľu s kole­so­vým mecha­niz­mom. Kole­sá sú neja­kým spô­so­bom pri­tlá­ča­né na vnú­tor­nú ste­nu a ich pohy­bom sa zme­ní ťažis­ko gule, čím sa BB-8 dostá­va do pohy­bu. Podob­ne ako keď na fes­ti­va­le sko­číš do jed­nej z tých­to obrov­ských sránd a začneš behať dopre­du. Guľa sa začne kotú­ľať tiež dopre­du.

Cowley Road Festival Zorb-Racing Arena (2)

Hla­va

K vnú­tor­nej kos­tre je pev­ne pri­po­je­ný sto­žiar, kto­rý pri­dr­žia­va, ale záro­veň odpu­dzu­je sku­pi­nou mag­ne­tov hla­vu dro­ida. Jeden mag­net prav­de­po­dob­ne hla­vu pri­dr­žia­va a ostat­né zaru­ču­jú, aby sa nedo­tý­ka­la tela.

Pod­ľa pre­doš­lé­ho nák­re­su by sa však zakaž­dým keď sa dro­id pohne, posu­nu­la hla­va do pro­ti­sme­ru pohy­bu, je nám však jas­né, že opak je prav­dou a dro­id je vždy naklo­ne­ný do sme­ru pohy­bu. Ako je to teda mož­né? Odpo­ve­ďou na ten­to prob­lém môže byť nepo­da­re­ný pohyb dro­ida.

bb-8-3

Inži­nie­ri moh­li ten­to prob­lém vyrie­šiť jed­no­du­chým tri­kom. Ešte pred začiat­kom pohy­bu vpred spra­via nená­pad­ný pohyb vzad, čím necha­jú “pad­núť” hla­vu dro­ida dopre­du a potom sta­čí už len zacho­vať kon­štant­nú rých­losť vpred, aby hla­va nepad­la zno­vu nazad. 

Nedá mi nepoz­na­me­nať, že udr­žať celý sys­tém per­fekt­ne vyvá­že­ný v kaž­dej situ­ácii, či sa hýbe ale­bo nehý­be, dostá­vať ho správ­ne do pohy­bu a neus­tá­le vyhod­no­co­vať stav dro­ida musí byť nároč­né aj soft­vé­ro­vo, nie len hard­vé­ro­vo. BB-8 je obdi­vu­hod­ný tech­no­lo­gic­ký vyná­lez.

Vyš­šie opí­sa­ná stav­ba dro­ida je však iba dohad, kto­rý vzni­kol na zákla­de pod­kla­dov voľ­ne dostup­ných pre kaž­dé­ho . Mož­no sa mýli a dro­id fun­gu­je úpl­ne inak.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)