Ako fun­guje droid BB-8 z novej epi­zódy Star Wars?

Rišo Néveri / 27. decembra 2015 / Tech a inovácie

Pár dní už ubehlo, preto pred­po­kla­dám, že väč­šina z vás už videla nový Star Wars. Pre tých, čo sa do kina stále nedos­tali, alebo čakajú na iné zdroje… Netreba sa ničoho báť, v článku nenáj­dete žiadne infor­má­cie, ktoré by vám pre­zra­dili dej filmu a poka­zili záži­tok.

Keďže bola nová časť Hviezd­nych Vojen nad­via­za­ním na dej pôvod­nej tri­ló­gie, doč­kali sme sa mno­hých dobre zná­mych tech­no­ló­gií, ves­mír­nych lodí, či lase­ro­vých zbraní. Doč­kali sme sa však aj nových vychy­tá­vok akým je aj “nástupca” obľú­be­ného R2-D2 — guľatý droid BB-8. Je neuve­ri­teľné, koľko života a emó­cií doká­zali jeho tvor­co­via vlo­žiť do tak “jed­no­du­chého” tela. Koniec kon­cov, už pred pre­mi­é­rou sme vedeli, že sa nejedná o počí­ta­čový efekt, ale reálne fun­gu­jú­ceho dro­ida (až na nie­ktoré časti). Ako to teda doká­zali? Ako BB-8 fun­guje?

giphy-1

Väč­šina špe­ci­fi­ká­cií stále nie je uve­rej­nená a ostá­vajú záha­dou, ale základy sa už zve­dav­com poda­rilo pomerne presne odhad­núť. Vo vnútri je BB-8 v pod­state sústava kolies pri­po­je­ných na nehybnú vnú­tornú kos­tru s ťažis­kom v spod­nej časti. Kolesá roz­tá­čajú von­kaj­šiu guľu avšak sama kos­tra ostáva v pod­state nehybná, čím sa dostáva droid do pohybu. Hlava je mag­ne­ticky pri­chy­tená ku vnú­tor­nej kos­tre — nie mecha­nicky, čím vzniká cha­rak­te­ris­tický pohyb jeho hlavy. (pohy­bom sa hlava vychýli, ustá­le­ním zrých­le­nia ju však mag­nety dostanú do pôvod­nej pozí­cie) Inde by bol pohyb hlavy pova­žo­vaný prav­de­po­dobne za zlý dizajn, tu skvelo dotvára osob­nosť drob­ného spo­loč­níka.

patentgrab_wheel

Väč­šina ľudí na inter­nete pova­žuje kon­štruk­ciu za dva samos­tatné celky. Jeden pre hlavu a jeden pre ovlá­da­nie tela. Podľa patentu, ktorý bol podaný spo­loč­nos­ťou Dis­ney a par­tne­rom Sphero to tak ale nie je a jedná sa o jeden celok. Patent totiž vysvet­ľuje, ako dostať podobné zaria­de­nie do pohybu bez odde­le­ného ovlá­da­nia hlavy. Inži­nier zo spo­loč­nosti Sphero, ktorá vyro­bila napo­dob­ne­ninu dro­ida vo forme hračky pre smart­fóny potvr­dil pre por­tál Poly­gon, že hlava nie je ovlá­daná nezá­visle od tela. Potvr­dzuje to aj fakt, že pri naklo­není BB-8 nedrží hlavu na jed­nom mieste, ale tá sa hýbe v závis­losti od pohybu.Takže, poďme to “roz­to­čiť”

Hlava veci značne kom­pli­kuje, venujme sa teda chvíľu iba telu. Asi naju­ži­toč­nej­šou ilus­trá­ciou je jeden z obráz­kov patentu (viď vyš­šie). Ak berieme do úvahy iba pohyb vpred a vzad. Zakaž­dým, keď sa droid pustí do opač­ného smeru sa iba vnú­torná kon­štruk­cia otočí do daného smeru a roz­točí von­kaj­šie telo.

V koneč­nom dôsledku teda dostá­vame guľu s kole­so­vým mecha­niz­mom. Kolesá sú neja­kým spô­so­bom pri­tlá­čané na vnú­tornú stenu a ich pohy­bom sa zmení ťažisko gule, čím sa BB-8 dostáva do pohybu. Podobne ako keď na fes­ti­vale sko­číš do jed­nej z týchto obrov­ských sránd a začneš behať dopredu. Guľa sa začne kotú­ľať tiež dopredu.

Cowley Road Festival Zorb-Racing Arena (2)

Hlava

K vnú­tor­nej kos­tre je pevne pri­po­jený sto­žiar, ktorý pri­dr­žiava, ale záro­veň odpu­dzuje sku­pi­nou mag­ne­tov hlavu dro­ida. Jeden mag­net prav­de­po­dobne hlavu pri­dr­žiava a ostatné zaru­čujú, aby sa nedo­tý­kala tela.

Podľa pre­doš­lého nák­resu by sa však zakaž­dým keď sa droid pohne, posu­nula hlava do pro­ti­smeru pohybu, je nám však jasné, že opak je prav­dou a droid je vždy naklo­nený do smeru pohybu. Ako je to teda možné? Odpo­ve­ďou na tento prob­lém môže byť nepo­da­rený pohyb dro­ida.

bb-8-3

Inži­nieri mohli tento prob­lém vyrie­šiť jed­no­du­chým tri­kom. Ešte pred začiat­kom pohybu vpred spra­via nená­padný pohyb vzad, čím nechajú “pad­núť” hlavu dro­ida dopredu a potom stačí už len zacho­vať kon­štantnú rých­losť vpred, aby hlava nepadla znovu nazad. 

Nedá mi nepoz­na­me­nať, že udr­žať celý sys­tém per­fektne vyvá­žený v kaž­dej situ­ácii, či sa hýbe alebo nehýbe, dostá­vať ho správne do pohybu a neus­tále vyhod­no­co­vať stav dro­ida musí byť náročné aj soft­vé­rovo, nie len hard­vé­rovo. BB-8 je obdi­vu­hodný tech­no­lo­gický vyná­lez.

Vyš­šie opí­saná stavba dro­ida je však iba dohad, ktorý vzni­kol na základe pod­kla­dov voľne dostup­ných pre kaž­dého . Možno sa mýli a droid fun­guje úplne inak.

Zdroj: techcrunch.com

Pridať komentár (0)