Ako mi zru­še­nie všet­kých cie­ľov pomohlo v pod­ni­kaní

Michal Andrejco / 27. augusta 2015 / Business

Ak sa pohrá­vate s myš­lien­kou vlast­ného pod­ni­ka­nia, máme pre vás malú inšpi­rá­ciu. To, že už bolo skoro všetko vymys­lené a že na zača­tie nového biz­nisu nie je ide­álne pro­stre­die je možno pravda, no čo ak je to pravý čas práve pre vás? Michal Andrejco, zakla­da­teľ kli­niky MEDANTE a vlast­ník oce­ne­nia Minis­ter­stva hos­po­dár­stva SR za najin­špi­ra­tív­nejší pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh — Mladý ino­va­tívny pod­ni­ka­teľ roku 2015, vás inšpi­ruje a poradí, ako začať pod­ni­kať a uspieť. 

Úspech je pre mňa mož­nosť rea­li­zo­vať sa tým, čo ma napĺňa. Úspech je pre mňa schop­nosť poznať samého seba na takej úrovni, že následne bytostne chá­pem, že „život je dar“ — čo väč­šina z nás pova­žuje za duchovnú meta­foru, pri­čom ide o prag­ma­tické, až fak­tické kon­šta­to­va­nie. Osobný, spo­lo­čen­ský či mate­riálny úspech sú pri­ro­dze­ným pro­duk­tom tohto pozna­nia. Aký­koľ­vek iný úspech je len pomi­nu­teľ­nou ilú­ziou,“ hovorí Michal Andrejco z kli­niky Medante

1. Vní­maj svoje pocity, vní­maj svoje telo.

Objav tak seba a následne konaj auten­ticky. Ak nevieš ako, tu je môj osobný postup: zastav sa (vrá­tane men­tál­nej akti­vity) – otvor sa (teda začni vní­mať svoje pocity, nie myš­lienky, no pocity vo vlast­nom tele a pries­tore, ktorý vní­maš) a cíť. Odhaľ svoje silné stránky, svoju vášeň, uchop vlastnú víziu a spra­cuj pod­ve­domé prog­ramy, ktoré ťa limi­tujú v dosa­ho­vaní cie­ľov. Vedz, že aká­koľ­vek oblasť pod­ni­ka­nia má neob­me­dzený poten­ciál. 

2. Sústreď sa na pri­ority.

Pre mňa osobne sú pri­ority zhodné s vlast­nou váš­ňou. Čím viac času som si schopný zaria­diť na akti­vity, ktoré ma napĺňajú, ktoré vyko­ná­vam s váš­ňou, kto­rým sa doká­žem naplno odo­vzdať a pri­tom si neuve­do­mu­jem žiadnu men­tálnu námahu či nasta­ve­nie vlast­nej vôle, tým pro­duk­tív­nejší som, tým efek­tív­nej­šie čas trá­vim, tým rých­lej­šie a inten­zív­nej­šie dosa­hu­jem výsledky, vrá­tane mani­fes­tá­cie hoj­nosti.

3. Nájdi si čas na seba.

Na svo­jich milo­va­ných či pria­te­ľov. Venuj čas telu – špor­tuj, hýb sa, zdravo sa stra­vuj, rela­xuj a spi. Nauč sa vypí­nať. Opäť – je to jed­no­du­ché. Pocity, najmä tie zdravo napĺňa­júce ťa povedú – cez jed­no­du­ché sústre­de­nie pozor­nosti na seba samého, svoje telo.

4. Pri­jí­maj až doslova „objí­maj“ všetko, čo život pri­ne­sie.

Náhody neexis­tujú. Len akcia a reak­cia roz­lí­šená v čase a pries­tore. Pre­staň bojo­vať s rea­li­tou prí­tom­ného oka­mihu a uve­dom si, že to, čo sa ti v živote deje, si si sám mani­fes­to­val. Pozi­tívne i nega­tívne. Tento kvan­tový prin­cíp je uni­ver­zálne platný a nemá expi­rá­ciu.

5. Zruš vlastné oča­ká­va­nia.

Každý sme presne taký, aký sme. Bodka. Žiadna ana­lýza.

6. Komu­ni­kuj.

Kedy? Vždy. S kým? S kaž­dým. Ako? Vní­mavo. Cit­livo. Komu­ni­kuj na rov­na­kej úrovni, ber člo­veka ako par­tnera, nie pod­ria­de­ného, či nad­ria­de­ného, mla­dého či sta­rého, skú­se­ného či neskú­se­ného. Začni komu­ni­ká­ciou so sebou samým.

A nako­niec…

7. Zruš všetky ciele.

Pre­čí­taj si body č. 1. a 2. A teraz si nastav nové. Ak sú iden­tické – skvelá kon­fir­má­cia. Konaj. Vní­maj, pre­hod­no­cuj, pri­jí­maj roz­hod­nu­tia a opäť konaj.

Pridať komentár (0)