Ako mi zru­še­nie všet­ký­ch cie­ľov pomoh­lo v pod­ni­ka­ní

Michal Andrejco / 27. augusta 2015 / Business

Ak sa pohrá­va­te s myš­lien­kou vlast­né­ho pod­ni­ka­nia, máme pre vás malú inšpi­rá­ciu. To, že už bolo sko­ro všet­ko vymys­le­né a že na zača­tie nové­ho biz­ni­su nie je ide­ál­ne pro­stre­die je mož­no prav­da, no čo ak je to pra­vý čas prá­ve pre vás? Michal Andrej­co, zakla­da­teľ kli­ni­ky MEDAN­TE a vlast­ník oce­ne­nia Minis­ter­stva hos­po­dár­stva SR za najin­špi­ra­tív­nej­ší pod­ni­ka­teľ­ský prí­beh — Mla­dý ino­va­tív­ny pod­ni­ka­teľ roku 2015, vás inšpi­ru­je a pora­dí, ako začať pod­ni­kať a uspieť. 

 

Úspech je pre mňa možnosť realizovať sa tým, čo ma napĺňa. Úspech je pre mňa schopnosť poznať samého seba na takej úrovni, že následne bytostne chápem, že „život je dar“ - čo väčšina z nás považuje za duchovnú metaforu, pričom ide o pragmatické, až faktické konštatovanie. Osobný, spoločenský či materiálny úspech sú prirodzeným produktom tohto poznania. Akýkoľvek iný úspech je len pominuteľnou ilúziou,“ hovorí Michal Andrejco z kliniky Medante

 

 

1. Vnímaj svoje pocity, vnímaj svoje telo.

Objav tak seba a následne konaj autenticky. Ak nevieš ako, tu je môj osobný postup: zastav sa (vrátane mentálnej aktivity) – otvor sa (teda začni vnímať svoje pocity, nie myšlienky, no pocity vo vlastnom tele a priestore, ktorý vnímaš) a cíť. Odhaľ svoje silné stránky, svoju vášeň, uchop vlastnú víziu a spracuj podvedomé programy, ktoré ťa limitujú v dosahovaní cieľov. Vedz, že akákoľvek oblasť podnikania má neobmedzený potenciál. 

 

2. Sústreď sa na priority.

Pre mňa osobne sú priority zhodné s vlastnou vášňou. Čím viac času som si schopný zariadiť na aktivity, ktoré ma napĺňajú, ktoré vykonávam s vášňou, ktorým sa dokážem naplno odovzdať a pritom si neuvedomujem žiadnu mentálnu námahu či nastavenie vlastnej vôle, tým produktívnejší som, tým efektívnejšie čas trávim, tým rýchlejšie a intenzívnejšie dosahujem výsledky, vrátane manifestácie hojnosti.

 

3. Nájdi si čas na seba.

Na svojich milovaných či priateľov. Venuj čas telu – športuj, hýb sa, zdravo sa stravuj, relaxuj a spi. Nauč sa vypínať. Opäť – je to jednoduché. Pocity, najmä tie zdravo napĺňajúce ťa povedú – cez jednoduché sústredenie pozornosti na seba samého, svoje telo.

 

 

4. Prijímaj až doslova „objímaj“ všetko, čo život prinesie.

Náhody neexistujú. Len akcia a reakcia rozlíšená v čase a priestore. Prestaň bojovať s realitou prítomného okamihu a uvedom si, že to, čo sa ti v živote deje, si si sám manifestoval. Pozitívne i negatívne. Tento kvantový princíp je univerzálne platný a nemá expiráciu.

 

5. Zruš vlastné očakávania.

Každý sme presne taký, aký sme. Bodka. Žiadna analýza.

 

6. Komunikuj.

Kedy? Vždy. S kým? S každým. Ako? Vnímavo. Citlivo. Komunikuj na rovnakej úrovni, ber človeka ako partnera, nie podriadeného, či nadriadeného, mladého či starého, skúseného či neskúseného. Začni komunikáciou so sebou samým.

 

A nakoniec...

 

7. Zruš všetky ciele.

Prečítaj si body č. 1. a 2. A teraz si nastav nové. Ak sú identické – skvelá konfirmácia. Konaj. Vnímaj, prehodnocuj, prijímaj rozhodnutia a opäť konaj.

 

Pridať komentár (0)