Ako sa bavia prog­ra­má­tori vo svo­jom vlast­nom svete? Tu sú naj­vtip­nej­šie žar­góny

Michaela Líšková / 22. marca 2016 / Zaujímavosti

Komu­nita Stack Overf­low v minu­losti polo­žila pou­ží­va­te­ľom otázku, aké žar­góny sa uchy­tili v ich vlast­ných kruhoch,a to buď v rámci tímu, pra­cov­ného pro­stre­dia alebo zhro­maž­de­nej inter­ne­to­vej popu­lá­cie. Títo pou­ží­va­te­lia boli požia­daní, aby napí­sali názov ter­mínu a k nemu krátke vysvet­le­nie. Výsle­dok prek­va­pil aj Stack Overf­low, prišlo vyše 300 odpo­vedí.

Nejed­nalo sa teda nako­niec o otázku, ale už skôr akýsi výskum. Preto sa čle­no­via Stack Overf­low po čase roz­hodli tento výskum vyma­zať. Našťas­tie sa vždy nájdu spô­soby, ako nie­ktoré údaje zacho­vať.

Tu je top 30 prog­ra­mo­va­cích žar­gó­nov, ktoré boli hod­no­tené členmi komu­nity. Uži si.

 1. Yoda Pod­mienky

1.

Pou­ži­tie if(constant == variable) miesto if(variable == cons­tant) ako napr.
if(4 == foo).

Pre­tože je to ako pove­dať “ Ak modrá byť obloha” alebo “ak vysoký byť muž”.

 1. Zvlá­da­nie Poké­mon výni­miek

2.

Keď ich musíš chy­tiť všet­kých.

try {}catch (Excep­tion ex) {// Got­cha!}

 1. Egypt­ské zát­vorky
3.

Poznáš ten štýl zát­vo­riek, kde otvo­rená strana pokra­čuje na koniec aktu­ál­neho riadku, teda toto?

if (a == b) {

printf(“hello”);

}

Tomuto štýlu sa zvykne hovo­riť “egypt­ské zát­vorky”. Prečo?
Porov­naj pozí­ciu zát­vo­riek s rukami na obrázku (tento štýl zát­vo­riek je pou­žitý aj v knihe The C Prog­ram­ming Lan­gu­age od Ker­nig­hana a Riet­chieho, takže ho mnohí poznajú aj ako K&R štýl).

 1. Domýš­ľavý report
4.

Chyba podaná uží­va­te­ľom, ktorý si myslí, že vie o sys­téme viac, ako jeho tvor­co­via. Plný ire­le­vat­ných tech­nic­kých detai­lov a jeden alebo viac návrhov (vždy chyb­ných) o tom, čo si myslí, že prob­lém spô­so­buje a ako by sme ho mali odstrá­niť.

Tiež prí­buzný tzv. Dro­go­vej správe (správa tak nesku­točne nepo­cho­pi­teľná, že kto­koľ­vek ju navrhol, musel na nie­čom “fičať”) alebo aj Shrug správa (teda akási správa, ktorá neob­sa­huje žiadnu správu obsa­hu­júcu chybu alebo kroky na jej odstrá­ne­nie, iba nejasný opis prob­lému. Oby­čajne obsa­huje frázu “nefun­guje”).

 1. Kačica

5.

Niečo, čo nie je pri­dané zo žiad­neho iného dôvodu, ako pri­lá­kať pozor­nosť manaž­mentu a následne byť odstrá­nené, čiže sa tak vyhnúť zby­toč­ným zme­nám v ostat­ných aspek­toch pro­duktu.

 1. Refak­to­ro­va­nie

6.

Pro­ces, kedy vez­meš nejaký dobre naprog­ra­mo­vaný kód a pomo­cou malých, vrat­ných zmien, ho zme­níš na niečo, čomu abso­lútne nikto nero­zu­mie. Teda, samoz­rejme, až na teba.

 1. Šnúr­kovo písané

7.

Pou­žíva sa na opis imple­men­tá­cie, ktorý sa úplne zby­točne spo­lieha na “ťahavé šnúry” a reťazce slov, pri­čom je k dis­po­zí­cií aj omnoho lep­šie rie­še­nie.

Také­muto druhu opisu je oby­čajne doslova boles­tivé poro­zu­mieť a za obehu priam vybu­chuje chy­bami, ktoré by kom­pi­lá­tor mohol nájsť.

 1. Hei­sen­bug

8.

Prog­ra­mová chyba, ktorá zmizne alebo zmení svoje cha­rak­te­ris­tiky, keď sa ju nie­kto pokúša pre­štu­do­vať.

 1. Doc­type deko­rá­cia

9.

Keď web desig­ner pridá doc­type, ale neob­ťa­žuje sa pri­pí­sať aj platný jazyk. (ok ok pri HTML5)

<!DOC­TYPE html><BLINK>Now on sale!</BLINK>

 1. Jimmy

10.

Vše­obecný názov pre nového deve­lo­pera alebo deve­lo­pera, ktorý netuší, čo robí.
Tento názov postupne vie­dol k ter­mínu Jimmy-proof (odolný voči Jim­mymu), keď sa hovorí o dobre naprog­ra­mo­va­nom kóde.

 1. Higgs-Bug­son

11.

Hypo­te­tická chyba, kto­rej exis­ten­cia je pre­d­i­ko­vaná na základe malého množ­stva súvi­sia­cich zázna­mov a nejas­ných neofi­ciál­nych repor­tov od uží­va­te­ľov, ale je ju ťažké (ak nie nemožné) repro­du­ko­vať, pre­tože nevieš, či sa tam chyba sku­točne vysky­tuje, ani čo ju spô­so­buje.

 1. Nop­ping

12.

(od slova napping- zdriem­nuť si). Ter­mín, ktorý vzni­kol na základe rozp­ra­co­va­nej sci-fi novely o ume­lej inte­li­gen­cii, v kto­rej sa nachá­dza aj veľké množ­stvo prog­ra­mo­va­cieho žar­gónu. Nachá­dza sa tu práve aj “nop­ping”, ktorý pochá­dza od zosta­vu­jú­ceho prog­ramu s náz­vom NOP, ktorý nespo­lu­pra­cuje. Tento ter­mín je podobný slovu “nap”, ale nezna­mená zaspať, zdriem­nuť si, len zaspá­vať, nedá­vať pozor.

 1. Uni­corny

13.

Možno milo pre­lo­žiť ako jed­no­ro­ží­kovo. Je to slovo, ktoré opi­suje stav nie­čoho, čo je zatiaľ v takom ran­nom štá­diu plá­no­va­nia, že je imple­men­tá­cia je ešte v nedo­hľadne.

 1. Bak­lava kód

14.

Ozna­če­nie pre kód s prí­liš veľa “vrstvami”. Bak­lava je výborná pochúťka vyro­bená z mno­hých ten­kých vrs­tiev lies­ko­vého cesta. Zatiaľ čo takéto tenké vrstvy sú dobré, čo sa týka pečiva, ak je reč soft­véri, vrstve­nie kódu je dôle­žité, ale netreba to pre­há­ňať.

 1. Hiden­bug

15.

Kata­stro­fická chyba ničiaca dáta. “Oh, the huma­nity!”

 1. Stra­chom ria­dený deve­lop­ment

16.

Keď ti pro­jek­tový mana­žér pridá ešte viac stresu (posúva dead­li­nes dopredu, odpo­číta pros­triedky z pro­jektu a pod.)

 1. Kód Hydra

17.

Kód, ktorý sa nedá opra­viť. Rov­nako ako legen­dárna Hydra, každá snaha o opravu vytvorí dve nové chyby.

 1. Zložka obec­ného zákona

18.

Chyba v apli­ká­cií, ktorá je tam už tak dlho, že sa vlastne stala súčas­ťou oča­ká­va­nej fun­kci­ona­lity.

 1. Prí­šera Loch Ness

19.

Možné alter­na­tívy: Bug­foot, Nessie­bug. Názov pre všetko, čo nemožno repro­du­ko­vať, alebo niečo (údajne) videné iba jed­nou oso­bou.

 1. Ninja komenty

20.

Tiež známe ako nevi­di­teľné komenty, tajné komenty alebo žiadne komenty.

 1. Zhro­maž­de­nie pome­nú­va­nia Šmol­kov

21.

Keď tak­mer všetko má rov­nakú pred­ponu. … od Smur­fAc­count­View do Smur­fAc­count­Con­trol­ler.

 1. Pro­to­duk­cia

22.

Pro­to­typ, ktorý končí v pro­duk­cii.

 1. Rub­ber Duc­king

23.

Nie­kedy skrátka potre­bu­ješ nejaký prob­lem zo seba dostať von. Nie­kto údajne polo­žil gumennú kačku na moni­tor, aby sa mal s kým poroz­prá­vať. Takže rub­ber­duc­king je vyke­ca­nie sa zo svojho prob­lému (bez toho, aby sa druhá strana do roz­ho­voru vôbec zapo­jila).

 1. Banana Banana Banana 

24.

Text, ktorý naz­na­čuje, že doku­men­tá­cia je v prie­behu alebo ešte musí byť dokon­čená. Väč­ši­nou sa využíva kvôli sťaž­nos­tiam, keď verej­ným fun­kciám chýba doku­men­tá­cia.

/// <summary>/// banana banana banana/// </summary>public Cus­to­mer­Va­li­da­ti­on­Res­ponse Vali­date()

Ďalší žar­gón súvi­siaci s jed­lom: Niečo, čo prog­ra­má­tora nakopne – Moun­tain Dew, cof­fee, Mate. Čokoľ­vek, čo má vysoký obsah kofe­ínu; Hot Potato – http. Rov­naký počet sla­bík, ale väč­šia sranda.

 1. Bic­re­ment

25.

Keď pri­dáš číslo 2 k pre­men­nej.

 1. Zly­ha­nie rea­lity 101

26.

Prog­ram (alebo skôr jeho zložka) robí presne to, čo sa od neho vyža­duje, ale keď je nasa­dený do akcie, ukáže sa, že prob­lém bol nesprávne pocho­pený a tak je celý sys­tem viac­me­nej k ničomu.

 1. Naštvaná fra­jerka

27.

Keď vidíš, že sa deje niečo zvláštne, ale soft­vér ti hovorí, že je všetko v poriadku.

 1. Mega­moth

28.

Zna­mená skratku pre MEGA Mono­lit­hic met­hod (mega mono­li­tickú metódu). Často je obsia­hnutá v God Objec­toch (ako prog­ra­má­tor musíš vedieť) a oby­čajne pre­sa­huje aj dva moni­tory.

 1. Pros­ti­tútka

29.

Kód, ktorý je prob­le­ma­tický a spô­so­buje nesta­bi­litu apli­ká­cie ( apli­ká­cia ide často padá).

 1. Kód Jenga

30.

Keď celá tvoja snaha spadne po tom, čo zme­níš časť kódu.

zdroj: cordinghorror.com, zdroj titul­nej fotky: cour­se­re­port, zdroj foto­gra­fií: owlgrenade.com

Pridať komentár (0)