Ako sa bavia prog­ra­má­to­ri vo svo­jom vlast­nom sve­te? Tu sú naj­vtip­nej­šie žar­gó­ny

Michaela Líšková / 22. marca 2016 / Zaujímavosti

Komu­ni­ta Stack Overf­low v minu­los­ti polo­ži­la pou­ží­va­te­ľom otáz­ku, aké žar­gó­ny sa uchy­ti­li v ich vlast­ných kruhoch,a to buď v rám­ci tímu, pra­cov­né­ho pro­stre­dia ale­bo zhro­maž­de­nej inter­ne­to­vej popu­lá­cie. Títo pou­ží­va­te­lia boli požia­da­ní, aby napí­sa­li názov ter­mí­nu a k nemu krát­ke vysvet­le­nie. Výsle­dok prek­va­pil aj Stack Overf­low, priš­lo vyše 300 odpo­ve­dí.

Nejed­na­lo sa teda nako­niec o otáz­ku, ale už skôr aký­si výskum. Pre­to sa čle­no­via Stack Overf­low po čase roz­hod­li ten­to výskum vyma­zať. Našťas­tie sa vždy náj­du spô­so­by, ako nie­kto­ré úda­je zacho­vať.

Tu je top 30 prog­ra­mo­va­cích žar­gó­nov, kto­ré boli hod­no­te­né člen­mi komu­ni­ty. Uži si.

 1. Yoda Pod­mien­ky

1.

Pou­ži­tie if(constant == variab­le) mies­to if(variable == cons­tant) ako napr.
if(4 == foo).

Pre­to­že je to ako pove­dať “ Ak mod­rá byť oblo­ha” ale­bo “ak vyso­ký byť muž”.

 1. Zvlá­da­nie Poké­mon výni­miek

2.

Keď ich musíš chy­tiť všet­kých.

try {}catch (Excep­ti­on ex) {// Got­cha!}

 1. Egypt­ské zát­vor­ky
3.

Poznáš ten štýl zát­vo­riek, kde otvo­re­ná stra­na pokra­ču­je na koniec aktu­ál­ne­ho riad­ku, teda toto?

if (a == b) {

printf(“hello”);

}

Tomu­to štý­lu sa zvyk­ne hovo­riť “egypt­ské zát­vor­ky”. Pre­čo?
Porov­naj pozí­ciu zát­vo­riek s ruka­mi na obráz­ku (ten­to štýl zát­vo­riek je pou­ži­tý aj v kni­he The C Prog­ram­ming Lan­gu­age od Ker­nig­ha­na a Riet­chie­ho, tak­že ho mno­hí pozna­jú aj ako K&R štýl).

 1. Domýš­ľa­vý report
4.

Chy­ba poda­ná uží­va­te­ľom, kto­rý si mys­lí, že vie o sys­té­me viac, ako jeho tvor­co­via. Plný ire­le­vat­ných tech­nic­kých detai­lov a jeden ale­bo viac návrhov (vždy chyb­ných) o tom, čo si mys­lí, že prob­lém spô­so­bu­je a ako by sme ho mali odstrá­niť.

Tiež prí­buz­ný tzv. Dro­go­vej sprá­ve (sprá­va tak nesku­toč­ne nepo­cho­pi­teľ­ná, že kto­koľ­vek ju navrhol, musel na nie­čom “fičať”) ale­bo aj Shrug sprá­va (teda aká­si sprá­va, kto­rá neob­sa­hu­je žiad­nu sprá­vu obsa­hu­jú­cu chy­bu ale­bo kro­ky na jej odstrá­ne­nie, iba nejas­ný opis prob­lé­mu. Oby­čaj­ne obsa­hu­je frá­zu “nefun­gu­je”).

 1. Kači­ca

5.

Nie­čo, čo nie je pri­da­né zo žiad­ne­ho iné­ho dôvo­du, ako pri­lá­kať pozor­nosť manaž­men­tu a násled­ne byť odstrá­ne­né, čiže sa tak vyhnúť zby­toč­ným zme­nám v ostat­ných aspek­toch pro­duk­tu.

 1. Refak­to­ro­va­nie

6.

Pro­ces, kedy vez­meš neja­ký dob­re naprog­ra­mo­va­ný kód a pomo­cou malých, vrat­ných zmien, ho zme­níš na nie­čo, čomu abso­lút­ne nikto nero­zu­mie. Teda, samoz­rej­me, až na teba.

 1. Šnúr­ko­vo písa­né

7.

Pou­ží­va sa na opis imple­men­tá­cie, kto­rý sa úpl­ne zby­toč­ne spo­lie­ha na “ťaha­vé šnú­ry” a reťaz­ce slov, pri­čom je k dis­po­zí­cií aj omno­ho lep­šie rie­še­nie.

Také­mu­to dru­hu opi­su je oby­čaj­ne doslo­va boles­ti­vé poro­zu­mieť a za obe­hu priam vybu­chu­je chy­ba­mi, kto­ré by kom­pi­lá­tor mohol nájsť.

 1. Hei­sen­bug

8.

Prog­ra­mo­vá chy­ba, kto­rá zmiz­ne ale­bo zme­ní svo­je cha­rak­te­ris­ti­ky, keď sa ju nie­kto pokú­ša pre­štu­do­vať.

 1. Doc­ty­pe deko­rá­cia

9.

Keď web desig­ner pri­dá doc­ty­pe, ale neob­ťa­žu­je sa pri­pí­sať aj plat­ný jazyk. (ok ok pri HTM­L5)

<!DOC­TY­PE html><BLINK>Now on sale!</BLINK>

 1. Jim­my

10.

Vše­obec­ný názov pre nové­ho deve­lo­pe­ra ale­bo deve­lo­pe­ra, kto­rý netu­ší, čo robí.
Ten­to názov postup­ne vie­dol k ter­mí­nu Jim­my-pro­of (odol­ný voči Jim­my­mu), keď sa hovo­rí o dob­re naprog­ra­mo­va­nom kóde.

 1. Higgs-Bug­son

11.

Hypo­te­tic­ká chy­ba, kto­rej exis­ten­cia je pre­d­i­ko­va­ná na zákla­de malé­ho množ­stva súvi­sia­cich zázna­mov a nejas­ných neofi­ciál­nych repor­tov od uží­va­te­ľov, ale je ju ťaž­ké (ak nie nemož­né) repro­du­ko­vať, pre­to­že nevieš, či sa tam chy­ba sku­toč­ne vysky­tu­je, ani čo ju spô­so­bu­je.

 1. Nop­ping

12.

(od slo­va napping- zdriem­nuť si). Ter­mín, kto­rý vzni­kol na zákla­de rozp­ra­co­va­nej sci-fi nove­ly o ume­lej inte­li­gen­cii, v kto­rej sa nachá­dza aj veľ­ké množ­stvo prog­ra­mo­va­cie­ho žar­gó­nu. Nachá­dza sa tu prá­ve aj “nop­ping”, kto­rý pochá­dza od zosta­vu­jú­ce­ho prog­ra­mu s náz­vom NOP, kto­rý nespo­lu­pra­cu­je. Ten­to ter­mín je podob­ný slo­vu “nap”, ale nezna­me­ná zaspať, zdriem­nuť si, len zaspá­vať, nedá­vať pozor.

 1. Uni­cor­ny

13.

Mož­no milo pre­lo­žiť ako jed­no­ro­ží­ko­vo. Je to slo­vo, kto­ré opi­su­je stav nie­čo­ho, čo je zatiaľ v takom ran­nom štá­diu plá­no­va­nia, že je imple­men­tá­cia je ešte v nedo­hľad­ne.

 1. Bak­la­va kód

14.

Ozna­če­nie pre kód s prí­liš veľa “vrstva­mi”. Bak­la­va je výbor­ná pochúť­ka vyro­be­ná z mno­hých ten­kých vrs­tiev lies­ko­vé­ho ces­ta. Zatiaľ čo také­to ten­ké vrstvy sú dob­ré, čo sa týka peči­va, ak je reč soft­vé­ri, vrstve­nie kódu je dôle­ži­té, ale netre­ba to pre­há­ňať.

 1. Hiden­bug

15.

Kata­stro­fic­ká chy­ba ničia­ca dáta. “Oh, the huma­ni­ty!”

 1. Stra­chom ria­de­ný deve­lop­ment

16.

Keď ti pro­jek­to­vý mana­žér pri­dá ešte viac stre­su (posú­va dead­li­nes dopre­du, odpo­čí­ta pros­tried­ky z pro­jek­tu a pod.)

 1. Kód Hyd­ra

17.

Kód, kto­rý sa nedá opra­viť. Rov­na­ko ako legen­dár­na Hyd­ra, kaž­dá sna­ha o opra­vu vytvo­rí dve nové chy­by.

 1. Zlož­ka obec­né­ho záko­na

18.

Chy­ba v apli­ká­cií, kto­rá je tam už tak dlho, že sa vlast­ne sta­la súčas­ťou oča­ká­va­nej fun­kci­ona­li­ty.

 1. Prí­še­ra Loch Ness

19.

Mož­né alter­na­tí­vy: Bug­fo­ot, Nessie­bug. Názov pre všet­ko, čo nemož­no repro­du­ko­vať, ale­bo nie­čo (údaj­ne) vide­né iba jed­nou oso­bou.

 1. Nin­ja komen­ty

20.

Tiež zná­me ako nevi­di­teľ­né komen­ty, taj­né komen­ty ale­bo žiad­ne komen­ty.

 1. Zhro­maž­de­nie pome­nú­va­nia Šmol­kov

21.

Keď tak­mer všet­ko má rov­na­kú pred­po­nu. … od Smur­fAc­count­View do Smur­fAc­count­Con­trol­ler.

 1. Pro­to­duk­cia

22.

Pro­to­typ, kto­rý kon­čí v pro­duk­cii.

 1. Rub­ber Duc­king

23.

Nie­ke­dy skrát­ka potre­bu­ješ neja­ký prob­lem zo seba dostať von. Nie­kto údaj­ne polo­žil gumen­nú kač­ku na moni­tor, aby sa mal s kým poroz­prá­vať. Tak­že rub­ber­duc­king je vyke­ca­nie sa zo svoj­ho prob­lé­mu (bez toho, aby sa dru­há stra­na do roz­ho­vo­ru vôbec zapo­ji­la).

 1. Bana­na Bana­na Bana­na

24.

Text, kto­rý naz­na­ču­je, že doku­men­tá­cia je v prie­be­hu ale­bo ešte musí byť dokon­če­ná. Väč­ši­nou sa využí­va kvô­li sťaž­nos­tiam, keď verej­ným fun­kciám chý­ba doku­men­tá­cia.

/// <summary>/// bana­na bana­na banana/// </summary>public Cus­to­mer­Va­li­da­ti­on­Res­pon­se Vali­da­te()

Ďal­ší žar­gón súvi­sia­ci s jed­lom: Nie­čo, čo prog­ra­má­to­ra nakop­ne – Moun­tain Dew, cof­fee, Mate. Čokoľ­vek, čo má vyso­ký obsah kofe­ínu; Hot Pota­to – http. Rov­na­ký počet sla­bík, ale väč­šia sran­da.

 1. Bic­re­ment

25.

Keď pri­dáš čís­lo 2 k pre­men­nej.

 1. Zly­ha­nie rea­li­ty 101

26.

Prog­ram (ale­bo skôr jeho zlož­ka) robí pres­ne to, čo sa od neho vyža­du­je, ale keď je nasa­de­ný do akcie, uká­že sa, že prob­lém bol nespráv­ne pocho­pe­ný a tak je celý sys­tem viac­me­nej k ničo­mu.

 1. Naštva­ná fra­jer­ka

27.

Keď vidíš, že sa deje nie­čo zvlášt­ne, ale soft­vér ti hovo­rí, že je všet­ko v poriad­ku.

 1. Mega­moth

28.

Zna­me­ná skrat­ku pre MEGA Mono­lit­hic met­hod (mega mono­li­tic­kú metó­du). Čas­to je obsia­hnu­tá v God Objec­toch (ako prog­ra­má­tor musíš vedieť) a oby­čaj­ne pre­sa­hu­je aj dva moni­to­ry.

 1. Pros­ti­tút­ka

29.

Kód, kto­rý je prob­le­ma­tic­ký a spô­so­bu­je nesta­bi­li­tu apli­ká­cie ( apli­ká­cia ide čas­to padá).

 1. Kód Jen­ga

30.

Keď celá tvo­ja sna­ha spad­ne po tom, čo zme­níš časť kódu.

zdroj: cordinghorror.com, zdroj titul­nej fot­ky: cour­se­re­port, zdroj foto­gra­fií: owlgrenade.com

Pridať komentár (0)