Ako sa meni­li auto­por­tré­ty Picas­sa od 15 do 90 rokov jeho živo­ta

Barbora Prochovníková / 19. februára 2016 / Zaujímavosti

Pab­lo Picas­so sa pre­slá­vil kubis­tic­kým štý­lom maľo­va­nia a geomet­ric­ký­mi tvar­mi. Keď sa však pozrie­te na jeho tvor­bu, zis­tí­te, že nie vždy tomu bolo tak.

Auto­por­tré­ty vzni­ka­li od roku 1896, kedy mal Pab­lo 15 rokov, až do roku 1972, kedy mal 90 rokov. Všet­ky jeho maľ­by sú pre­to, pocho­pi­teľ­ne, odliš­né.

Rôz­ne štý­ly, kto­ré som pou­ží­val v ume­ní, musí­te chá­pať ako evo­lú­ciu ale­bo ako krok k tomu, aby som sa pri­blí­žil k nezná­me­mu ide­álu maľo­va­nia. Roz­lič­né témy nevy­hnut­ne vyža­du­jú roz­lič­né metó­dy vyjad­re­nia,” vyjad­ril sa Picas­so k svo­jej tvor­be.

Pozri­te si ako sa jeho štýl maľo­va­nia menil od roku 1896 do roku 1972.

15-roč­ný Picas­so (1896)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-7

img: boredpanda.com

18-roč­ný Picas­so (1900)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-28

img: boredpanda.com

20-roč­ný Picas­so (1901)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-10

img: boredpanda.com

24-roč­ný Picas­so (1906)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-1

img: boredpanda.com

25-roč­ný Picas­so (1907)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-2

img: boredpanda.com

35-roč­ný Picas­so (1917)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-12

img: boredpanda.com

56-roč­ný Picas­so (1938)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-22

img: boredpanda.com

83-roč­ný Picas­so (1965)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-6

img: boredpanda.com

85-roč­ný Picas­so (1966)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-23

img: boredpanda.com

89-roč­ný Picas­so (1971)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-25

img: boredpanda.com

90-roč­ný Picas­so (1972)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-3
img: boredpanda.com

pablo-picasso-self-portraits-chronology-4
img: boredpanda.com

pablo-picasso-self-portraits-chronology-5
img: boredpanda.com

pablo-picasso-self-portraits-chronology-26
img: boredpanda.com

vedelisteze_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)