Ako sa menili auto­por­tréty Picassa od 15 do 90 rokov jeho života

Barbora Prochovníková / 19. februára 2016 / Zaujímavosti

Pablo Picasso sa pre­slá­vil kubis­tic­kým štý­lom maľo­va­nia a geomet­ric­kými tvarmi. Keď sa však pozriete na jeho tvorbu, zis­títe, že nie vždy tomu bolo tak.

Auto­por­tréty vzni­kali od roku 1896, kedy mal Pablo 15 rokov, až do roku 1972, kedy mal 90 rokov. Všetky jeho maľby sú preto, pocho­pi­teľne, odlišné.

Rôzne štýly, ktoré som pou­ží­val v umení, musíte chá­pať ako evo­lú­ciu alebo ako krok k tomu, aby som sa pri­blí­žil k nezná­memu ide­álu maľo­va­nia. Roz­ličné témy nevy­hnutne vyža­dujú roz­ličné metódy vyjad­re­nia,” vyjad­ril sa Picasso k svo­jej tvorbe.

Pozrite si ako sa jeho štýl maľo­va­nia menil od roku 1896 do roku 1972.

15-ročný Picasso (1896)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-7

img: boredpanda.com

18-ročný Picasso (1900)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-28

img: boredpanda.com

20-ročný Picasso (1901)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-10

img: boredpanda.com

24-ročný Picasso (1906)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-1

img: boredpanda.com

25-ročný Picasso (1907)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-2

img: boredpanda.com

35-ročný Picasso (1917)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-12

img: boredpanda.com

56-ročný Picasso (1938)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-22

img: boredpanda.com

83-ročný Picasso (1965)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-6

img: boredpanda.com

85-ročný Picasso (1966)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-23

img: boredpanda.com

89-ročný Picasso (1971)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-25

img: boredpanda.com

90-ročný Picasso (1972)

pablo-picasso-self-portraits-chronology-3
img: boredpanda.com

pablo-picasso-self-portraits-chronology-4
img: boredpanda.com

pablo-picasso-self-portraits-chronology-5
img: boredpanda.com

pablo-picasso-self-portraits-chronology-26
img: boredpanda.com

vedelisteze_banner

Zdroj: Vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: boredpanda.com

Pridať komentár (0)