Ako sa pri­pra­viť na exit star­tu­pu

Ofer Katz / 16. októbra 2014 / Lifehacking

Mys­lí­te, že sta­čí mať iba úspeš­ný star­tup? Omyl. Exis­tu­je nie­koľ­ko vecí, kto­ré by ste mali zvá­žiť pred­tým, ako váš star­tup dosiah­ne exit ale­bo IPO, hovo­rí Ofer Katz.

Mno­hí pod­ni­ka­te­lia si zalo­žia star­tup, zaro­bia penia­ze a dúfa­jú, že jed­né­ho dňa budú môcť zre­a­li­zo­vať IPO ale­bo ho pre­dať za neja­kú obrov­skú sumu. Čo sa však deje deň pred exi­tom? Ako je mož­né (ak to vôbec je mož­né) čo naj­lep­šie pri­pra­viť svoj star­tup na IPO ale­bo budú­cu ponu­ku na akvi­zí­ciu?

Keď­že som posled­né roky už nie­koľ­ko­krát asis­to­val nie­koľ­kým star­tu­pom pri akvi­zí­ciách (vrá­ta­ne prí­pa­du, keď Face­bo­ok robil akvi­zí­ciu s Ona­vo za 150 mili­ó­nov dolá­rov, keď Qual­comm kúpil Wilo­ci­ty za 400 mili­ó­nov dolá­rov, ale­bo keď Amo­bee kúpi­li Kote­ra za 150 mili­ó­nov dolá­rov), tak­že tu je nie­koľ­ko mojich rád nie­len pre začí­na­jú­cich, ale aj skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov:

  1. Star­tup by mal byť vždy pri­pra­ve­ný na akvi­zí­ciu

Či ste necha­li svoj star­tup plá­vať sami ale­bo ste zís­ka­li dob­rú ponu­ku na akvi­zí­ciu z tre­tej stra­ny, pri­prav­te sa dopre­du na dve nebez­peč­né situ­ácie – čas, kto­rý potre­bu­je­te na dokon­če­nie pro­ce­su tes­to­va­nia star­tu­pu a rele­vant­ných noti­fi­ká­cií a neprí­jem­né prek­va­pe­nia, kto­ré sa zais­te v prie­be­hu tes­tu obja­via a môžu zme­niť vaše pre­zen­tá­cie a repor­ty.

Rizi­ko spo­čí­va v tom, že tým­to situ­áciám bude­te čeliť neprip­ra­ve­ní a bude­te núte­ní začať práv­ne a finanč­né príp­ra­vy od nuly. Neprip­ra­ve­nosť vám s urči­tos­ťou spô­so­bí omeš­ka­nie doho­dy, dokon­ca až do bodu, kedy môže byť ohro­ze­né úpl­ne všet­ko.

Chce­te exit a níz­ke rizi­ko? Riaď­te svo­ju spo­loč­nosť poc­ti­vo deň za dňom až do kon­ca. Nechaj­te si zále­žať na všet­kom, vrá­ta­ne práv­nych a finanč­ných vecí.

Ofer Katz

  1. Dotiah­ni­te vzťa­hy so zamest­nan­ca­mi k doko­na­los­ti

K zamest­nan­com sa vždy sprá­vaj­te s úctou a nechaj­te odbor­ní­kov, aby si robi­li svo­ju prá­cu. A že jej teda je: nábor nových zamest­nan­cov, výpo­ve­de, regu­lá­cie, opcie, dodat­ky o pla­toch a mlčan­li­vos­ti, relo­ká­cia, bonu­sy atď.

Pamä­taj­te, vaši zamest­nan­ci sú ľudia, kto­rí dove­dú váš star­tup k úspe­chu, záro­veň však pred­sta­vu­jú naj­väč­šie nákla­dy vašej spo­loč­nos­ti. Pra­cuj­te ako z učeb­ni­ce, buď­te k svo­jim zamest­nan­com féro­ví, aby sa cíti­li ako par­tne­ri, od kto­rých závi­sí úspech, ale pri­prav­te sa záro­veň vopred tak, aby ste zame­dzi­li neprí­jem­ným situ­áciám.

  1. Poc­ti­vo ucho­vá­vaj­te všet­ky doku­men­ty a doho­dy s par­tner­mi, zákaz­ník­mi a dodá­va­teľ­mi

Všet­ko, k čomu sa s tre­tí­mi stra­na­mi (par­tne­ri, zákaz­ní­ci, dodá­va­te­lia) zavia­že­te, musí byť správ­ne, pre­cíz­ne zdo­ku­men­to­va­né a poskyt­nu­té budú­ce­mu kup­co­vi ale­bo nové­mu tímu. Vo vše­obec­nos­ti by ste mali byť veľ­mi opatr­ní, keď nie­čo spi­su­je­te ale­bo pod­pi­su­je­te neja­kú doho­du, pre­to­že v deň váš­ho exi­tu si nie­kto všet­ky tie doku­men­ty náj­de.

Naprí­klad: Vlast­ní časť tech­no­ló­gie váš­ho star­tu­pu par­tner, zákaz­ník ale­bo dodá­va­teľ? Snaž­te sa pred­ví­dať prob­lé­my, kto­ré môžu pri exi­te nastať a ušet­rí­te si množ­stvo finan­cií a bole­hla­vov.

  1. Uve­dom­te si, že aby ste dosta­li ponu­ku akvi­zí­cie, musí­te s prí­pad­ným kup­com viesť dlhý dia­lóg

Exis­tu­je nie­koľ­ko spô­so­bov ako dosiah­nuť akvi­zí­ciu. Či už ide o ponu­ku od vašej kon­ku­ren­cie, od spo­loč­nos­ti, kto­rá expan­du­je, od zákaz­ní­ka, kto­rý verí vo vašu tech­no­ló­giu ale­bo stra­te­gic­ké­ho inves­to­ra, kto­rý sa vo vašej spo­loč­nos­ti anga­žu­je už dlhý čas, naj­dô­le­ži­tej­ší sú vždy ľudia a vzťa­hy.

Roz­deľ­te zdro­je a svo­ju pozor­nosť k cie­ľo­vé­mu pub­li­ku a medzi poten­ciál­nych kup­cov, inves­tuj­te do vzťa­hu s nimi, a nie­ke­dy nie je tak isto na ško­du mať po ruke neja­ké­ho porad­cu. Neuj­de vám tak žiad­na prí­le­ži­tosť, aj napriek tomu, že musí­te den­no­den­ne rie­šiť manaž­ment spo­loč­nos­ti.

  1. Veď­te pro­ces finan­co­va­nia tak, aby z neho mala vaša fir­ma urči­tú pri­da­nú hod­no­tu. Inak budú iní viesť vás.

Ako pod­ni­ka­teľ musí­te poznať finanč­ný stav váš­ho star­tu­pu v akom­koľ­vek momen­te, ako aj to, kedy bude­te musieť zhá­ňať ďal­šie penia­ze. V pra­xi to zna­me­ná, že musí­te pri­pra­vo­vať pred­po­ve­de, repor­ty, robiť moni­to­ring, a cho­diť na stret­nu­tia správ­nej rady. Ak bude­te zmä­te­ní a pou­ži­je­te všet­ky nado­bud­nu­té penia­ze prí­liš rých­lo ale­bo, úpl­ne opač­ne, poda­rí sa vám držať finan­cie až prí­liš vyso­ko na úkor hod­no­ty spo­loč­nos­ti, bude pre vás ťaž­šie zís­kať viac peňa­zí, a dokon­ca vás môžu pre­dať. Tre­ba si tiež vybrať čo naj­lep­ších inves­to­rov – dob­rý a chyt­rý inves­tor môže mať nako­niec ove­ľa väč­šiu hod­no­tu ako samot­ná inves­tí­cia.

Naj­mä vždy mys­li­te dopre­du. Ako sa môže­te dostať k ďal­ším zdro­jom finan­co­va­nia, kedy ho bude­te potre­bo­vať a sprá­vaj­te sa pod­ľa toho. V rôz­nych fázach star­tu­pu môže­te využí­vať rôz­ne dru­hy finan­co­va­nia (od ven­tu­re kapi­tá­lu, cez angel inves­to­rov, ban­ky, inku­bá­to­ry, atď.) Vašou prá­cou je vybrať toho naj­lep­šie­ho inves­to­ra pre vás.

  1. Od začiat­ku pra­cuj­te s pro­fe­si­onál­ny­mi a skú­se­ný­mi dodá­va­teľ­mi

Pod­ni­ka­teľ nesmie zmeš­kať prí­le­ži­tosť, kedy môže svo­ju spo­loč­nosť pre­dať. Toto môže byť prí­le­ži­tosť, kto­rá sa obja­ví raz za život celej spo­loč­nos­ti ale­bo aj samot­né­ho pod­ni­ka­te­ľa. Jed­ným so spô­so­bov, ako sa na to pri­pra­viť, je zado­vá­žiť si skú­se­ných práv­ni­kov a účtov­ní­kov, kto­rí si už podob­ným pro­ce­som pre­šli a majú vychy­ta­né všet­ky muchy a pri­pra­ve­né rie­še­nia.

A kto­rí majú na celý pro­ces vyhra­de­ný čas a bra­vúr­ne zvlá­da­jú vyjed­ná­va­nie s dru­hou stra­nou spô­so­bom, kto­rý posil­ní pozí­ciu pod­ni­ka­te­ľa, spo­loč­nos­ti, a tak­tiež akci­oná­rov, kto­rí sa sna­žia dohod­núť.

Zdroj: glo­bes

Pridať komentár (0)