Ako sa pri­pra­viť na exit star­tupu

Ofer Katz / 16. októbra 2014 / Tools a produktivita

Mys­líte, že stačí mať iba úspešný star­tup? Omyl. Exis­tuje nie­koľko vecí, ktoré by ste mali zvá­žiť pred­tým, ako váš star­tup dosiahne exit alebo IPO, hovorí Ofer Katz.

Mnohí pod­ni­ka­te­lia si zalo­žia star­tup, zaro­bia peniaze a dúfajú, že jed­ného dňa budú môcť zre­a­li­zo­vať IPO alebo ho pre­dať za nejakú obrov­skú sumu. Čo sa však deje deň pred exi­tom? Ako je možné (ak to vôbec je možné) čo naj­lep­šie pri­pra­viť svoj star­tup na IPO alebo budúcu ponuku na akvi­zí­ciu?

Keďže som posledné roky už nie­koľ­ko­krát asis­to­val nie­koľ­kým star­tu­pom pri akvi­zí­ciách (vrá­tane prí­padu, keď Face­book robil akvi­zí­ciu s Onavo za 150 mili­ó­nov dolá­rov, keď Qual­comm kúpil Wilo­city za 400 mili­ó­nov dolá­rov, alebo keď Amo­bee kúpili Kotera za 150 mili­ó­nov dolá­rov), takže tu je nie­koľko mojich rád nie­len pre začí­na­jú­cich, ale aj skú­se­ných pod­ni­ka­te­ľov:

  1. Star­tup by mal byť vždy pri­pra­vený na akvi­zí­ciu

Či ste nechali svoj star­tup plá­vať sami alebo ste zís­kali dobrú ponuku na akvi­zí­ciu z tre­tej strany, pri­pravte sa dopredu na dve nebez­pečné situ­ácie – čas, ktorý potre­bu­jete na dokon­če­nie pro­cesu tes­to­va­nia star­tupu a rele­vant­ných noti­fi­ká­cií a neprí­jemné prek­va­pe­nia, ktoré sa zaiste v prie­behu testu obja­via a môžu zme­niť vaše pre­zen­tá­cie a reporty.

Riziko spo­číva v tom, že týmto situ­áciám budete čeliť neprip­ra­vení a budete nútení začať právne a finančné príp­ravy od nuly. Neprip­ra­ve­nosť vám s urči­tos­ťou spô­sobí omeš­ka­nie dohody, dokonca až do bodu, kedy môže byť ohro­zené úplne všetko.

Chcete exit a nízke riziko? Riaďte svoju spo­loč­nosť poc­tivo deň za dňom až do konca. Nechajte si zále­žať na všet­kom, vrá­tane práv­nych a finanč­ných vecí.

Ofer Katz

  1. Dotiah­nite vzťahy so zamest­nan­cami k doko­na­losti

K zamest­nan­com sa vždy sprá­vajte s úctou a nechajte odbor­ní­kov, aby si robili svoju prácu. A že jej teda je: nábor nových zamest­nan­cov, výpo­vede, regu­lá­cie, opcie, dodatky o pla­toch a mlčan­li­vosti, relo­ká­cia, bonusy atď.

Pamä­tajte, vaši zamest­nanci sú ľudia, ktorí dovedú váš star­tup k úspe­chu, záro­veň však pred­sta­vujú naj­väč­šie náklady vašej spo­loč­nosti. Pra­cujte ako z učeb­nice, buďte k svo­jim zamest­nan­com féroví, aby sa cítili ako par­tneri, od kto­rých závisí úspech, ale pri­pravte sa záro­veň vopred tak, aby ste zame­dzili neprí­jem­ným situ­áciám.

  1. Poc­tivo ucho­vá­vajte všetky doku­menty a dohody s par­tnermi, zákaz­níkmi a dodá­va­teľmi

Všetko, k čomu sa s tre­tími stra­nami (par­tneri, zákaz­níci, dodá­va­te­lia) zavia­žete, musí byť správne, pre­cízne zdo­ku­men­to­vané a poskyt­nuté budú­cemu kup­covi alebo novému tímu. Vo vše­obec­nosti by ste mali byť veľmi opatrní, keď niečo spi­su­jete alebo pod­pi­su­jete nejakú dohodu, pre­tože v deň vášho exitu si nie­kto všetky tie doku­menty nájde.

Naprí­klad: Vlastní časť tech­no­ló­gie vášho star­tupu par­tner, zákaz­ník alebo dodá­va­teľ? Snažte sa pred­ví­dať prob­lémy, ktoré môžu pri exite nastať a ušet­ríte si množ­stvo finan­cií a bole­hla­vov.

  1. Uve­domte si, že aby ste dostali ponuku akvi­zí­cie, musíte s prí­pad­ným kup­com viesť dlhý dia­lóg

Exis­tuje nie­koľko spô­so­bov ako dosiah­nuť akvi­zí­ciu. Či už ide o ponuku od vašej kon­ku­ren­cie, od spo­loč­nosti, ktorá expan­duje, od zákaz­níka, ktorý verí vo vašu tech­no­ló­giu alebo stra­te­gic­kého inves­tora, ktorý sa vo vašej spo­loč­nosti anga­žuje už dlhý čas, naj­dô­le­ži­tejší sú vždy ľudia a vzťahy.

Roz­deľte zdroje a svoju pozor­nosť k cie­ľo­vému pub­liku a medzi poten­ciál­nych kup­cov, inves­tujte do vzťahu s nimi, a nie­kedy nie je tak isto na škodu mať po ruke neja­kého poradcu. Neujde vám tak žiadna prí­le­ži­tosť, aj napriek tomu, že musíte den­no­denne rie­šiť manaž­ment spo­loč­nosti.

  1. Veďte pro­ces finan­co­va­nia tak, aby z neho mala vaša firma určitú pri­danú hod­notu. Inak budú iní viesť vás.

Ako pod­ni­ka­teľ musíte poznať finančný stav vášho star­tupu v akom­koľ­vek momente, ako aj to, kedy budete musieť zhá­ňať ďal­šie peniaze. V praxi to zna­mená, že musíte pri­pra­vo­vať pred­po­vede, reporty, robiť moni­to­ring, a cho­diť na stret­nu­tia správ­nej rady. Ak budete zmä­tení a pou­ži­jete všetky nado­bud­nuté peniaze prí­liš rýchlo alebo, úplne opačne, podarí sa vám držať finan­cie až prí­liš vysoko na úkor hod­noty spo­loč­nosti, bude pre vás ťaž­šie zís­kať viac peňazí, a dokonca vás môžu pre­dať. Treba si tiež vybrať čo naj­lep­ších inves­to­rov – dobrý a chytrý inves­tor môže mať nako­niec oveľa väč­šiu hod­notu ako samotná inves­tí­cia.

Najmä vždy mys­lite dopredu. Ako sa môžete dostať k ďal­ším zdro­jom finan­co­va­nia, kedy ho budete potre­bo­vať a sprá­vajte sa podľa toho. V rôz­nych fázach star­tupu môžete využí­vať rôzne druhy finan­co­va­nia (od ven­ture kapi­tálu, cez angel inves­to­rov, banky, inku­bá­tory, atď.) Vašou prá­cou je vybrať toho naj­lep­šieho inves­tora pre vás.

  1. Od začiatku pra­cujte s pro­fe­si­onál­nymi a skú­se­nými dodá­va­teľmi

Pod­ni­ka­teľ nesmie zmeš­kať prí­le­ži­tosť, kedy môže svoju spo­loč­nosť pre­dať. Toto môže byť prí­le­ži­tosť, ktorá sa objaví raz za život celej spo­loč­nosti alebo aj samot­ného pod­ni­ka­teľa. Jed­ným so spô­so­bov, ako sa na to pri­pra­viť, je zado­vá­žiť si skú­se­ných práv­ni­kov a účtov­ní­kov, ktorí si už podob­ným pro­ce­som pre­šli a majú vychy­tané všetky muchy a pri­pra­vené rie­še­nia.

A ktorí majú na celý pro­ces vyhra­dený čas a bra­vúrne zvlá­dajú vyjed­ná­va­nie s dru­hou stra­nou spô­so­bom, ktorý posilní pozí­ciu pod­ni­ka­teľa, spo­loč­nosti, a tak­tiež akci­oná­rov, ktorí sa sna­žia dohod­núť.

Zdroj: glo­bes

Pridať komentár (0)