Ako sme spra­vili apli­ká­ciu, ktorá nasere Snap­chat a Four­squ­are

Marek Šándor / 10. december 2014 / Business

Celé to začalo abso­lútne nevinne, keď som sa pred rokom čis­tou náho­dou oci­tol na Star­tup­We­e­kend Bra­ti­slava, ktorý sme po 54 hodi­nách s kusom šťas­tia vyhrali, vtedy ešte s úplne inou myš­lien­kou.

Po Star­tup­We­e­kende sa mi roz­pa­dol tím, čo zna­me­nalo len jedno. Zosta­viť nový a ešte lepší. Mal som na to 2 dni. Mis­sion impos­sible, no poda­rilo sa. Opäť pri mne stálo šťas­tie.

Ešte väčší para­dox je, že vekový prie­mer tímu ihneď kle­sol o nie­koľko rokov, keďže doňho vstú­pil šikovný 17-ročný prog­rá­ma­tor Mar­tin Her­man, ktorý je teraz Co-foun­der Drop­pie.

7 dní po víťazs­tve som s novým tímom odišiel do Kra­ko­ws­kého akce­le­rá­tora Hub­raum, kde sa stretli tie naj­lep­šie star­tu­pové tímy zo stred­nej a východ­nej Európy. A tu to všetko začalo!

Nemal som chuť robiť apli­ká­ciu, ktorá bude ďal­šou do radu už exis­tu­jú­cich a nebude sve­to­vou. Preto sme v Kra­kowe aj za pomoci vyni­ka­jú­cich men­to­rov zo Sili­con Val­ley, Ber­lína, Izra­ela posu­nuli myš­lienku znova o krok ďalej. No teraz sme už všetci v tíme začí­nali mať pocit že pro­dukt na kto­rom makáme má sku­točne gule.

Po návrate z Kra­kowa, ktorý dal nám všet­kým nesmierne veľa sme sa pus­tili do seri­óz­neho prog­ra­mo­va­nia, so seri­óz­nym tímom no bez seri­óz­nych peňazí, ktoré sme si uve­do­mo­vali budú pre spus­te­nie pro­jektu exis­tenčne dôle­žité.

Toto bol začia­tok obdo­bia pomerne zdĺha­vých a nároč­ných jed­naní s via­ce­rými inves­tormi, z kto­rých sme často krát mali pocit, že roz­prá­vajú o marse a my o venuši. Našťas­tie sa nám poda­rilo zohnať skve­lých inves­to­rov, ktorí to s nami ťahajú za jeden pov­raz (jed­na­nia s inves­tormi pri­blí­žim v ďal­šom blogu).

Prečo Drop­pie?

Jed­no­du­cho preto, že to ešte nikto iný na svete nespra­vil. Drop­pie je appka, ktorá je — ule­tená, iná, hravá a posúva komu­ni­ká­ciu medzi ľuďmi úplne iným sme­rom! Preto sa nám aj často stá­valo, že jej ľudia proste nero­zu­meli. To bol jeden z dôvo­dov, prečo jej vývoj trval 8 – 10 mesia­cov. Vedeli sme, že ak chceme mať pro­dukt, ktorý sa môže posta­viť sve­to­vým gigan­tom tak musíme mať the best of the best.

Teraz ho už máme! Držte nám palce.

Na kaž­dom feed­backu nám nesmierne záleží, preto budeme radi ak nám ho pošleš na feedback@droppieapp.com.

Zdroj: droppie.com/blog

Pridať komentár (0)