Ako so star­tu­pom uspieť?

Michal Tomek / 22. apríl 2014 / Tools a produktivita

Keď sa povie star­tup, kaž­dému prídu na myseľ tie naj­zná­mej­šie firmy, ktoré to doká­zali. Či už Face­book, Spo­tify, Grou­pon, alebo tie men­šie, lokálne, ktoré zaží­vajú úspech práve teraz — sli.do či Data­mo­lino. Vec sa má ale tak, že nie každý star­tup to dotiahne tak ďaleko. Práve naopak, viac je takých, ktoré padnú a ani sa o nich nedoz­vieme.

Čo je teda záru­kou úspe­chu začí­na­jú­cej firmy s ino­va­tív­nym pro­duk­tom? Nič. Nič neza­ručí, že tento alebo tam­tem star­tup zožne všetku slávu sveta a zákaz­níci ho budú milo­vať. Neexis­tujú kri­té­riá, na základe kto­rých by to aj naj­väčší odbor­níci vedeli odhad­núť. Veľa vecí však je v rukách samot­ného zakla­da­teľa a tímu, ktorý na pro­dukte pra­cuje. Sú veci, ktoré títo ľudia vedia ovplyv­niť. Medzi ne patrí naprí­klad biz­nis model. Ak sa správne nastaví, je šanca, že pod­ni­ka­nie bude fun­go­vať.

Ako takýto biz­nis model nasta­viť?

Autori Alex Oster­wal­der a Steve Blank vytvo­rili pre­zen­tá­ciu, ktorá kom­bi­nuje nie­ktoré poznatky dvoch sve­to­vých best­sel­le­rov Busi­ness Model Gene­ra­tion The Four Steps to the Epip­hany. Náj­dete v nej zau­jí­mavé tipy o tom, ako by mal dobrý biz­nis model vyze­rať. 

Zdroj: slideshare.net, theyec.org
Pridať komentár (0)