Ako som odsta­vil všet­kých mojich suse­dov od inter­netu

Michal Sorkovský / 22. augusta 2016 / Zo Slovenska

Toto je prí­beh o tom, ako sa z môjho bytu stala inter­ne­tová kavia­reň.

Žijem v Bra­ti­slave, v jed­nom z viac­pos­cho­do­vých domov v Ruži­nove a mám toto miesto v pod­state cel­kom rád. Vždy som mal pocit, že som zohnal viac­me­nej fajn býva­nie, v pokoj­nej časti a s pria­teľ­ským sused­stvom. Stále mám ten pocit, ale dnes už viem, že moji suse­dia nie sú takí nevinní, ako som si mys­lel. Prečo?

Lebo ani jeden z nich neodo­lal poku­še­niu pri­po­jiť sa na moju Wi-Fi, z kto­rej sa stal free hots­pot. Všet­kým múd­rym za klá­ves­ni­cou, ktorí hej­tujú, že som si ju mal zabez­pe­čiť hes­lom odka­zu­jem — áno, mal. Ale pop­ravde, nikdy som tomu nepri­pi­so­val veľkú váž­nosť. Suse­dia sú všetko starší ľudia a v okolí mi uka­zo­valo veľa iných domá­cich sietí, takže nikdy by ma nena­padlo, že nie­kto bude mať potrebu sa na mňa pri­po­jiť. Mýlil som sa.

collage wifi

foto: wikimedia/youtube.com

A tak sa dostá­vame k tomu, čo môže neza­bez­pe­čená Wi-Fi spô­so­biť. Naj­dô­le­ži­tej­šie je si uve­do­miť, že ľudia sur­fu­júci cez tvoj rou­ter ohro­zujú hlavne teba, lebo všetci máte rov­nakú IP adresu. V Nemecku je naprí­klad platný zákon hovo­riaci o zod­po­ved­nosti za Wi-Fi. Ak by cez teba v Ber­líne stre­a­mo­val Jur­gen copy­wrigh­to­vaný obsah, zod­po­ved­nosť by si za to nie­sol ty. No a ak cez teba dokáže Jur­gen ťahať Kany­eho dis­ko­gra­fiu, nechci rad­šej ani mys­lieť na to, čo cez ňu dokáže šikovný hac­ker.

Čo presne sa teda stalo mne? 

Začal som mať prob­lémy s rých­los­ťou inter­netu. Nie­koľko dní mi v krát­kych inter­va­loch úplne vypa­dá­val alebo bol možno jed­no­du­cho len tak slabý, že som mal pocit, že ani nejde. Určite to ale nebola rých­losť, za ktorú som si pla­til, a tak som sa asi po týždni domá­ceho boja s vlast­nou sie­ťou roz­ho­dol zavo­lať kama­ráta-ITč­kára, nech sa mi na Wi-Fi pozrie. Ten pou­žil prog­ram (Glas­sWire) na trac­ko­va­nie aktu­ál­nych pou­ží­va­te­ľov mojej siete. Vtedy sme zis­tili, že na mojej sieti je poriadne vyš­šia akti­vita, akú by som bol ja schopný vytvo­riť.

Nemám nejakú super silnú anténu a Wi-Fi pokry­tie nie je v celom byte ide­álne, takže mi bolo jasné, že v tom sú najb­ližší suse­dia. Neviem, či si pani Magda z bytu nadom­nou poze­rala inštukčné videá o pre­sá­dzaní muš­ká­tov v 4K, ale cudzí traf­fic bol obrov­ský.

foto: freerepublic.com

Ako si teda Wi-Fi môžeš čo naj­lep­šie chrá­niť?

Toto je otázka, ktorú v redak­cii Star­tI­tUp posledné dva týždne dopod­robna rozo­be­ráme. Základ­nou ochra­nou je samoz­rejme heslo, no to nemusí sta­čiť vždy. Základné kroky na ochranu domá­cej siete, ktoré dnes môžeš spra­viť, sú preto zmena default­ného hesla, názvu Wi-Fi, ako aj zapnu­tie zabez­pe­če­nia — sťa­žíš nimi prí­pad­nému hac­ke­rovi, ktorý by sa chcel na tvoju sieť dostať, prí­stup.

Ďal­ším jed­no­du­chý ochran­ným kor­kom je povo­le­nie fil­tro­va­nia MAC (fyzic­kých) adries. Umož­níš tak prí­stup k tvo­jej domá­cej sieti len vybra­ným (tvo­jim) zaria­de­niam a iné sa do nej nebudú vedieť dostať. Pomôcť ti tak­tiež môže len jed­no­du­ché umiest­ne­nia rou­tera na miesto, odkiaľ nedo­siahne veľká časť sig­nálu aj mimo tvoj byt či dom.

Odchá­dzaš na dlhší čas mimo domu? Určite pred odcho­dom vypni svoj rou­ter — jed­no­du­cho tak ochrá­niš domácu sieť. Pomôcť si vieš aj vypnu­tím verej­nej vidi­teľ­nosti siete (SSID) — doká­žeš tak scho­vať sieť pred zra­kom oko­lia, s tým, že len ty sám budeš o svo­jej Wi-Fi vedieť, že exis­tuje.

foto: wsj.com

Jed­nou z ďal­ších mož­ností, ako sa môžeš chrá­niť, je mať prog­ram, ktorý ti dá pre­hľad o zaria­de­niach pri­po­je­ných na tvoju sieť. Naprí­klad slo­ven­ský ESET nedávno vydal novú ver­ziu svo­jich pro­duk­tov, ktoré okrem iného rie­šia aj tento prob­lém. Ak si chceš teda skon­tro­lo­vať, či je tvoja Wi-Fi naozaj len tvoja, sťiahni si skú­šobnú ver­ziu ESET Smart Secu­rity.

Ja som nako­niec so svo­jimi susedmi nemu­sel rie­šiť závaž­nej­šie kom­pli­ká­cie, ale len spo­ma­lený net. Kaž­do­pádne som však musel svoju Wi-Fi zabez­pe­čiť, čo pre môj pane­lák zna­me­nalo jedno — koniec free inter­netu a slad­kým časom sur­fo­va­nia a sťa­ho­va­nia v mojom mene. A teraz je rad na tebe — si si istý, že na svo­jej Wi-Fi nemáš pri­po­je­ného neja­kého milého suseda?

zdroj titul­nej foto­gra­fie: pinterest/youtube

Pridať komentár (0)