Ako spra­viť viac za menej času? Tu sú tie naj­lep­šie tipy

Miška Líšková / 15. júla 2016 / Tools a produktivita

Snaha je dôle­žitá, ale vedieť, kde sa treba sna­žiť – to robí roz­diel.

Spý­taj sa sám seba, ako trá­viš počas dňa svoj čas. Vytvor si návyky, vďaka a kto­rým budeš vedieť, čo je dôle­žité a čo nie. S tou správ­nou dáv­kou dis­cip­líny, plá­no­va­nia a orga­ni­zá­cie zis­tíš, že vieš pra­co­vať efek­tív­nej­šie a dokonca bez toho, aby si zby­točne strá­cal čas.

how-microsoft-ceo-satya-nadella-personally-saved-this-tiny-startup-some-headaches

CEO Mic­ro­softu Satya Nadella, foto: businessinsider.com

Neza­bú­daj na pre­stávky

Áno, viem, že to znie kon­tra­pro­duk­tívne, ale malá pre­stávka počas práce ti pro­duk­ti­vitu ešte zvýši.
Tiež je dobrá pre tvoje zdra­vie. Či už si pod­ni­ka­teľ alebo pra­cu­ješ nie­kde v kan­ce­lá­rií za sto­lom, občasný odchod (doslova) od pra­cov­ného stola mini­ma­li­zuje únavu očí a tiež pôsobí ako pre­ven­cia proti vzniku krv­ných zra­ze­nín v nohách.
Štú­die uka­zujú, že dokonca aj krát­kych 5 minút je dosť na to, aby obno­vilo tvoje sústre­de­nie. Ak chceš ešte viac ener­gie, vymeň kávu naprí­klad za čučo­riedky alebo oriešky. Zdravý tuk a anti­oxi­danty dodajú tvojmu una­ve­nému mozgu tú správnu ener­giu a fokus.

Vytvor si kaž­do­denné ritu­ály

Či tomu veríš alebo nie, väč­šina toho, čo každý deň robíme, je vlastne návyk. Takže ak si doká­žeš vytvo­riť zdravé návyky, cesta k úspe­chu môže byť menej boles­tivá a náročná.
Začni svoj pra­cov­ným deň neja­kým ran­ným ritu­álom. Cvič, medi­tuj, čítaj si…Je to na tebe.
A každý pra­covný deň rov­nako aj zakonči. Zbav svoj pra­covný stôl nepo­riadku, aby si mohol ráno začať v prí­jem­nom pro­stredí. Či už pra­cu­ješ z domu, alebo do práce dochá­dzaš, vytvor si rituál, ktorý ti ozna­muje, že je čas ukon­čiť pra­covný deň.

theguardian

foto: the­gu­ar­dian

Nevy­ru­šo­vať

Naj­lep­šia a naj­hor­šia časť práce z domu je to, že pra­cu­ješ z domu. Ľudia, ktorí s tebou bývajú, sa môžu kedy­koľ­vek počas tvo­jich „pra­cov­ných hodín“ zasta­viť a chcieť sa s tebou o nie­čom poroz­prá­vať, alebo si iba tro­chu poke­cať.
Daj im najavo, že počas urči­tých hodín ťa nesmú vyru­šo­vať, pokiaľ nejde o niečo naozaj dôle­žité. Stráž si čas.
Tento prin­cíp môže byť pou­žitý aj pri práci v kan­ce­lá­rii, skrátka oznám spo­lu­pra­cov­ní­kom, že si neže­láš, aby ťa vyru­šo­vali.

Email a sociálne siete kon­tro­luj iba v urči­tom čase

Jasné, že je jed­no­du­ché si svoj email alebo sociálne siete kon­tro­lo­vať nie­koľ­ko­krát denne. Prob­lém je ale v tom, že aj „rýchle nakuk­nu­tie“ ťa dokáže vytr­hnúť zo sústre­de­nia. A trvá tak­mer 25 minút, než sa z vyru­še­nia vrá­tiš späť k sústre­de­niu. Vypni si noti­fi­ká­cie a správy si pre­zri v „bež­nom emai­lo­vom čase“- raz ráno a raz poobede. To isté urob aj so sociál­nymi sie­ťami. Neboj sa, všetky správy tam budú aj neskôr, keď budeš mať prácu spra­venú.

8203794182_8004f8f636_c

foto: life­hack

3 pri­ority

Áno, opäť spo­mí­nam 3 pri­ority. Musíš si ale uve­do­miť, že je nezmy­selné písať dlhý zoznam vecí, ktoré treba uro­biť. Miesto toho si spíš tie tri naj­hlav­nej­šie, naj­dô­le­ži­tej­šie veci, ku kto­rým sa v daný deň musíš bez­pod­mie­nečne dostať. Tým, že limi­tu­ješ inak dlhý zoznam na tri pri­ority, tento zoznam sa stane dosia­hnu­teľ­ným a menej stre­su­jú­cim. Nakŕ­miť a vyven­čiť psa predsa zvlád­neš aj bez toho, aby si to mal na papieri.

Time mana­ge­ment sys­tém

Niečo na zapi­so­vaní si úloh ručne skrátka je, nemys­líš? Dôkazy dokonca pou­ka­zujú na to, že ručné písa­nie (áno, to je to, kde píšeš perom na papier) ti zlep­šuje pamäť. Ďal­šia plu­sová hod­nota: môžeš si skráš­liť poznámky, čo môže byť inšpi­ra­tívne a viesť zase ku kre­a­ti­vite. Len pozor, aby Spi­der­man nebol na fak­túre, ktorú musíš po obede zaniesť šéfovi.
Ak si skôr digi­tálny typ a už si veľmi nespo­mí­naš na pís­menká, ktoré ťa učili na základ­nej, použi naprí­klad jednu z mno­hých apli­ká­cií, ktoré ti pomôžu odre­a­go­vať sa.

Work-harder-not-smarter

foto: pipedrive.com

Udr­žuj svoje pra­covné pro­stre­die pre­hľadné

Nájdi si pra­vi­delne čas upra­tať fol­dre na počí­ta­čo­vej plo­che. Neve­ril by si, koľko času touto jed­no­du­chou úlo­hou doká­žeš ušet­riť.
Použi Gmail menovky alebo fol­der v Out­lo­oku na všetky emaily. Skon­tro­luj, či je všetko v tom správ­nom prie­činku, aby si v tom nemal neskôr bor­del a vedel rýchlo nájsť to, čo hľa­dáš. Nauč sa pou­ží­vať klá­ves­ni­cové skratky miesto toho, aby si sa spo­lie­hal na myš.
Okrem poriadku v počí­tači neza­bú­daj aj na pra­covný stôl. Pra­vi­delne sa zba­vuj sta­rých, nepot­reb­ných papie­rov a doku­men­tov, pove­dzme v pia­tok poobede. Pre­trieď si fak­túry a doku­menty, nájdi všet­kému svoje miesto, v zakla­dači alebo skrinke oproti stolu- hlavne pre­hľadne. Mať okolo seba poria­dok zlep­šuje sústre­de­nie.

Pra­co­vať múd­rej­šie nezna­mená iba to, že máš prí­stup k naj­lep­ším a naj­nov­ším soft­vé­rom a apli­ká­ciám. Zisti, aké máš limity, čo ťa pri práci vyru­šuje a vďaka tomu si vytvor sys­tém, ktorý bude fun­go­vať. Dosiah­neš toho viac bez toho, aby si sa musel vzdá­vať svojho už aj tak dosť dra­ho­cen­ného času.

cap11_a

foto: fortunedotcom.com

Zdroj: lifehack.org, zdroj titul­nej foto­gra­fie: eprofits.com

Pridať komentár (0)