Ako výkonne spra­vo­vať sociálne siete

Visibility: Marek Šulik / 24. augusta 2014 / Tools a produktivita

V ďal­šom článku v rámci našej kvar­tál­nej témy „Výkon­nostný mar­ke­ting“ sa budeme veno­vať tomu, ako spra­vo­vať sociálne siete výkonne a efek­tívne. Potre­bo­vať k tomu budeme len jeden nástroj, ktorý je navyše dostupný zdarma. Volá sa Buf­fer.

Čo je Buf­fer?

Buf­fer je nástroj, ktorý vám pomôže spra­vo­vať viac sociál­nych účtov naraz. Obsah môžete okam­žite zdie­ľať z akej­koľ­vek stránky na vaše sociálne siete a viete vyhod­no­tiť aj úspeš­nosť prís­pev­kov.

Do nástroja môžete pri­dať:

  • Face­book stránky, sku­piny a pro­fily,
  • Twit­ter účty,
  • Lin­ke­dIn stránky, sku­piny a pro­fily,
  • Google+ stránky,
  • App.net pro­fily.

V bez­plat­nej ver­zii nástroja môžete pri­dať z kaž­dej sociál­nej siete po jed­nej mož­nosti. Pre väč­šinu firiem to úplne stačí, keďže často majú len jednu Face­book stránku, Twit­ter účet, prí­padne Lin­ke­dIn alebo Google+ stránku.

Vo VISI­BI­LITY nástroj využí­vame pri­bližne od začiatku tohto roka a môžem pove­dať, že mi ušet­ril obrov­ské množ­stvo času. V tomto článku vám pred­sta­vím všetky dôle­žité fun­kcie, ktoré v nástroji využí­vam.

Zdie­ľa­nie prís­pev­kov

Ak ste nie­kedy spra­vo­vali viac sociál­nych účtov, tak viete, aké peklo zaží­vate, ak na ne potre­bu­jete vyzdie­ľať rov­naký obsah. Treba si otvo­riť každú sociálnu sieť, vlo­žiť tam obsah, upra­viť ho, zdie­ľať, pre­su­núť sa na ďal­šiu sociálnu sieť a zase uro­biť to isté. V hor­šom prí­pade sa ešte musíte odhlá­siť zo svojho účtu a pri­hlá­siť na iný. Na zdie­ľa­nie z mobilu môžte rovno zabud­núť.

Ako vyzerá zdie­ľa­nie obsahu cez Buf­fer? Nain­šta­lu­jete si roz­ší­re­nie do svojho pre­hlia­dača a na stránke, ktorú chcete zdie­ľať, klik­nete na ikonu Buf­feru. Otvorí sa vám okno, kde môžete upra­viť text, zme­niť obrá­zok a vybrať, na ktoré sociálne siete chcete obsah zdie­ľať. Vybrať si môžete aj to, kedy sa prís­pe­vok na soc. sie­ťach zobrazí.

Máte štyri mož­nosti:

  • pub­li­ko­vať okam­žite – to je jasné,
  • pub­li­ko­vať ako ďalší – bude pub­li­ko­vaný hneď po prvom prís­pevku vo fronte,
  • zara­diť do fronty – zaradí sa na koniec fronty (vysvet­lím niž­šie),
  • nasta­viť vlastný čas pub­li­ko­va­nia – to je tiež jasné.

Pub­li­ko­vať môžete aj obrázky. Stačí na ne klik­núť pra­vým tla­čid­lom a vybrať mož­nosť “Buf­fer This Image”. Rov­nako môžete zdie­ľať aj text. Stačí ho ozna­čiť a klik­núť naň pra­vým tla­čid­lom.

buffer-share.gif

Roz­ší­re­nie v pre­hlia­dači náj­dete aj na sociál­nych sie­ťach pri kaž­dom prís­pevku.

Rov­nako jed­no­du­cho môžete pub­li­ko­vať obsah aj z vášho smart­fónu. Stačí si nain­šta­lo­vať apli­ká­ciu (Android alebo iOS).

buffer-android1.gif

Plá­no­va­nie prís­pev­kov

Prís­pevky nemu­síte zdie­ľať okam­žite, ale môžete ich pub­li­ko­va­nie naplá­no­vať na čas, kedy je vaše pub­li­kum online. Máte mož­nosť si vytvo­riť pub­li­kačný kalen­dár a určiť si, v kto­rých dňoch a v kto­rých hodi­nách sa bude obsah auto­ma­ticky pub­li­ko­vať.

buffer-schedule.jpg

Ako to fun­guje? Našli ste nejaký zau­jí­mavý člá­nok, ale nech­cete ho pub­li­ko­vať teraz, pre­tože je pol­noc a nikto nie je online. Pri zdie­ľaní teda klik­nete na Add to Queue“.

Člá­nok sa potom auto­ma­ticky zaradí do fronty obsahu, ktorý sa auto­ma­ticky zdieľa vo vami urče­ných dňoch a hodi­nách. Nemu­síte sa trá­piť s tým, kedy sa má prís­pe­vok zve­rej­niť. Všetko pre­behne auto­ma­ticky.

Návrhy prís­pev­kov

Služba vám navrhuje zau­jí­mavý obsah, ktorý zdie­ľajú ostatní uží­va­te­lia a mohol by byť zau­jí­mavý aj pre vás. Roz­de­lený je do via­ce­rých kate­gó­rií.

buffer-suggestions.jpg

Impor­to­vať si môžete aj svoje zdroje obsahu cez RSS, naprí­klad vaše obľú­bené blogy. Potom už len stačí klik­núť na vybraný člá­nok, on sa zaradí do fronty a auto­ma­ticky pub­li­kuje.

buffer-feeds.jpg

Ana­ly­tika

Vďaka nástroju máte k dis­po­zí­cii pohro­made infor­má­cie o tom, koľko ľudí videlo vaše prís­pevky, koľko z nich ich komen­to­valo, zdie­ľalo ďalej, kliklo na odkaz, dalo retweet, atď.

buffer-clicks.jpg

Všetky odkazy sú ota­go­vané UTM para­met­rami, takže viete náv­števy iden­ti­fi­ko­vať v Google Ana­ly­tics.

V pla­te­nej ver­zii Buf­fer for Busi­ness máte k dis­po­zí­cii ešte detail­nej­šie šta­tis­tiky, ale dá sa fun­go­vať aj bez nich.

buffer-analytics1.gif

Záver

Buf­fer aj v bez­plat­nej ver­zii ponúka toľko mož­ností, že ho určite odpo­rú­čam kaž­dému, kto spra­vuje viac ako jednu sociálnu sieť. Mne osobne ušet­ril toľko času a ner­vov, že si bez neho neviem pred­sta­viť svoju prácu.

Pridať komentár (0)