Ako zme­niť tisícky fanú­ši­kov na zákaz­ní­kov

Jaroslav Dodok / 7. máj 2015 / Tools a produktivita

Časy, keď sta­čilo mať viac ako 1 000 laj­kov na svo­jej face­book stránke sú nená­vratne preč. Face­book nám dáva zabrať – prís­pevky zobra­zuje čoraz men­šiemu počtu ľudí a dvíha naše roz­počty. Ako sa brá­niť? Exis­tuje rie­še­nie, vďaka kto­rému by z našich pár fanú­ši­kov mohli byť hod­notní zákaz­níci? Ja som pre­sved­čený, že áno…

Ak chcete dosiah­nuť sku­točný úspech na sociál­nej sieti face­book, musíte pre­hod­no­tiť spô­sob, akým na nej komu­ni­ku­jete. Čo to zna­mená?

IMG00410-20130108-0309

Náj­dite odpo­veď na tieto základné otázky:

Poznám svo­jich fanú­ši­kov?

Viem aké sú ich oča­ká­va­nia a pria­nia?

Tuším, kedy sú online?

Má naša FB stránka pro­fi­lovku a cover fotku, ktorá komu­ni­kuje posols­tvo našej firmy/organizácie/projektu?

Dokáže sa náš fanú­šik na stránke zorien­to­vať v prie­behu 15 sekúnd?

Vie počas rých­leho skrol­lo­va­nia medzi ostat­nými prís­pev­kami na nástenke roz­lí­šiť ten náš?

Ak nepoz­náte odpo­veď na tieto otázky, vaša face­book stránka na tom nie je ani zďa­leka tak dobre, ako si mys­líte. Viete z nej vyťa­žiť viac. Len sa o to treba pokú­siť.

Kto je váš fanú­šik a čo robí?

Počas indi­vi­du­ál­nych kon­zul­tá­cii, v kto­rých radím ako zme­niť tisícky fanú­ši­kov na zákaz­ní­kov, dostá­vam od ľudí jednu a tú istú otázku: Ako vydo­lu­jem čo naj­viac infor­má­cii o mojich fanú­ši­koch? 

Odpo­veď je viac ako jed­no­du­chá. Exis­tuje množ­stvo free nástro­jov a cel­kom posta­ču­júcu ana­lýzu si viete spra­viť aj v samot­nom admine face­book stránky. Stačí klik­núť na “Šta­tis­tiky”, potom na „Prís­pevky” či „ Ľudia”. Tu sa dozviete o tom, kedy sú vaši fanú­ši­ko­via online, koľko rokov majú, ale aj to z kto­rých miest pochá­dzajú. Z nepla­te­ných nástro­jov odpo­rú­čam jed­no­značne Like­a­ly­zer, ktorý vám povie aká by mala byť ide­álna dĺžka prís­pev­kov pre vašich fanú­ši­kov a upo­zorní vás na infor­má­cie, ktoré ste na svo­jom pro­file nevy­pl­nili.

facebook sita

Čo chcete dosiah­nuť? Aké víťazs­tvo si chcete odniesť z Face­bo­oku?

Otázka, ktorú sa na indi­vi­du­ál­nych kon­zul­tá­ciách pýtam naj­čas­tej­šie ja. Väč­šina mar­ke­té­rov alebo začí­na­jú­cich pod­ni­ka­te­ľov túži “zís­kať nových fanú­ši­kov”. Netuší však ako.

Práve preto si hneď na začiatku sta­novte ciele, ktoré chcete dosiah­nuť. Mali by byť mera­teľné, aby ste vedeli či sa vám ich poda­rilo napl­niť. Môže to byť počet fanú­ši­kov, ktorý chcete zís­kať, miera pre­kli­kov na váš e-shop, počet fanú­ši­kov, ktorí budú o vás hovo­riť alebo aká­koľ­vek iná mera­teľná hod­nota.

Ako zís­kať prvých fanú­ši­kov?

Mož­ností je hneď nie­koľko. Roz­poš­lite pozvánky svo­jim pria­te­ľom, zazdie­lajte svoju face­book stránku do popu­lár­nych sku­pín s rov­na­kou témou, moti­vujte zákaz­ní­kov, aby ju spro­pa­go­vali výme­nou za zľavu či dar­ček zdarma.

Po týchto akti­vi­tách sa ocit­nete na tzv. kri­tic­kej hra­nici. Buď začnú fanú­ši­ko­via pri­bú­dať pri­ro­dzene alebo tomu kúsok pomô­žete, naprí­klad cez pla­tenú reklamu. V prí­pade, že ju viete dobre zacie­liť môže byť efek­tívna. Dob­rou sprá­vou pre mar­ke­té­rov je prí­le­ži­tosť cie­liť FB na kon­krétne mestá. Túto fun­kciu sme ešte pred pár týžd­ňami na Slo­ven­sku nemali, preto sa ju oplatí využiť.

Roz­ší­riť pub­li­kum môžete aj pro­stred­níc­tvom con­tent mar­ke­tingu (obsahu). Ako sa mi vďaka jedi­nému blogu poda­rilo vyro­biť 530% nárast fanú­ši­kov sa dozviete TU (klik).

Udr­žte fanú­ši­kov pri živote!

Tu však začí­nam zdô­raz­ňo­vať, že počet fanú­ši­kov nemusí byť naj­dô­le­ži­tej­šie číslo, s kto­rým budete pra­co­vať. Každý deň stre­tá­vame face­book stránky s desať­ti­sí­cami fanú­ši­kov, ktoré sú však mŕtve. Preto si ujas­nite koľko fanú­ši­kov chcete zís­kať, či je to 500, 1 000 alebo 80 000. Zo skú­se­nosti vám môžem pove­dať, že mnohí naši kli­enti nemajú viac ako 500 laj­kov, no i napriek tomu im face­book stránka pre­dáva. Bys­trická taxis­lužba s kto­rou sme spo­lu­pra­co­vali, musela po troch týžd­ňoch na základe dopytu zo sociál­nej siete pri­jať nového šoféra, pre­tože ich taxíky už nez­vlá­dali pokrý­vať záu­jem, ktorý vzni­kol na Face­bo­oku.

Aj to sme však len na začiatku. Teraz musíte vymys­lieť akým spô­sob zís­ka­ných fanú­ši­kov udr­žíte pri živote. Tvorba pra­vi­del­ného obsahu je základ, okrem toho môžete využiť aj:

- otázky, ktoré povzbu­dia fanú­ši­kov k dis­ku­sii
– dopl­ňo­vačky a hádanky, ktoré vzbu­dzujú zve­da­vosť
– súťaže, vďaka kto­rým môžu vyhrá­vať
– či výzvy, do kto­rých sa zapoja

jaroslav dodok copywriting

Zmeňte svo­jich fanú­ši­kov na zákaz­ní­kov

Pre nie­ktoré firmy poriadne ťažký orie­šok, pre iných nedo­sia­hnu­teľná méta. Tomu však pred­chá­dza zís­ka­nie si dôvery vášho pub­lika. Tu pri­po­mí­nam, že je dôle­žité dať tomu čas, aby vás mohli fanú­ši­ko­via spoz­nať a vybu­do­vať si k vám vzťah. Spra­viť z face­bo­oku hyper­mar­ket by bola vaša osu­dová chyba – pub­li­kum by ste okam­žite stra­tili.

Ako sme to spra­vili my

Ujas­nite si preto, čo je váš pro­dukt a kedy ho chcete začať ponú­kať. V našom prí­pade (na face­book stránke Čak si z Bys­trice) je pro­duk­tom kniha o his­tó­rii nášho mesta. Po nie­koľ­kých týžd­ňoch, keď sme s fanú­šikmi komu­ni­ko­vali v Bys­tric­kom nárečí a pri­ná­šali im prí­behy z his­tó­rie, sme im ponúkli pri­danú hod­notu.

Áno – poču­jete dobre! Náš pro­dukt je pre našich fanú­ši­kov pri­da­nou hod­no­tou. Je to kniha o his­tó­rii nášho mesta.Vďaka správ­nemu nača­so­va­niu a zís­ka­nej dôvere pre­ja­vili fanú­ši­ko­via o knihu veľký záu­jem už v deň keď sme o nej prvý­krát napí­sali a objed­návky sa nám hrnuli jedna za dru­hou…

Lukáš, s kto­rým som počas minu­lého týždňa kon­zul­to­val jeho mar­ke­tin­gové otázky sa ma pýtal, čo všetko je vhodné na face­bo­oku “pre­dá­vať”. Určite ste si všimli, že v posled­nom období je veľký dopyt po works­ho­poch a ško­le­niach, kni­hách, dar­če­koch, špor­to­vých pomôc­kach či dovo­len­kách.

Pre­dať cez face­book však efek­tív­nym spô­so­bom doká­žete tak­mer všetko. Je to len otázka správ­nej stra­té­gie, ktorú si musíte nasta­viť, nedá sa zovše­obec­niť. Tento blog som napí­sal, aby som vám uká­zal pár skve­lých prí­kla­dov a tipov, indi­vi­du­álne sa face­book mar­ke­tingu venu­jem na spo­mí­na­ných kon­zul­tá­ciách. 

Nie­koľko dob­rých rád na záver:

s mapou v ruke

1. neza­bú­dajte, že vaša komu­ni­ká­cia musí byť prí­ťaž­livá aj vizu­álne. Ako dobrý prí­klad uvá­dzam nášho kli­enta Protrening.sk, kto­rému sme pri­pra­vili hotové šab­lóny. Tie vychá­dzajú z jeho kor­po­rát­nej iden­tity a budujú medzi fanú­šikmi dôveru

2. inves­tujte do social media mar­ke­tingu viac času, než peňazí. Našu stránku Čak si z Bys­trice, ktorá má viac ako 4 500 fanú­ši­kov spra­vu­jeme výhradne bez bud­getu (do reklamy sme nein­ves­to­vali ani euro), výsledky nám pri­náša vďaka zosta­ve­nému plánu prís­pev­kov, ktorý sme si pri­pra­vili

3. merajte a vyhod­no­cujte všetko, čo sa len dá. Sle­dujte šta­tis­tiky na Google ana­ly­tics, vkla­dajte si utm kódy do url adries a venujte viac pozor­nosti enga­ge­mentu (miera anga­žo­va­nosti, zapo­je­nia) než hod­note reach (dosah prís­pev­kov)

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

zdroj: jaroslavdodok.com

Pridať komentár (0)