O niečo lepšia doprava v Bratislave je realitou. Naše hlavné mesto dostalo toľko potrebné spojenie

Redakcia / 12. júna 2018 / Zo Slovenska

zdroj: DPB
  • Pri ces­to­vaní do cen­tra mesta ušet­ria ces­tu­júci aj pol ho­dinu
  • Vďaka no­vému spo­je­niu Re­gi­oJetu a DPB obídu ranné záp­chy po ko­ľaj­ni­ciach

Bra­ti­slav­ská in­teg­ro­vaná do­prava (BID) pri­náša ďal­šie zlep­še­nie do­pravy v hlav­nom meste. Od tohto týždňa za­vá­dza Re­gi­oJet a Do­pravný pod­nik Bra­ti­slava (DPB) nové spo­je­nie vý­chod­nej ob­lasti Bra­ti­slavy s cen­trom mesta. Au­to­busy MHD linky 78 za­čnú pre­má­vať po no­vej trase a budú pri­vá­žať ces­tu­jú­cich z Vra­kune a Dol­ných ho­nov k že­lez­nič­nej sta­nici v Po­du­naj­ských Bis­ku­pi­ciach, kde môžu pre­stú­piť na vlaky Re­gi­oJetu linky S70.

Vý­chodná ob­lasť Bra­ti­slavy sa dnes trápi so zlou do­prav­nou si­tu­áciou a pri ceste do cen­tra mesta strá­cajú oby­va­te­lia každé ráno v do­prav­ných ko­ló­nach de­siatky mi­nút. V spo­lu­práci s BID preto Re­gi­oJet a DPB pri­pra­vili nové spo­je­nie.

Vo Vra­kuni a na Dol­ných ho­noch im stačí na­stú­piť na au­to­bus linky 78 s no­vou tra­sou, kto­rým sa do­vezú na sta­nicu v Po­du­naj­ských Bis­ku­pi­ciach. Tam pre­stú­pia na náš vlak linky S70, s kto­rým sa za pár mi­nút do­stanú až do cen­tra mesta na hlavnú sta­nicu, príp. do mest­skej časti Bra­ti­slava – Nové Mesto.

Záp­chy tak obídu po ko­ľaj­ni­ciach a na­miesto ho­diny strá­via ces­to­va­ním iba cca 20-25 min. Vlaky Re­gi­oJet linky S70 sú za­ra­dené do in­teg­ro­va­ného do­prav­ného sys­tému a pla­tia v nich rov­naké ces­tovné lís­tky a elek­tri­čenky ako v MHD, preto si v nich nie je po­trebné do­ku­po­vať žia­den ďalší lís­tok. V čase špičky jaz­dia až 3x za ho­dinu,“ uvie­dol Mar­tin Žar­no­vický, ko­or­di­ná­tor PR a ko­mu­ni­ká­cie Re­gi­oJetu.

Nové spo­je­nie je ukáž­kou dob­rého fun­go­va­nia in­teg­ro­va­nej do­pravy, kedy si do­prav­co­via vzá­jomne ne­kon­ku­rujú, ale spo­ločne pre­pá­jajú svoje do­pravné siete a sna­žia sa tak zlep­šiť ces­to­va­nie všet­kým ces­tu­jú­cim. Ve­ríme, že sa nám po­darí pre­sved­čiť šo­fé­rov áut, aby pre­sadli z áut do rých­lej­šej, lac­nej­šej a eko­lo­gic­kej­šej ve­rej­nej do­pravy,“ do­dáva Mar­tin Žar­no­vický.

Zmena trasy au­to­busu linky 78 sú­časne pri­náša zlep­še­nie do­pravy aj pre ces­tu­jú­cich z re­gi­ó­nov, ktorí do­chá­dzajú do Bra­ti­slavy za prá­cou. Au­to­bus linky 78 do­časne za­stúpi rolu plá­no­va­nej že­lez­nič­nej za­stávky v bra­ti­slav­skom Ru­ži­nove. Do času jej vy­bu­do­va­nia tak môžu ces­tu­júci z vlaku Re­gi­oJet pre­stú­piť v Po­du­naj­ských Bis­ku­pi­ciach na au­to­bus linky 78, kto­rého trasa ve­die sú­bežne so že­lez­nič­nou tra­ťou až do Ru­ži­nova.

Do­pravný pod­nik Bra­ti­slava, a. s. bude v ran­nej špičke pre­vádz­ko­vať au­to­bu­sovú linku 78 v 10 min. in­ter­va­loch, čím za­bez­pečí nad­väzné spo­je­nie ku kaž­dému vlaku Re­gi­oJet linky S70. Všetky au­to­busy budú vý­hradne níz­ko­pod­lažné, pôjde zväčša o tie naj­nov­šie vo­zidlá v na­šom vo­zo­vom parku, aby sme ces­tu­jú­cim zais­tili vy­soký kom­fort. Linka pre­chá­dza prak­ticky ce­lými Dol­nými ho­nami a Vra­ku­ňou. K že­lez­nič­nej sta­nici Po­du­naj­ské Bis­ku­pice na­vyše pre­máva aj au­to­bus linky 70, ktorý ob­slu­huje celé Po­du­naj­ské Bis­ku­pice. Sú­časne pred­po­kla­dáme, že sa nám no­vým spo­je­ním po­darí od­bre­me­niť plné tro­lej­busy sme­ru­júce do cen­tra mesta a na hlavnú sta­nicu,“ ho­vorí Ze­non Mikle, ve­dúci mar­ke­tingu a ko­mu­ni­ká­cie Do­prav­ného pod­niku Bra­ti­slava.

Do Bra­ti­slavy do­chá­dza z re­gi­ónu denne nie­koľko de­sia­tok ti­síc ľudí za prá­cou či do škôl. Za­hus­te­nie re­gi­onál­nej vla­ko­vej do­pravy a k nej nad­väz­nej mest­skej hro­mad­nej do­pravy je ďal­ším kro­kom k za­trak­tív­ne­niu in­teg­ro­va­nej ve­rej­nej do­pravy pre oby­va­te­ľov kraja. K tomu vý­razne pris­pelo za­po­je­nie vla­ko­vej do­pravy do In­teg­ro­va­ného do­prav­ného sys­tému v Bra­ti­slav­skom kraji na trati z Kve­to­sla­vova do Bra­ti­slavy.

Ďal­ším kro­kom pre za­bez­pe­če­nie rých­lej­šej a po­hodl­nej­šej in­teg­ro­va­nej ve­rej­nej do­pravy bude uplat­ne­nie no­vých ces­tov­ných po­riad­kov prí­mest­ských au­to­bu­sov v dru­hej po­lo­vici roku 2018. Nie­len že bu­deme mať pre oby­va­te­ľov kraja viac prí­mest­ských au­to­bu­so­vých spo­jení ale budú tiež nad­vä­zo­vať na re­gi­onálne vlaky,“ po­ve­dala Zu­zana Hor­čí­ková, ge­ne­rálna ria­di­teľka Bra­ti­slav­skej in­teg­ro­va­nej do­pravy, a.s.

zdroj: TS Re­gi­oJet

Pridať komentár (0)