Akú reálnu hod­notu ti pri­ne­sie cowor­king?

Baška Klimek, Impact Hub / 18. novembra 2015 / Zaujímavosti

Na rovinu: pra­co­vať môžeš dnes už aj z domu či z kaviarne. Zdie­ľaný pra­covný pries­tor však rieši izo­lo­va­nosť a nízku moti­vá­ciu, ktorá ťa skôr či neskôr zasiahne pri práci z domu. Nie je to však iba o tom, že na teba nečí­hajú v cowor­kingu nástrahy ako posteľ, chlad­nička či telka. To, čo tu náj­deš je spo­lu­práca, networ­king a mož­nosť pre­nik­núť do nových oblastí.

Stretli sme sa úplne zho­dou okol­ností. V Hube si vybral miesto vedľa mňa. Občas mi pozrel na moni­tor a pochvá­lil prácu, občas mi pred­sta­vil akti­vity jeho firmy. Dnes spolu dizaj­nu­jeme Sno­wball.” Jozef z 2FRESH

Všetci úspešní lídri a ino­vá­tori sa zhodnú na jed­nom. Roz­be­hnúť a šká­lo­vať úspešný pro­jekt nevieš sám. Vždy potre­bu­ješ dodá­va­te­ľov, odbor­níka, čo ti helfne s IT, mar­ke­tin­gom, sales duše, ktoré sa stanú amba­sá­dormi tvojho rie­še­nia a samoz­rejme hlavne zákaz­ní­kov. V tom všet­kom ti vie pomôcť práve cowor­king. Pred­stav si 3 rôzne firmy. 2 skvelé spo­lu­práce. 1 pries­tor. To sa stalo aj v našom HUBe vďaka našim čle­nom Tine Lič­ko­vej, Jožovi Ben­kovi, Katke Zala­no­vej z agen­túry 2FRESH, Radovi Mize­rovi zoSol­ved a Ale­xan­drovi Zaku­cia. 3 rôzne sub­jekty spolu sha­ro­vali jeden pries­tor FIX ZÓNY a vďaka pro­fe­si­onál­nym pria­teľ­stvám, ktoré nad­via­zali, dnes vzni­kajú nové per­spek­tívne rie­še­nia.

Sno­wball je ino­vačná plat­forma, na kto­rej sa zúčast­ňuje nie­koľko fín­skych firiem, vrá­tane Solved.fi. Dizaj­nuje sa na Slo­ven­sku, u nás v Impact HUBe. Rie­šiť bude prin­cípy efek­tív­nej ino­vá­cie, pre­dov­šet­kým spô­soby, ako spo­jiť nápady pro­fe­si­oná­lov s rôz­nymi pod­netmi od bež­ných ľudí. Pilotné nasa­de­nie sa zame­ralo na otázku, ako zvý­šiť ener­ge­tické úspory vo veľ­kých fir­mách. Plat­forma má však poten­ciál pre­ta­viť sa aj do bež­ného života miest a ich oby­va­te­ľov – v podobe plat­formy pre demok­ra­tickú ino­vá­ciu miest. A prečo to Sol­ved a 2FRESH robia? Chcú pri­niesť jed­no­du­ché rie­še­nie, ktoré šetrí životné pro­stre­die, vychá­dza z kva­lit­ných názo­rov odbor­ní­kov a je sta­vané aj pre ľudí.

Potom, čo nás pri­jali do inku­bá­tora, začí­name správne nasta­vo­vaťzáklady podľa vecí čo sa naučíme. Čoskoro začneme s tvor­bou fra­me­wor­kov a násled­ného deve­lop­mentu.“ Alex z Bookin

Alex začal cho­diť na kurzy Lear­n2Code a v HUBe sa na nás usmie­val každý uto­rok a štvr­tok večer skoro 2 mesiace. Kým sa kurz skon­čil, Alex aj s jeho kole­gami sa stali našimi členmi. Krátko nato sa mu ozval kamoš Tony, či neoži­via jeden starší nápad na online bookin­govú plat­formu pre umel­cov – Bookin. Vďaka nej si každý jej zákaz­ník do pár sekúnd nájde vhod­ného umelca na svoju akciu a zrýchli a zjed­no­duší jeho samotnú objed­návku.

Umel­com zase ponúkne pries­tor, kde na jed­nom mieste môžu odpre­zen­to­vať svoje refe­ren­cie, služby, cenu a pri­láka im ďal­ších kli­en­tov. Mnohí začí­na­júci umelci totižto nemajú vlastný web a hľa­da­nie kon­tak­tov v tejto sfére je noč­nou morou aj pre PR a even­tové agen­túry. “Hneď oproti mne v HUBe sedeli šikovní dizaj­néri, oslo­vil som ich, či by nám s tým nepo­mohli. Tony a ja sa sta­ráme o sales, par­tners­hips a mar­ke­ting. No a celé nám to bude deve­lo­po­vať Slavko Felix. A keďže Impact je super a pri­jal nás aj do svojho inku­bá­tora, tak makáme na 100%.”

Cha­lani sa pre­bo­jo­vali cez 147 pro­jek­tov až do nášho inku­bá­tora, kde svojmu nápadu dávajú v týchto dňoch reálnu biz­ni­sovú tvár. 

Čo viac dodať, nové rie­še­nia – vitajte! Pra­jeme vám úspešný štart a hlavne dlhý život. Ak chceš aj ty zís­ka­vať nové prí­le­ži­tosti, pria­te­ľov aj kole­gov, príď k nám na kávu. Pred­sta­víme ti náš HUB.

Zdroj: impacthub.sk

Foto: Stanči Karel­lová

Pridať komentár (0)