Akú reál­nu hod­no­tu ti pri­ne­sie cowor­king?

Baška Klimek, Impact Hub / 18. novembra 2015 / Zaujímavosti

Na rovi­nu: pra­co­vať môžeš dnes už aj z domu či z kaviar­ne. Zdie­ľa­ný pra­cov­ný pries­tor však rie­ši izo­lo­va­nosť a níz­ku moti­vá­ciu, kto­rá ťa skôr či neskôr zasiah­ne pri prá­ci z domu. Nie je to však iba o tom, že na teba nečí­ha­jú v cowor­kin­gu nástra­hy ako posteľ, chlad­nič­ka či tel­ka. To, čo tu náj­deš je spo­lu­prá­ca, networ­king a mož­nosť pre­nik­núť do nových oblas­tí.

Stret­li sme sa úpl­ne zho­dou okol­nos­tí. V Hube si vybral mies­to ved­ľa mňa. Občas mi pozrel na moni­tor a pochvá­lil prá­cu, občas mi pred­sta­vil akti­vi­ty jeho fir­my. Dnes spo­lu dizaj­nu­je­me Sno­wball.” Jozef z 2FRESH

Všet­ci úspeš­ní líd­ri a ino­vá­to­ri sa zhod­nú na jed­nom. Roz­be­hnúť a šká­lo­vať úspeš­ný pro­jekt nevieš sám. Vždy potre­bu­ješ dodá­va­te­ľov, odbor­ní­ka, čo ti helf­ne s IT, mar­ke­tin­gom, sales duše, kto­ré sa sta­nú amba­sá­dor­mi tvoj­ho rie­še­nia a samoz­rej­me hlav­ne zákaz­ní­kov. V tom všet­kom ti vie pomôcť prá­ve cowor­king. Pred­stav si 3 rôz­ne fir­my. 2 skve­lé spo­lu­prá­ce. 1 pries­tor. To sa sta­lo aj v našom HUBe vďa­ka našim čle­nom Tine Lič­ko­vej, Jožo­vi Ben­ko­vi, Kat­ke Zala­no­vej z agen­tú­ry 2FRESH, Rado­vi Mize­ro­vi zoSol­ved a Ale­xan­dro­vi Zaku­cia. 3 rôz­ne sub­jek­ty spo­lu sha­ro­va­li jeden pries­tor FIX ZÓNY a vďa­ka pro­fe­si­onál­nym pria­teľ­stvám, kto­ré nad­via­za­li, dnes vzni­ka­jú nové per­spek­tív­ne rie­še­nia.

Sno­wball je ino­vač­ná plat­for­ma, na kto­rej sa zúčast­ňu­je nie­koľ­ko fín­skych firiem, vrá­ta­ne Solved.fi. Dizaj­nu­je sa na Slo­ven­sku, u nás v Impact HUBe. Rie­šiť bude prin­cí­py efek­tív­nej ino­vá­cie, pre­dov­šet­kým spô­so­by, ako spo­jiť nápa­dy pro­fe­si­oná­lov s rôz­ny­mi pod­net­mi od bež­ných ľudí. Pilot­né nasa­de­nie sa zame­ra­lo na otáz­ku, ako zvý­šiť ener­ge­tic­ké úspo­ry vo veľ­kých fir­mách. Plat­for­ma má však poten­ciál pre­ta­viť sa aj do bež­né­ho živo­ta miest a ich oby­va­te­ľov – v podo­be plat­for­my pre demok­ra­tic­kú ino­vá­ciu miest. A pre­čo to Sol­ved a 2FRESH robia? Chcú pri­niesť jed­no­du­ché rie­še­nie, kto­ré šet­rí život­né pro­stre­die, vychá­dza z kva­lit­ných názo­rov odbor­ní­kov a je sta­va­né aj pre ľudí.

Potom, čo nás pri­ja­li do inku­bá­to­ra, začí­na­me správ­ne nasta­vo­vaťzákla­dy pod­ľa vecí čo sa naučí­me. Čosko­ro začne­me s tvor­bou fra­me­wor­kov a násled­né­ho deve­lop­men­tu.“ Alex z Bookin

Alex začal cho­diť na kur­zy Lear­n2Co­de a v HUBe sa na nás usmie­val kaž­dý uto­rok a štvr­tok večer sko­ro 2 mesia­ce. Kým sa kurz skon­čil, Alex aj s jeho kole­ga­mi sa sta­li naši­mi člen­mi. Krát­ko nato sa mu ozval kamoš Tony, či neoži­via jeden star­ší nápad na onli­ne bookin­go­vú plat­for­mu pre umel­cov – Bookin. Vďa­ka nej si kaž­dý jej zákaz­ník do pár sekúnd náj­de vhod­né­ho umel­ca na svo­ju akciu a zrých­li a zjed­no­du­ší jeho samot­nú objed­náv­ku.

Umel­com zase ponúk­ne pries­tor, kde na jed­nom mies­te môžu odpre­zen­to­vať svo­je refe­ren­cie, služ­by, cenu a pri­lá­ka im ďal­ších kli­en­tov. Mno­hí začí­na­jú­ci umel­ci totiž­to nema­jú vlast­ný web a hľa­da­nie kon­tak­tov v tej­to sfé­re je noč­nou morou aj pre PR a even­to­vé agen­tú­ry. “Hneď opro­ti mne v HUBe sede­li šikov­ní dizaj­né­ri, oslo­vil som ich, či by nám s tým nepo­moh­li. Tony a ja sa sta­rá­me o sales, par­tners­hips a mar­ke­ting. No a celé nám to bude deve­lo­po­vať Slav­ko Felix. A keď­že Impact je super a pri­jal nás aj do svoj­ho inku­bá­to­ra, tak maká­me na 100%.”

Cha­la­ni sa pre­bo­jo­va­li cez 147 pro­jek­tov až do náš­ho inku­bá­to­ra, kde svoj­mu nápa­du dáva­jú v tých­to dňoch reál­nu biz­ni­so­vú tvár. 

Čo viac dodať, nové rie­še­nia – vitaj­te! Pra­je­me vám úspeš­ný štart a hlav­ne dlhý život. Ak chceš aj ty zís­ka­vať nové prí­le­ži­tos­ti, pria­te­ľov aj kole­gov, príď k nám na kávu. Pred­sta­ví­me ti náš HUB.

Zdroj: impacthub.sk

Foto: Stan­či Karel­lo­vá

Pridať komentár (0)