Aký má súvis uží­va­nie mari­hu­any s inte­li­gen­ci­ou?

Timotej Vančo / 7. apríla 2017 / Zaujímavosti

zdroj: newhealthadvisor.com/pexels.com

Deti s vyso­ký­mi inte­li­genč­ný­mi výsled­ka­mi sa skôr pri­klá­ňa­jú k dro­gám. Ako je to mož­né sa nám sna­žia vysvet­liť ved­ci z Lon­dý­na.

Na zákla­de novej štú­die pub­li­ko­va­nej v BMJ Open, deti v 11 rokoch s prie­mer­ný­mi až vyso­ký­mi hod­no­ta­mi výsled­kov z roz­umo­vých tes­tov, sa čas­tej­šie pri­klá­ňa­jú k uží­va­niu mari­hu­any v puber­te ako deti s hor­ší­mi výsled­ka­mi.

Ved­ci z Uni­ver­zi­ty v Lon­dý­ne robi­li ten­to pokus na viac ako 6 000 deťoch. Ich ana­lý­za uká­za­la, že deti, kto­ré majú 11 rokov a prie­mer­né roz­umo­vé schop­nos­ti, majú väč­ší sklon k závis­los­ti na dro­gách ako deti s niž­ší­mi roz­umo­vý­mi schop­nos­ťa­mi. Ten­to stav odsle­do­va­li počas ich puber­ty až po 20. rok živo­ta.

Foto: easyhealthoptions.com

U 11-roč­ných detí, kto­ré pat­ri­li do sku­pi­ny „múd­rych detí“, sa neda­lo s urči­tos­ťou tvr­diť, že budú poží­va­teľ­mi mari­hu­any v ranej puber­te, ale bola tam ove­ľa väč­šia šan­ca uží­va­nia drog, ako u detí zo „slab­šej“ sku­pi­ny. Avšak roz­diel nastá­va až vo vyš­šom veku. Pri­bliž­ne v rokoch od 18 do 20, kedy puber­ta kon­čí sa už u detí s vyso­ký­mi výsled­ka­mi dalo jas­ne pove­dať, že budú občas ale­bo trva­lo uží­vať mari­hu­anu.

Ten­to výskum uká­zal jas­nú súvis­losť medzi roz­umo­vý­mi schop­nos­ťa­mi a inte­li­gen­ci­ou jed­not­liv­cov. Jeho výsle­dok je, že inte­li­gen­tnej­ší ľudia majú väč­ší sklon k mari­hu­ane, ako ich „menej inte­li­gent­ní“ roves­ní­ci. Veľ­kou otáz­kou, ale je PRE­ČO?

Jas­né odpo­ve­de na túto otáz­ku stá­le neexis­tu­jú. Jed­nou z mož­nos­tí je, že prá­ve inte­li­gen­tnej­šie deti majú väč­ší prí­stup a chuť k skú­ša­niu nových vecí. Je to tiež len teória, a teda zostá­va ešte mno­ho otá­zok nezod­po­ve­da­ných.

zdroj člán­ku: iflscience.com 

Pridať komentár (0)