All-In-One Mes­sen­ger – cha­tuj vo What­sAppe, Mes­sen­geri, Skype a Slacku naraz

Dárius Polák / 30. júla 2016 / Tech a inovácie

S Chrome dopl­n­kom All-in-One Mes­sen­ger už nebu­deš musieť mať otvo­rené všetky štyri okná, bude ti sta­čiť iba jedno.

Ide o web-based chat kli­enta, ktorý ti umožní využí­vať tieto štyri popu­lárne mes­sa­ging služby v rov­na­kom čase a na rov­nako mieste. Vďaka tomu môžeš jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať so všet­kými svo­jimi kon­taktmi a mať pre­hľad o svo­jich sprá­vach bez toho, aby si pre­pí­nal medzi jed­not­li­vými apli­ká­ciami.

Hoci je All-in-One Mes­sen­ger rafi­no­vaný a uži­točný dopl­nok, jeho kon­cept nie je nový a apli­ká­cie ako Franz ponú­kajú podobné fun­kcie.

Okrem spo­me­nu­tých cha­to­vých kli­en­tov táto mes­sa­ging plat­forma fun­guje aj s ďal­šími apli­ká­ciami ako WeChat, Steam Chat alebo Tele­gram. Plný zoznam pod­po­ro­va­ných kli­en­tov si môžeš pozrieť na scre­ens­hote niž­šie.

Apli­ká­ciu náj­deš tu.

all-in-one-messenger-skype-slack-whatsapp1

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto: pictigar.com/thenextweb.com

Pridať komentár (0)