All-In-One Mes­sen­ger – cha­tuj vo What­sAp­pe, Mes­sen­ge­ri, Sky­pe a Slac­ku naraz

Dárius Polák / 30. júla 2016 / Tech a inovácie

S Chro­me dopl­n­kom All-in-One Mes­sen­ger už nebu­deš musieť mať otvo­re­né všet­ky šty­ri okná, bude ti sta­čiť iba jed­no.

Ide o web-based chat kli­en­ta, kto­rý ti umož­ní využí­vať tie­to šty­ri popu­lár­ne mes­sa­ging služ­by v rov­na­kom čase a na rov­na­ko mies­te. Vďa­ka tomu môžeš jed­no­du­cho komu­ni­ko­vať so všet­ký­mi svo­ji­mi kon­takt­mi a mať pre­hľad o svo­jich sprá­vach bez toho, aby si pre­pí­nal medzi jed­not­li­vý­mi apli­ká­cia­mi.

Hoci je All-in-One Mes­sen­ger rafi­no­va­ný a uži­toč­ný dopl­nok, jeho kon­cept nie je nový a apli­ká­cie ako Franz ponú­ka­jú podob­né fun­kcie.

Okrem spo­me­nu­tých cha­to­vých kli­en­tov táto mes­sa­ging plat­for­ma fun­gu­je aj s ďal­ší­mi apli­ká­cia­mi ako WeChat, Ste­am Chat ale­bo Tele­gram. Plný zoznam pod­po­ro­va­ných kli­en­tov si môžeš pozrieť na scre­ens­ho­te niž­šie.

Apli­ká­ciu náj­deš tu.

all-in-one-messenger-skype-slack-whatsapp1

zdroj: thenextweb.com, zdroj foto­gra­fií: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto: pictigar.com/thenextweb.com

Pridať komentár (0)