Alza spus­ti­la onli­ne pre­daj elek­tro­mo­bi­lov Tes­la. Pri­prav sa na poriad­ne pre­mr­š­te­né ceny

Matúš Mitro / 20. júna 2017 / Auto

zdroj: Alza/Tesla

Vývoj elek­tro­mo­bi­lov napre­du­je nesku­toč­ným tem­pom a tie sa tak začí­na­jú šíriť do celé­ho sve­ta. Elek­tro­mo­bi­ly Tes­ly môže­me stre­tá­vať aj na našich ces­tách či už v sused­ných Čechách, kde reťa­zec Alza roz­be­hol ich pre­daj.

Ver či nie, nej­de o žia­den one­sko­re­ný 1. apríl, pre­to­že v ponu­ke e-sho­pu Alza.cz teraz náj­deš aj elek­tro­mo­bi­ly Tes­la. Kúpiť si vozid­lo cez inter­net je pred­sa len omno­ho jed­no­duch­šie ako strá­cať čas ces­to­va­ním do sho­wro­omu a na svo­je auto čakať nie­koľ­ko ďal­ších týž­dňov či mesia­cov. Všet­ky tie­to prob­lém vyrie­ši­la Alza vďa­ka rých­le­mu pre­da­ju. V ponu­ke e-sho­pu sú zatiaľ iba mode­ly Tes­la S 75DTes­la X 100D za cenu 2 999 999 Kč, res­pek­tí­ve 3 499 999 Kč. Obchod k objed­náv­kam na tie­to jedi­neč­né elek­tro­mo­bi­ly ponú­ka aj mno­ho slu­žieb.

zdroj foto­gra­fie: Alza

Po kúpe nie­kto­ré­ho z ponú­ka­ných áut si môžeš vybrať aj doru­če­nie „na znač­kách“, kedy sa nebu­deš musieť trá­piť pri­hla­so­va­ním vozid­la. Pozi­tív­nou sprá­vou je tiež mož­nosť zapla­tiť za svo­ju novú Tes­lu kryp­to­me­nou Bit­Co­in. Cie­ľom pre­da­ja tých­to elek­tro­mo­bi­lov v Čechách nemá byť zisk samot­nej Alzy, ale roz­ší­re­nie a spo­pu­la­ri­zo­va­nie eko­lo­gic­kých áut.

Aby bolo čaka­nie na nové auto čo najk­rat­šie, tak e-shop doru­čí nové Tes­ly už na dru­hý deň od odo­sla­nia objed­náv­ky. Mož­nosť kúpiť tie­to elek­tro­mo­bi­ly v inter­ne­to­vom obcho­de Alza je zatiaľ dostup­ná len v Čes­kej repub­li­ke a nie je jas­né, či bude podob­ná služ­ba uve­de­ná aj u nás na Slo­ven­sku.

zdroj: fontech.startiutp.sk

Pridať komentár (0)