Ambi­ci­ózny star­tup Son­go­roo, ktorý mení spô­sob, akým počú­vame hudbu

Luky Gašparík Sr. / 24. november 2014 / Business

Pred­stavte si, že prí­dete do kaviarne, alebo hote­lo­vej izby a hrá tam vaša obľú­bená hudba. O to sa snaží ambi­ci­ózny star­tup Son­go­roo, ktorý túto fan­tá­ziu mení na sku­toč­nosť.

Cha­lani, pre­zraďte nám začiatky Mas­ters of Apps a o čo sa vôbec jedná?

Domi­nik: S Jaku­bom sme pri­bližne pred 5timi rokmi roz­hodli veno­vať vývoju mobil­ných apli­ká­cií. Naj­skôr to boli sku­točne tvrdé začiatky popri škole a práci. Po prvých vyda­re­ných pro­jek­toch sme sa však roz­hodli pus­tiť do toho naplno. Vtedy začali ešte tvr­d­šie časy lebo sme si museli touto ces­tou zabez­pe­čiť aj prí­jem. Momen­tálne máme per­fektný tím pozos­tá­va­júci z 8 čle­nov.

Jakub: Zabu­dol si spo­me­núť, že MOFA (Mas­ters of Apps) sme zalo­žili pri­bližne pred 2 rokmi Dovtedy sme fun­go­vali pod iným náz­vom, ale to je iný prí­beh.

Za 3 roky ste stihli spra­viť 25 apli­ká­cií s viac ako 300ti­síc stia­hnu­tiami. Ktorú z nich pokla­dáš za váš mas­ter­piece?

Jakub: Toto sú už pomerne slušné čísla. Náš mas­ter­piece ja zatiaľ roz­hodne Gol­dee. Veno­vali a obe­to­vali sme im nesku­točne veľa času a ener­gie.

Domi­nik: Momen­tálne čakáme, čí sa nám táto inves­tí­cia aj vráti.

S odstu­pom času ste si pove­dali že sa pus­títe aj do vlast­ných pro­jek­tov. Prečo takáto zmena?

Domi­nik: Robiť apli­ká­cie na zákazku pre rôzne firmy môže byť finančne cel­kom zau­jí­mavé, ale dieru do sveta s tým neuro­bíš. Našim cie­ľom je robiť na sve­to­vých pro­jek­toch, ktoré budú mať tisíce a možno raz aj mili­óny spo­koj­ných pou­ží­va­te­ľov.

Jakub: To bolo naším cie­ľom od začiatku. V pod­state teda nejde ani tak o veľkú zmenu. Skôr by sa dalo pove­dať, že sme sa konečne roz­hodli s tým niečo uro­biť.

Star­tup-ovým pro­jek­tom, na ktorý momen­tálne veľa vsá­dzate je Son­go­roo. Pred­stav nám ho. V čom je tak revo­lučný?

Domi­nik: Naším cie­ľom je navždy zme­niť počú­va­nie hudby na akých­koľ­vek verej­ných mies­tach: kaviarne, bary, reštau­rá­cie, kluby a veľa veľa ďal­ších miest. Son­go­roo je pro­jekt, ktorý túto fan­tá­ziu mení na sku­toč­nosť.

Vedel by si nám pri­blí­žiť Son­go­roo,? Aké rôzne využi­tie pred­sta­vuje?

Domi­nik: Pri­márny cieľ je zabez­pe­čiť aby ľudia vo svo­jich obľú­be­ných pod­ni­koch a na verej­ných mies­tach počú­vali hudbu, ktorú majú radi bez akej­koľ­vek potreby čo i len dot­knúť sa tele­fónu.

Ako sa vám poda­rilo pre­ko­nať legis­la­tívne bari­éry a licen­cie?

Domi­nik: Tak­mer po 6 mesia­coch roko­vaní s naj­väč­šími hráčmi ako Uni­ver­sal, War­ner či Sony music sme zis­tili, že ísť touto ces­tou by zna­me­nalo vyna­lo­žiť neuve­ri­teľne vysoké vstupné náklady.

Jakub: Preto sme sa teda roz­hodli zís­kať hudbu zo zdro­jov, ktoré už majú tieto licen­cie vyrie­šené.

Domi­nik: Momen­tálne roku­jeme s via­ce­rými veľ­kými hráčmi, ale zatiaľ sme si stále ešte nevyb­rali.

Pre váš budúci rast je určite dôle­žitý kľú­čový biz­nis par­tner. Kto ním bude, Dee­zer či Spo­tify? Máte už pod­pí­sanú zmluvu?

Domi­nik: Týchto par­tne­rov vní­mame skôr ako par­tne­rov, pro­stred­níc­tvom kto­rých zís­kame hudbu. Čo sa týka ostat­ných biz­nis par­tne­rov, tak hľa­dáme skôr takých, spolu s kto­rými sa budeme môcť veľmi rýchlo roz­ší­riť po jed­not­li­vých pre­vádz­kach. Zmluvy zatiaľ nemáme pod­pí­sané, ale pre­behli už prvé roko­va­nia s nie­koľ­kými nad­ná­rod­nými spo­loč­nos­ťami.

Reštau­rá­cie, bary, nákupné cen­trá… Čo im imple­men­tá­cia Son­go­roo môže pri­niesť?

Domi­nik: V prvom rade, je to spo­kojný kli­ent, ktorý bude trá­viť v danej pre­vádzke viac času. Psy­cho­lo­gické výskumy doka­zujú, že ak je člo­vek v pro­stredí, kde hrá jeho obľú­bená hudba, tak tam trávi viac času. Rov­nako je oveľa viac prav­de­po­dob­nej­šie, že sa tam opäť vráti. Ďal­šia, veľmi dôle­žitá vec je, že namiesto kli­enta je to Son­go­roo, kto rieši celú legis­la­tívu spo­jenú s licen­ciami. Samoz­rej­mos­ťou sú aj dôle­žité šta­tis­tické infor­má­cie, ktoré bude vedieť kli­ent prak­ticky využiť pri biz­nise.

Robili ste si aj nejaké pries­kumy, ktoré vás nasme­ro­vali správ­nym sme­rom?

Domi­nik: Samoz­rejme, prvé mesiace sme robili pri­márne len ana­lýzy a nie­koľko krát sme dokonca zme­nili aj náš biz­nis model.

Jakub: Rov­nako sme počas celej tejto doby veľmi veľa vecí pri­dali. Hlavne počas prvých mesia­cov, kým bol pro­jekt ešte len na papieri.

A čo kon­ku­ren­cia? Je nie­kto na trhu, kto sa venuje nie­čomu podob­nému? Len neho­vor, že ste jediní… :)

Domi­nik: Jasné, že exis­tuje kon­ku­ren­cia v pre­hrá­vaní hudby na verej­nosti. Už len samotné teres­triálne rádia sú priama kon­ku­ren­cia. Našou naj­väč­šou kon­ku­ren­ciou sú však ins­tore-rádia a online rádia.

Jakub: Avšak čo sa týka funkč­nosti a mož­ností, ktoré Son­go­roo ponúka, môžeme jed­no­značne pove­dať, že neexis­tuje žiadna služba, ktorá by ponú­kala to, čo ponú­kame my. A už zďa­leka nie v podobe ako to máme uro­bené my.

Viem, že práve hľa­dáte inves­to­rov. Koľko peňazí momen­tálne potre­bu­jete na pokry­tie počia­toč­ných výdav­kov?

Domi­nik: Prácu na Alfa ver­zii, ktorú by sme chceli začiat­kom roka začať tes­to­vať už v prvých pre­vádz­kach finan­cu­jeme z inter­ných zdro­jov. Následne sa budeme inten­zív­nej­šie veno­vať hľa­da­niu inves­tí­cie.

Máte aj nejaké kon­krétne finančné odhady pre poten­ciál­nych inves­to­rov?

Domi­nik: Áno, máme kom­pletný biz­nis plán aj s finanč­ným plá­nom, podľa kto­rého nám vychá­dza, že už za tretí rok po vstupe stra­te­gic­kého inves­tora vieme dosiah­nuť 100 mili­ó­nov reve­nues.

Máte pre poten­ciál­nych inves­to­rov pri­pra­vený nejaký verejne dostupný mate­riál?

Domi­nik: Pre poten­ciál­neho inves­tora máme pri­pra­vený Pitch­deck. Len pred týžd­ňom sme ho pred­sta­vili svetu. Je voľne prí­stupný na: http://bit.ly/songoroo-pitch

Cha­lani, tes­tu­jete už aj na reál­nych zákaz­ní­koch?

Domi­nik: Momen­tálne pra­cu­jeme na dokon­čení Alfa ver­zie, ktorú by sme chceli začiat­kom budú­ceho roka imple­men­to­vať v nie­koľ­kých pod­ni­koch v Bra­ti­slave a hľa­dáme pre­vádzky, ktoré by nemali prob­lém Son­go­roo tes­to­vať.

Jakub: Takto by sme chceli spus­tiť akúsi verejnú, ale uzav­retú Beta ver­ziu a otes­to­vať náš algo­rit­mus, na kto­rom už mesiace tvrdo pra­cu­jeme. Samoz­rejme, následne chceme pokra­čo­vať na jeho zdo­ko­na­ľo­vaní podľa zís­ka­ných dát. Pocho­pi­teľne, skôr ako spus­tíme živú ver­ziu, potre­bu­jeme absol­vo­vať sériu kri­tic­kých tes­tov.

Ako vní­mate slo­ven­skú star­tup scénu?

Domi­nik: Mys­lím si, že máme na Slo­ven­sku veľa šikov­ných ľudí, ktorí majú veľa mož­ností roz­ví­jať svoje nápady hneď v rôz­nych oblas­tiach.

Jakub: My máme skú­se­nosti hlavne so star­tup-mi z IT sféry. Mys­lím si, a to mi dá Domi­nik za pravdu, že v tejto sfére máme na Slo­ven­sku veľmi výhodné pod­mienky. Je tu veľa šikov­ných deve­lo­pe­rov, ktorí bez prob­lé­mov vedia poskyt­núť svoje služby za veľmi výhod­ných pod­mie­nok.

Čo by ste odká­zali Slo­ven­ským star­tup-om v jed­nej vete?

Domi­nik: Skvelý tím je tá naj­lep­šia cesta k dosia­hnu­tiu úspeš­ného star­tup-u.

Jakub: Úplne s tým súhla­sím. Star­tup je naozaj hlavne o ľuďoch.

Pridať komentár (0)