And the win­ner is…

Luky Gašparík / 12. septembra 2014 / Tools a produktivita

TechC­runch Dis­rupt SF 2014 ma svojho víťaza. Pro­jekt “Alf­red” pre­sved­čil porotu a zaslú­žene vyhral prvé miesto. 

Cha­riz­ma­tická Mar­cela Saponne a spo­lu­za­kla­da­teľka Jes­sica Beck pred­sta­vili na stagy pro­jekt Alf­red, ktorý nako­niec pre­sved­čil i pro­mi­nentnú porotu zlo­ženú z: Roelof Botha (Sequ­oia Capi­tal), David Lee (SV Angel), John Lilly (Gre­y­lock Par­tners), Marissa Mayer (Yahoo), Keith Rabois (Khosla Ven­tu­res) a Kevin Rose (North, Google Ven­tu­res).

Alf­red:

Pove­dať, čo je Alf­red vlastne za pro­jekt, nie je také jed­no­du­ché. Aj samotný TC na to nena­šiel jeden výstižný pojem a dokonca ani dva, ale rovno celé súve­tie: “Alf­red is the first ser­vice layer on the sha­red eco­nomy that mana­ges your rou­tine across mul­tiple on-demand and local ser­vi­ces”. Každý nech si už z toho vybe­rie to pod­statné pre seba. Ale v skratke. Jedná sa tu o službu, ktorá pomôže orga­ni­zo­vať pla­tené (on-demand) služby, ktoré využí­vate. Tieto a podobné služby sú cel­kom trendy v US, zatiaľ čo u nás to svoj boom ešte len prav­de­po­dobne zažije. Keď sa prvý krát pri­hlá­site do appky, dosta­nete vášho osob­ného Alf­reda — čo je osoba, ktorá za vás vybaví všetky tieto on-demand služby. Za mesačné feečko 99 dolá­rov sa abso­lútne zba­víte všet­kých neprí­jem­ných čin­ností ako: domáce upra­to­va­nie, nákup potra­vín, dáva­nie vecí do prá­čovne a podobne.

Zdroj: TC

Pridať komentár (0)