And the win­ner is…

Luky Gašparík / 12. septembra 2014 / Lifehacking

TechC­runch Dis­rupt SF 2014 ma svoj­ho víťa­za. Pro­jekt “Alf­red” pre­sved­čil poro­tu a zaslú­že­ne vyhral prvé mies­to.

Cha­riz­ma­tic­ká Mar­ce­la Sapon­ne a spo­lu­za­kla­da­teľ­ka Jes­si­ca Beck pred­sta­vi­li na sta­gy pro­jekt Alf­red, kto­rý nako­niec pre­sved­čil i pro­mi­nent­nú poro­tu zlo­že­nú z: Roelof Bot­ha (Sequ­oia Capi­tal), David Lee (SV Angel), John Lil­ly (Gre­y­lock Par­tners), Maris­sa May­er (Yahoo), Keith Rabo­is (Khos­la Ven­tu­res) a Kevin Rose (North, Goog­le Ven­tu­res).

Alf­red:

Pove­dať, čo je Alf­red vlast­ne za pro­jekt, nie je také jed­no­du­ché. Aj samot­ný TC na to nena­šiel jeden výstiž­ný pojem a dokon­ca ani dva, ale rov­no celé súve­tie: “Alf­red is the first ser­vi­ce lay­er on the sha­red eco­no­my that mana­ges your rou­ti­ne across mul­tip­le on-demand and local ser­vi­ces”. Kaž­dý nech si už z toho vybe­rie to pod­stat­né pre seba. Ale v skrat­ke. Jed­ná sa tu o služ­bu, kto­rá pomô­že orga­ni­zo­vať pla­te­né (on-demand) služ­by, kto­ré využí­va­te. Tie­to a podob­né služ­by sú cel­kom tren­dy v US, zatiaľ čo u nás to svoj boom ešte len prav­de­po­dob­ne zaži­je. Keď sa prvý krát pri­hlá­si­te do app­ky, dosta­ne­te váš­ho osob­né­ho Alf­re­da — čo je oso­ba, kto­rá za vás vyba­ví všet­ky tie­to on-demand služ­by. Za mesač­né feeč­ko 99 dolá­rov sa abso­lút­ne zba­ví­te všet­kých neprí­jem­ných čin­nos­tí ako: domá­ce upra­to­va­nie, nákup potra­vín, dáva­nie vecí do prá­čov­ne a podob­ne.

Zdroj: TC

Pridať komentár (0)