Andrej Mošať: Ideme si zme­rať sily s tými naj­lep­šími.

Stanka Brezániová / 25. jún 2014 / Business

Stretla som sa s tímom Ves­ti­genu. Poroz­prá­vali mi o pre­káž­kach, ktoré pre­ko­nali a výzvach, ktoré ich čakajú v budúc­nosti. Môžem zod­po­vedne pre­hlá­siť, že naše obličky sú v správ­nych rukách. Ďalej už hovorí Andrej Mošať, hlavný tech­nik (CTO) a Vin­cent Tou­quet, mana­žér finan­cií (CFO).

Aká je vízia Ves­ti­genu?

Andrej Mošať (AM): Nech­ceme pacien­tov lie­čiť, to je úloha leká­rov. Našim mot­tom je „Navi­gate life.“, navrhol ho Vin­cent. V budúc­nosti chceme ľuďom dať kom­pas, ktorý im povie, akou ces­tou sa ube­rať. To sa dá po malých kro­koch. Jed­ným z takýchto kro­kov, ktorý teraz robíme, je vývoj sen­zora na obličky do zaria­de­nia, ktoré bude vedieť obličky tes­to­vať.

Vin­cent Tou­quet (VT): My sme pre­sved­čení o tom, že svet bude lepší, ak ľudia o sebe zis­tia viac ešte pred­tým, ako sú naozaj chorí. To je dosť radi­kálna myš­lienka, najmä, keď sa pozrieme na far­ma­ce­utický prie­my­sel — tržby sú vo veľ­kom per­cente posta­vené na ľuďoch, ktorí už chorí sú. Jed­nali sme s Grid Inves­tments v Bra­zí­lií. Brali najmä myš­lienku, že v oblasti zdra­vot­níc­tva je ešte veľa čo robiť. Je mnoho roz­be­hnu­tých pro­jek­tov v IT a tam si osobne mys­lím, že je už veľa vecí správne. Ale zdra­vot­níc­tvo ešte stále žije v minu­losti.

Zapo­jili ste sa do súťaže Nokia Sen­sing XChal­lenge, ktorá je zame­raná na nové spô­soby zís­ka­va­nia infor­má­cií o zdraví a nové rie­še­nia v oblasti diag­nos­tiky. Prečo?

AM: Zúčast­ňujú sa tímy z Indie, Bel­gicka, Litvy, z USA — dokopy 30 tímov z celého sveta. A práve to je pre mňa to fas­ci­nu­júce. Ja som taký súťa­živý typ. Ideme si zme­rať sily s tými naj­lep­šími. Kon­ku­renti majú určité tech­no­ló­gie, ale mys­lím si, že sme na tom pomerne dobre. Naša tech­no­ló­gia je veľmi fle­xi­bilná a uni­ver­zálna.

Ako vidíte budúci vývoj v oblasti bio­me­di­cín­skych star­tu­pov?

AM: Oblasť, v kto­rej náš pro­jekt pôsobí, je veľmi veľká a má vyslo­vene pozi­tívny eko­no­mický dopad na oby­va­teľ­stvo a na pra­covnú silu. Vývoj tam je a sú určité náznaky, že sa pri­dajú veľkí hráči ako Apple alebo Sam­sung. Tiež čakáme, že sa pridá aj nie­kto tretí, naprí­klad Google či Yahoo. Možno aj ďal­šie men­šie firmy, ktoré môžu vyrásť. Práve Apple si najal asi šesť exper­tov na sen­zory v oblasti medi­cíny.

Tím a správni ľudia vyvá­žia peniaze.“

Čo bolo dote­raz na pro­jekte najp­rob­le­ma­tic­kej­šie?

VT: Slo­ven­sko je špe­ciálny prí­pad. Vo vše­obec­nosti nie je v Európe hlav­ným prob­lé­mom see­ding, ale gross kapi­tál, lebo to už je potreb­ných neja­kých 50 alebo 100 mili­ó­nov. To je ešte tu, v Európe, oproti USA prob­lém. Ale prob­lém finan­co­va­nia hravo pre­vá­žia papie­ro­vačky. Sú tu ako brzda pre ino­vá­cie a šikov­ných ľudí. Pokiaľ však náj­dete ľudí ako Alex a Andrej, tak sa to dá zvlád­nuť.

AM: Ďal­šou výzvou je zosta­viť tím. Spra­viť dobrý tím je na neza­pla­te­nie. Často­krát je to aj nemožné. To vraví náš CEO Alex Kriško. Je ťažké nájsť ľudí, ktorí sú správne naladení.Lebo, ak je dobrý tím, tak nezá­visle od toho, či sú dobré alebo zlé časy, či je dobrý alebo zlý pro­dukt, či ideme alebo nej­deme na dovo­lenku, vždy sa dá na tých ľudí spo­ľa­hnúť. Tím a správni ľudia vyvá­žia peniaze.

Pri oblič­kách je zau­jí­mavé, že necí­tiť, že sú poško­dené.“

Prečo ste sa zame­rali práve na obličky?

AM: Obličky fun­gujú pri­bližne 24 hodín denne. Ak nefun­gujú, tak treba fil­tro­vať krv, lebo sa v nej usa­dzujú nečis­toty ako čpa­vok, amo­niak či močo­vina. To má vplyv aj na psy­chiku a na mozog. Člo­veku je vyslo­vene zle, akoby vypil veľa alko­holu. Momen­tálne by mala pre­nosná oblička podobu 20kg ťaž­kého batohu. Preto rad­šej obličky nestra­tiť. Zau­jí­mavé je, že necí­tiť, keď sú poško­dené. Dá sa to však zis­tiť z moču, z krvi a zdá sa mi, že aj z potu — to je môj osobný názor.

VT: Tak­tiež Sve­tová nadá­cia pre dia­be­ti­kov tvrdí, že v roku 2035 môže mať — aj kvôli vzras­ta­jú­cemu počtu obéz­nych ľudí — každý tretí člo­vek cuk­rovku.

Veľa takýchto pro­duk­tov zaniklo, lebo ľudia na to nie sú pri­pra­vení.“

Ako si mys­líte, že budú ľudia rea­go­vať na tento prí­stroj?

AM: Správne nača­so­va­nie je potrebné. Veľa takýchto pro­duk­tov zaniklo, lebo ľudia na to nie sú pri­pra­vení. Sú prob­lémy, ktoré sa neve­dia vyrie­šiť žiad­nym množ­stvom peňazí — potre­bujú čas. A to je aj náš prí­pad. Tá tech­no­ló­gia musí dozrieť.

Chceli by ste niečo čita­te­ľom odká­zať na záver?

AM: Cesta k úspeš­nej spo­loč­nosti neve­die cez finančné uka­zo­va­tele. Ja som po skon­čení školy potre­bo­val osem rokov, aby som si uve­do­mil, že cesta k úspe­chu a vnú­tor­nému šťas­tiu vedie cez to, čo člo­veka naj­viac baví. Keď sa ma nie­kto o pár rokov spýta „Čo si robil v tom Ves­ti­gene?“, tak mu chcem uká­zať ten prí­stroj a môcť pove­dať „Pomohli sme mini­málne jed­nému člo­veku, aby nestra­til obličku.“

Pridať komentár (0)