Android Lol­li­pop už zakot­vil na svo­jom mieste v Goog­lep­lexe

Boris Havran / 16. október 2014 / Tools a produktivita

Každá ver­zia Andro­idu je pome­no­vaná podľa neja­kej slad­kosti. A každá slad­kosť potom dostane vlastnú sochu v parku pred Goog­lep­lex. Uve­dený Android 5.0 Lol­li­pop už je na mieste a každý sa s ním fotí. 

Všetky sochy navrhuje firma The­men­dous, ktorú vedie dizaj­nér Giova­nii Calab­rese. Ten má tiež vo svo­jom pro­file na Google + nie­koľko fotiek zo stavby sochy i následné oslavy prí­chodu nového Andro­idu. V posled­ných dňoch tiež reno­vo­val star­šie sochy, ktoré boli poni­čené alebo špi­navé.

Star­šie sochy si môžete pre­zrieť aj inte­rak­tívne v Street View. Na mapách ale fotky z roku 2011, takže posled­ným Andro­idom je tam Ice Cream San­dwich. Nov­šie Jelly Bean ani Kit­Kat ešte nasní­mané neboli.

Pridať komentár (0)