Apli­ká­cia od Chartr.tv vás spojí priamo so štú­diom MS 2015

Ľudovít Nastišin / 30. apríla 2015 / Tools a produktivita

Pro­jektu Chartr.tv sme sa už na našom por­tály veno­vali pred nie­koľ­kými mesiacmi, keď vyhrali kate­gó­riu Orange Star­tApp v Pod­ni­ka­teľ­skom nápade rokoa 2014. Vra­ciame sa k ním však pre to, lebo majú jedno aktu­álne prek­va­pe­nie špe­ciálne pre všet­kých, ktorí majú radi hokej a neve­dia sa doč­kať najb­liž­ších dvoch týž­dňov.

Ľudia z Chartr.tv spo­jili svoje sily s RTVS a výsled­kom je apli­ká­cia pre smart zaria­de­nia, s kto­rou bude váš záži­tok zo zápa­sov o niečo viac inte­rak­tívny. 

Viac vám to však v krát­kosti pri­blí­žia samotní tvor­co­via tejto apli­ká­cie.

Takže v prvom rade nám skúste pri­blí­žiť, ako ste prišli na tento nápad pre blí­žiace sa MS?

Apli­ká­ciu sme od začiatku chceli spus­tiť v spo­jení s veľ­kým podu­ja­tím, ktoré bude pre­bie­hať v tele­ví­ziách. Keďže hokej je slo­ven­ským národ­ným špor­tom, spus­te­nie počas nad­chá­dza­jú­cich Maj­strovs­tiev sveta 2015 v hokeji exklu­zívne s RTVS nám pri­pa­dalo ako skvelé spo­je­nie.

Ako vznikla spo­lu­práca s RTVS?

S RTVS sme už v minu­losti spo­lu­pra­co­vali na vývoji mobil­nej apli­ká­cie Zelená Vlna. Víťazs­tvom kate­gó­rie Oran­geS­tar­tApp v súťaži Pod­ni­ka­teľ­ský nápad roka 2014 sa začali zau­jí­mať o našu second-screen plat­formu. Po úspe­chu zapo­je­nia divá­kov priamo do tele­víz­neho vysie­la­nia pro­stred­níc­tvom apli­ká­cie k for­mátu Čo ja viem, len pokra­čujú v zavá­dzaní tren­dov a pri­ná­šajú ďalší roz­mer nie­len pre špor­to­vých fanú­ši­kov. RTVS tak pri­ne­sie ako prvá prí­stup k novým for­mám pre­po­je­nia mobil­ného a tele­víz­neho sveta pomo­cou našej plat­formy.

A teraz hlavná otázka, čo získa divák vďaka vašej apli­ká­cii?

Diváci budú môcť pomo­cou apli­ká­cie CHATR.tv dis­ku­to­vať online v živom tele­víz­nom vysie­laní, rea­go­vať na rýchle ankety, sle­do­vať uni­kátny obsah v pre­po­jení so sociál­nymi sie­ťami, klásť otázky tré­ne­rovi slo­ven­skej repre­zen­tá­cie Vla­di­mí­rovi Vůjt­kovi a hos­ťom v štú­diu, či dokonca hla­so­vať za naj­lep­šiu päťku zápasu. Tie naj­lep­šie prís­pevky sa obja­via v živom vysie­laní RTVS a divácke hla­so­va­nia sa následne vyhod­notí v Štú­diu MS. Viac infor­má­cií nájdu diváci aj na našich inter­ne­to­vých strán­kach www.chatr.tv.

Kedy bude dostupná pre verej­nosť?

Apli­ká­cia je dostupná už teraz v Goole Play a App Store. Uží­va­te­lia z iných plat­fo­riem majú mož­nosť využiť aj webovú apli­ká­ciu alebo apli­ká­ciu určenú pre desk­top zaria­de­nia. Momen­tálne je apli­ká­cia v tes­to­va­cej pre­vádzka, a ofi­ciálne spus­te­nie je naplá­no­vané na prvý slo­ven­ský zápas — 02.05.2015 12:00

Chceli by ste ešte niečo dodať?

Na záver by som chcel iba dodať, že sme nad­šení naštar­to­va­ným pro­jek­tom a veríme, že CHATR.tv nebude chý­bať v žiad­nej obý­vačke a pube nie len počas sle­do­va­nia hoke­jo­vých zápa­sov.

AK ŤA TENTO ČLÁ­NOK ZAU­JAL, NEZA­BUDNI HO SHAR­NUT A DAŤ TAK O ŇOM VEDIEŤ AJ SVO­JIM ZNÁ­MYM A KAMA­RÁ­TOM… STAR­TUPY DOKÁŽU SLO­VEN­SKU PRI­NA­VRÁ­TIŤ DRIVE!

Pridať komentár (0)