Asus Zen­fone 3 Deluxe vo ver­zii so Snapd­ra­go­nom 821, 6 GB RAM a 256 GB úlo­žis­kom je tu!

Dávid Igaz/fonyzciny.sk / 13. júla 2016 / Tech a inovácie

Počas sve­to­vej výstavy Com­pu­tex 2016 sme sa doč­kali tro­j­ice výbor­ných novi­niek od Asusu. Jedná sa o modely Zen­fone 3 Deluxe, Zen­fone 3 a Zefone 3 Ultra. Každá jedna ver­zia má niečo do seba a dokáže oslo­viť odlišnú sku­pinku pou­ží­va­te­ľov.

Práve Zen­fone 3 Deluxe dnes dostal svoju naj­vý­kon­nej­šiu ver­ziu, ktorá je jed­ným slo­vom bru­tálna a v rukáve má aj jedno zásadné prven­stvo. Novinka je teda vyba­vená ako prvý smart­fón na svete novým pro­ce­so­rom Snapd­ra­gon 821. Ohromný výkon dotvára navyše až 6 GB RAM a tak­tiež neví­dané 256 GB interné úlo­žisko. Pýtaš sa na výsle­dok v zná­mom bench­marku Antutu? Novinka zís­kala neuve­ri­teľ­ných 158 420 bodov, čo je pri­bližne 10 % nárast oproti kla­sic­kej ver­zii so Snapd­ra­go­nom 820. Cena Asusu Zen­fone 3 Deluxe v tejto jedi­neč­nej ver­zii bude pomerne vysoká, pres­nej­šie hovo­ríme o čias­tke 5200 juanov, čo je v pre­počte rov­ných 700 €. Ak by si sa chcel dozve­dieť viac o smart­fóne, nav­štív tento odkaz.

Asus Zen­Fone 2 DeLuxe môžeš kúpiť v e-sho­poch za cenu od 493,86 € do 519,00 € 
Porov­nať ceny »

zenfone-3-deluxe-antutu

Na záver musíme ešte dodať jednu dôle­žitú infor­má­ciu, kto­rou je fakt, že zo Zen­fone 3 Deluxe budú dostupné cel­kovo 3 ver­zie a odli­šo­vať sa budú pou­ži­tým pro­ce­so­rom, kapa­ci­tou RAM pamäte a inter­ného úlo­žiska. Tu je pre­hľad cien a špe­ci­fi­ká­cií jed­not­li­vých ver­zií:

  • Snapd­ra­gon 821 / 6 GB RAM / 256 GB ROM – 700 €
  • Snapd­ra­gon 820 / 6 GB RAM / 64 GB ROM – 503 €
  • Snapd­ra­gon 820 / 4 GB RAM / 32 GB ROM – 447 €
zenfone-3-deluxe-predstavenie-snapdragon-821

Asus Zen­Fone 3 Deluxe

Asus Zenfone 3 Deluxe vo verzii so Snapdragonom 821, 6 GB RAM a 256 GB úložiskom je tu!

13694022_1157986110907283_1441580795_o

zdroj: fonyzciny.sk, zdroj foto­gra­fií: Giz­mo­china

Pridať komentár (0)