Auto­ma­ti­zá­cia (nie­len) v social media — o čom je a ako vám môže pomôcť

SIM KUSALOVA / 17. júla 2014 / Tech a inovácie

Máte star­tup a okolo neho aj kopu práce. A chuť robiť veci čo naj­lep­šie na všet­kých fron­toch. To, že na sociál­nych sie­ťach “treba byť” vám netreba vysvet­ľo­vať. Zatiaľ si však nemô­žete dovo­liť social tím, ktorý by mal veci pod pal­com tak, ako si to pred­sta­vu­jete. Alebo máte svoj osobný pro­jekt, kto­rému sa venu­jete popri povin­nos­tiach po veče­roch, vo voľ­nom čase a do kto­rého sa vám social media hodia.

Auto­ma­ti­zá­cia je úžas­ným vylep­šo­vá­kom, ako byť na sociál­nych sie­ťach a záro­veň im veno­vať menej času. Možno ste už počuli tajomne zne­júcu for­mulku “if this then that” (IFTTT), alebo vám už spo­mí­nali Zapier (pou­žíva ho napr. aj Peter Fabor zo Surf Officu). Oba tooly sú naj­čas­tej­šími prí­kladmi auto­ma­ti­zá­cie (nie­len) v sociál­nych médiách.

Oba pra­cujú na rov­na­kom prin­cípe — keď sa stane TOTO, bude nasle­do­vať TAMTO. Pri­čom za “toto” a “tamto” si dosa­dzu­jete, čo sa vám hodí z dostup­ných slu­žieb.

Nie­koľko reál­nych prí­kla­dov pre lep­šie pocho­pe­nie:

Prí­klad 1 — viac­ka­ná­lové zdie­ľa­nie

Keď uplo­adu­jem novú fotku na Ins­ta­gram, IFTTT mi ju auto­ma­ticky zdieľa aj na Twit­teri a Face­book stránke.

Prí­klad 2 — zacho­va­nie kon­zis­ten­cie

Keď si zme­ním pro­fi­lovú fotku na Twit­teri, vďaka IFTTT sa mi auto­ma­ticky updatne aj pro­fi­lovka na Face­bo­oku a ja sa tak nemu­sím stra­cho­vať, že by pro­fily pôso­bili nekon­zis­ten­tne. Záro­veň môžem tých pár ušet­re­ných minút veno­vať nie­čomu inému.

Prí­klad 3 — pro­pa­gá­cia nového con­tentu

Ako­náhle cez WordP­ress pub­li­ku­jem nový blog post, IFTTT ho zdieľa na Twit­ter, Face­bo­okovú stránku a pro­stred­níc­tvom Buf­feru aj na Google+ (čo je možno ešte lep­šie ako keby ho zdie­ľal priamo na G+, lebo vďaka Buf­fe­rác­kemu časo­va­niu ho uvidí naj­viac mojich fol­lo­we­rov).

Prí­klad 4 — tvorba con­tentu

Keď lajk­nem video na Vimeu, IFTTT ho auto­ma­ticky zdieľa na Face­book a Google+ (pro­stred­níc­tvom Buf­feru). Alebo ak sa na webe New York Times objaví nový popu­lárny člá­nok v kate­gó­rii “tra­vel,” IFTTT mi ho auto­ma­ticky hodí do Buf­fera. Tým pádom mám neus­tály prí­sun čerstvého con­tentu (samoz­rejme, že sa fol­lo­we­rov nesna­žím spa­mo­vať a tak si Buf­fer z času na čas kon­tro­lu­jem a nie­ktoré články prie­bežne vyma­zá­vam).

Uži­točné veci, nie? Auto­ma­ti­zá­cia má pri­tom oveľa šir­šie využi­tie, než len pre­po­sie­la­nie con­tentu v sociál­nych sie­ťach. Napr. zálo­ho­va­nie — ako­náhle pub­li­ku­jem nový blog, IFTTT mi ho auto­ma­ticky zálo­huje na Google Drive. Alebo fotky, ktoré zdie­ľam cez Ins­ta­gram sa mi auto­ma­ticky zálo­hujú do Drop­Boxu pre ďal­šie využi­tie.

CRM, biz­nis a voľ­no­ča­sové akti­vity sú tiež ďal­šími obľú­be­nými oblas­ťami, kde sa možno s auto­ma­ti­zá­ciou vyhrať.

Prí­klad 1

Z nových úda­jov zís­ka­ných cez Wufoo vám Zapier auto­ma­ticky vytvorí nový kon­takt v Base CRM.

Prí­klad 2

Ako­náhle obdr­žíte platbu od zákaz­níka cez Dwolla, Zapier vystaví blo­ček cez Accoun­ting­Su­ite.

Prí­klad 3

Po obdr­žaní novej objed­návky cez Big­com­merce vám Zapier vytvorí nový kon­takt v Sales­force.

Ok, ale nie je celý deň zapl­nený len prá­cou, takže ako si auto­ma­ti­zá­ciou uľah­čiť voľný čas?

- Keď je čas ísť do postele, IFTTT vám zníži hla­si­tosť tele­fónu

- Ak je vonku prí­liš teplo, nechajte IFTTT aby vám zapol kli­ma­ti­zá­ciu

- Ak sú vonku dobré pod­mienky na sur­fo­va­nie, pošlite svo­jim kamo­šom report na mail

- Nechajte si poslať na váš iOS noti­fi­ká­ciu, ak má byť zaj­tra horúco a tešte sa z leta :)

- Túžite po nových Ray Banoch? Nastavte si vyhľa­dá­va­nie na Etsy a nechajte si zaslať týž­denný súhrn výsled­kov

- Ak má zaj­tra mrz­núť, nechajte si poslať pri­po­mienku, že treba zakryť záh­radu

- Alebo si ju rovno nechajte auto­ma­ticky polie­vať

- Hudobní maniaci si zase môžu nechať zapnúť rádio hneď ako dora­zia domov.

Zatiaľ to môže vyze­rať, že auto­ma­ti­zá­cia cez IFTTT alebo Zapier môže byť recep­tom na všetko, však? (no pun inten­ded :) )

Aké sú teda nevý­hody takejto auto­ma­ti­zá­cie?

- Obme­dzená ponuka zapo­je­ných slu­žieb.

- “Pada­vosť” IFTTT, ak sa doňho naozaj opriete a chcete vytvo­riť veľa recep­tov v krát­kom čase.

- Keďže recepty vytvá­rajú iní pou­ží­va­te­lia, často nie sú doko­nalé a musíte si odskú­šať via­cero recep­tov pre t istú vec, kým náj­dete ten pravý.

- Nemož­nosť nača­so­va­nia vyko­na­nia akcie — napr. re-shar­nu­tie fotky z Ins­ta­gramu na Twit­ter.

- Riziko “zahl­te­nia” social media kanálu pri pou­žití receptu, ktorý ešte nemáte ove­rený. Osobný prí­klad — v dob­rej viere, že budem svo­jim fol­lo­we­rom posky­to­vať inšpi­rá­ciu som si večer zapla nový recept, ktorý mal na Twit­ter zdie­ľať nový inšpi­ra­tívny výrok s tagom “tra­vel,” ako­náhle sa obja­vil na vybra­nej webke. Ráno ma čakalo prek­va­pe­nie v podobe asi 12 nových twe­e­tov, ktoré sa pri­dá­vali cca každú hodinu. Recept som hneď vypla a rad­šej ani nezis­ťo­vala, koľko unfol­low-ov mi to pri­nieslo.

- IFTTT a Zapier nie sú recep­tom na všetko — tým, že je do nich zapo­jené iba určité množ­stvo slu­žieb (hoci to stále ras­tie), ktoré môžete v recep­toch upra­vo­vať iba vybra­nými spô­sobmi, mož­nosti na auto­ma­ti­zá­ciu nie sú neko­nečné. Prav­de­po­dobne vám napadne veľa dob­rých recep­tov, ktoré žiaľ nebu­dete môcť zre­a­li­zo­vať (aspoň zatiaľ).

Napriek tomu vám auto­ma­ti­zá­cia môže pomôcť a ušet­riť čas, dôka­zom čoho sú aj recepty spo­mí­nané vyš­šie.

Dúfam, že vás člá­nok inšpi­ro­val k tomu, aby ste auto­ma­ti­zá­ciu tiež vyskú­šali. Zabavte sa pri tvorbe vlast­ných recep­tov a do komen­tov dajte vedieť, ktoré sú vaše najob­ľú­be­nej­šie.

O autorke:

Bývalá novi­nárka, potom copy­wri­terka a teraz social media fre­e­lan­cerka. Žije v Lon­dýne, píše o tamoj­šej scéne, delí sa so skú­se­nos­ťami zo sociál­nych médií a medzi­tým sa venuje aj tra­vel blog­gingu.

Pridať komentár (0)