Auto­pi­lot Tesla X odvie­zol šoféra do nemoc­nice

Timotej Vančo / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Auto­nóm­nosť sys­tému Tesly už so sebou pri­niesla pár prí­pa­dov, kedy ohro­zila život. No teraz, pre zmenu, jeden život zachrá­nila.

Jos­hua Neall je 37-ročný maji­teľ Tesla Model X z Mis­souri, kto­rému fun­kcia auto­nóm­neho sys­tému v Tesle zachrá­nila život. Potom, ako odchá­dzal z jeho advo­kát­skej kan­ce­lá­rie domov, ho zasiahla pľúcna embó­lia. Neall zapol auto­pi­lota a dovo­lil autu pre­vziať ria­de­nie na viac ako 30 kilo­met­rov. Najprv po diaľ­nici a potom aj cez mesto až k nemoc­nici, kde cestu už doká­zal sám dokon­čiť.

2016-Tesla-Model-X-interior-at-speed

foto: motortrend.com

Auto­pi­lot od Tesly je pod drob­no­hľa­dom už od začiatku tohto roka, kedy sa na Flo­ride stala veľká nehoda a vodič auto­mo­bilu zomrel. Prí­pad záchrany života je presný opak a Elo­novi to roz­hodne hrá do karát.

Určite ťa napadla otázka, či by pre Nealla nebolo jed­no­duch­šie zavo­lať si sanitku a neris­ko­vať cestu autom. Nuž, nevieme prečo sa takto roz­ho­dol, ale ako sám pove­dal: „Od kedy mi začala embó­lia, väč­šinu cesty autom, si vôbec nepa­mä­tám.“ Ďalej dodal, že ako­náhle začal dostá­vať prí­znaky pľúc­nej embó­lie, začal pani­ká­riť a okam­žite vedel, že sa čo naj­rých­lej­šie musí dostať do nemoc­nice.

modelx

foto: engadget.com

Pokra­čo­vať v ceste pod extrém­nym fyzic­kých nátla­kom nie je naj­lep­šou voľ­bou. Ale bolo to ľud­ské roz­hod­nu­tie, čo z auto­nóm­neho sys­tému spra­vilo obrov­ského hrdinu.

Ak by sa stalo niečo hor­šie a vodič má ešte váž­nej­šie prí­znaky, ktoré mu nedo­vo­ľujú ria­diť auto alebo robiť základné logické roz­hod­nu­tia, auto­pi­lot zapne takz­vaný „fail­safe“ mód, v kto­rom zníži rých­losť vozidla, zapne výstražné svetlá bo bokoch auta a pohy­buje sa níz­kou rých­los­ťou popri kraji cesty.

2015-10-14T213356Z_01_PAL07_RTRIDSP_3_TESLA-MOTORS-AUTOPILOT

foto: motors.o2.com

Či už to bolo správne alebo nesprávne roz­hod­nu­tie nezme­níme, ale to, že spus­til auto­pi­lota keď mal vážne zdra­votné prob­lémy, bol preňho určite dobrý krok. Člo­vek v takejto situ­ácii neroz­mýšľa raci­onálne a viac sa riadi pocitmi a základ­ným pudom seba­zá­chovy a vtedy urobí čokoľ­vek, aby sa zachrá­nil.

Nakoľko sa uká­zalo, akú veľkú úlohu budú mať v budúc­nosti a v našich živo­toch na sta­rosti auto­nómne vozidlá, môžeme čakať, že za 10 alebo 20 rokov nebu­deme potre­bo­vať vodičské pre­ukazy, ale iba auto, ktoré nás odve­zie kam chceme a možno aj tebe zachráni život.

Zdroj článku: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: motors.o2.com

Pridať komentár (0)