Auto­pi­lot Tes­la X odvie­zol šofé­ra do nemoc­ni­ce

Timotej Vančo / 12. augusta 2016 / Tech a inovácie

Auto­nóm­nosť sys­té­mu Tes­ly už so sebou pri­nies­la pár prí­pa­dov, kedy ohro­zi­la život. No teraz, pre zme­nu, jeden život zachrá­ni­la.

Jos­hua Neall je 37-roč­ný maji­teľ Tes­la Model X z Mis­sou­ri, kto­ré­mu fun­kcia auto­nóm­ne­ho sys­té­mu v Tes­le zachrá­ni­la život. Potom, ako odchá­dzal z jeho advo­kát­skej kan­ce­lá­rie domov, ho zasiah­la pľúc­na embó­lia. Neall zapol auto­pi­lo­ta a dovo­lil autu pre­vziať ria­de­nie na viac ako 30 kilo­met­rov. Najprv po diaľ­ni­ci a potom aj cez mes­to až k nemoc­ni­ci, kde ces­tu už doká­zal sám dokon­čiť.

2016-Tesla-Model-X-interior-at-speed

foto: motortrend.com

Auto­pi­lot od Tes­ly je pod drob­no­hľa­dom už od začiat­ku toh­to roka, kedy sa na Flo­ri­de sta­la veľ­ká neho­da a vodič auto­mo­bi­lu zomrel. Prí­pad záchra­ny živo­ta je pres­ný opak a Elo­no­vi to roz­hod­ne hrá do karát.

Urči­te ťa napad­la otáz­ka, či by pre Neal­la nebo­lo jed­no­duch­šie zavo­lať si sanit­ku a neris­ko­vať ces­tu autom. Nuž, nevie­me pre­čo sa tak­to roz­ho­dol, ale ako sám pove­dal: „Od kedy mi zača­la embó­lia, väč­ši­nu ces­ty autom, si vôbec nepa­mä­tám.“ Ďalej dodal, že ako­náh­le začal dostá­vať prí­zna­ky pľúc­nej embó­lie, začal pani­ká­riť a okam­ži­te vedel, že sa čo naj­rých­lej­šie musí dostať do nemoc­ni­ce.

modelx

foto: engadget.com

Pokra­čo­vať v ces­te pod extrém­nym fyzic­kých nátla­kom nie je naj­lep­šou voľ­bou. Ale bolo to ľud­ské roz­hod­nu­tie, čo z auto­nóm­ne­ho sys­té­mu spra­vi­lo obrov­ské­ho hrdi­nu.

Ak by sa sta­lo nie­čo hor­šie a vodič má ešte váž­nej­šie prí­zna­ky, kto­ré mu nedo­vo­ľu­jú ria­diť auto ale­bo robiť základ­né logic­ké roz­hod­nu­tia, auto­pi­lot zapne takz­va­ný „fail­sa­fe“ mód, v kto­rom zní­ži rých­losť vozid­la, zapne výstraž­né svet­lá bo bokoch auta a pohy­bu­je sa níz­kou rých­los­ťou pop­ri kra­ji ces­ty.

2015-10-14T213356Z_01_PAL07_RTRIDSP_3_TESLA-MOTORS-AUTOPILOT

foto: motors.o2.com

Či už to bolo správ­ne ale­bo nespráv­ne roz­hod­nu­tie nezme­ní­me, ale to, že spus­til auto­pi­lo­ta keď mal váž­ne zdra­vot­né prob­lé­my, bol preň­ho urči­te dob­rý krok. Člo­vek v takej­to situ­ácii neroz­mýš­ľa raci­onál­ne a viac sa ria­di pocit­mi a základ­ným pudom seba­zá­cho­vy a vte­dy uro­bí čokoľ­vek, aby sa zachrá­nil.

Nakoľ­ko sa uká­za­lo, akú veľ­kú úlo­hu budú mať v budúc­nos­ti a v našich živo­toch na sta­ros­ti auto­nóm­ne vozid­lá, môže­me čakať, že za 10 ale­bo 20 rokov nebu­de­me potre­bo­vať vodičs­ké pre­uka­zy, ale iba auto, kto­ré nás odve­zie kam chce­me a mož­no aj tebe zachrá­ni život.

Zdroj člán­ku: techcrunch.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: motors.o2.com

Pridať komentár (0)