Ava­lon House: eko dom, ktorý si môžeš posta­viť iba za 6 týž­dňov

vedelisteze.sk / 21. októbra 2016 / Zaujímavosti

Aus­trál­ska archi­tek­to­nická firma ArchiB­lox vytvo­rila eko­lo­gický dom, ktorý sa dá posta­viť iba za šesť týž­dňov.

Tzv. Ava­lon House je modu­lárny eko dom zo živou zele­nou stre­chou, ktorá mini­ma­li­zuje odtok zráž­ko­vej vody. Zelená stre­cha tiež pôsobí ako tepelná izo­lá­cia.

Spo­loč­nosť ArchiB­lox kládla veľký dôraz na kva­litu a udr­ža­teľ­nosť, aby kli­en­tom zabez­pe­čila rie­še­nie, ktoré bude dbať na životné pro­stre­die a záro­veň bude veľmi este­tický. Posúď sám.

archiblox_avalon_house16img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house15img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house11img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house10img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house9img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house7img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house6img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house5img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house4img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house2img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house1img: mymodernmet.com

archiblox_avalon_house17img: mymodernmet.com

vedelisteze

zdroj: vedeliesteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: vedelisteze.sk

Pridať komentár (0)