Ban­ka Žili­na otvo­ri­la ofi­ciál­ne svo­je brá­ny

Tomáš Kahn / 17. júna 2015 / Lifehacking

Minu­lý týž­deň sa kona­lo ofi­ciál­ne otvo­re­nie nové­ho pod­ni­ka­teľ­ské­ho a star­tu­po­vé­ho cen­tra Ban­ka Žili­na, kto­ré sa nachá­dza v his­to­ric­kej budo­ve býva­lej ČSOB ban­ky. Sláv­nost­né­ho pre­stri­hnu­tia pás­ky sa zhos­ti­li via­ce­ré zná­me osob­nos­ti z pod­ni­ka­teľ­ské­ho pro­stre­dia, kto­rí chcú pomôcť mla­dým ľudom roz­ví­jať svoj biz­nis.

 

Otvorenie sprevádzali príhovory aj slávnostné fanfáry a po oficiálnom prestrihnutí pásky nasledoval večierok, počas ktorého mali hostia možnosť pozrieť si zrekonštruované priestory budovy, zoznámiť sa s jej minulosťou aj poslaním do budúcnosti, a zabaviť sa na tóny známej hudobnej skupiny Funny Fellows, ktorej repertoár výborne zapadol do obdobia, v ktorom bola samotná budova postavená.

 

 

 

Slávnostného prestrihnutia pásky sa zhostil Milan Dubec, majiteľ budovy a podporovateľ startupov, profesor Josef Vičan zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a predseda VTP Žilina, ktoré má na starosti tento projekt, ako aj primátor mesta a zároveň člen predstavenstva VTP Žilina Igor Choma. “Je nám cťou, že sa na otvorení Banky Žilina zúčastnil aj pán primátor mesta Žiliny a veľa ďalších vzácnych hostí, ktorí takto spoločne vyjadrili svoju podporu našim snahám vybudovať v Žiline priestor na prácu, stretnutia, rozbiehanie nápadov a čerpanie inšpirácie. Veríme, že sa v Banke Žilina budú stretávať ambiciózni ľudia, ktorí majú potenciál byť úspešní a posunúť nie len náš región o krok vpred,” vyjadril sa Juraj Kavecký, riaditeľ VTP Žilina.

 

Pridať komentár (0)