Banka Žilina otvo­rila ofi­ciálne svoje brány

Tomáš Kahn / 17. jún 2015 / Tools a produktivita

Minulý týž­deň sa konalo ofi­ciálne otvo­re­nie nového pod­ni­ka­teľ­ského a star­tu­po­vého cen­tra Banka Žilina, ktoré sa nachá­dza v his­to­ric­kej budove býva­lej ČSOB banky. Sláv­nost­ného pre­stri­hnu­tia pásky sa zhos­tili via­ceré známe osob­nosti z pod­ni­ka­teľ­ského pro­stre­dia, ktorí chcú pomôcť mla­dým ľudom roz­ví­jať svoj biz­nis.

Otvo­re­nie spre­vá­dzali prí­ho­vory aj sláv­nostné fan­fáry a po ofi­ciál­nom pre­stri­hnutí pásky nasle­do­val večie­rok, počas kto­rého mali hos­tia mož­nosť pozrieť si zre­kon­štru­ované pries­tory budovy, zozná­miť sa s jej minu­los­ťou aj posla­ním do budúc­nosti, a zaba­viť sa na tóny zná­mej hudob­nej sku­piny Funny Fel­lows, kto­rej reper­toár výborne zapa­dol do obdo­bia, v kto­rom bola samotná budova posta­vená.

Sláv­nost­ného pre­stri­hnu­tia pásky sa zhos­til Milan Dubec, maji­teľ budovy a pod­po­ro­va­teľ star­tu­pov, pro­fe­sor Josef Vičan zo Sta­veb­nej fakulty Žilin­skej uni­ver­zity a pred­seda VTP Žilina, ktoré má na sta­rosti tento pro­jekt, ako aj pri­má­tor mesta a záro­veň člen pred­sta­ven­stva VTP Žilina Igor Choma. “Je nám cťou, že sa na otvo­rení Banky Žilina zúčast­nil aj pán pri­má­tor mesta Žiliny a veľa ďal­ších vzác­nych hostí, ktorí takto spo­ločne vyjad­rili svoju pod­poru našim sna­hám vybu­do­vať v Žiline pries­tor na prácu, stret­nu­tia, roz­bie­ha­nie nápa­dov a čer­pa­nie inšpi­rá­cie. Veríme, že sa v Banke Žilina budú stre­tá­vať ambi­ci­ózni ľudia, ktorí majú poten­ciál byť úspešní a posu­núť nie len náš región o krok vpred,” vyjad­ril sa Juraj Kavecký, ria­di­teľ VTP Žilina.

Pridať komentár (0)