Baro­kový kaš­tieľ Gbe­ľany, ktorý našiel využi­tie aj moder­nej dobe

Podľa čnánku od Štefana Moravčíka, Archinfo.sk, Autori: Ing.arch. Viktor Šabík, Spolupráca: ng. arch. Marian Haberland (architektúra) Ing. Katarína Fialová (interiér) / 11. november 2016 / Zo Slovenska

Záme­rom revi­ta­li­zá­cie chát­ra­jú­ceho kaš­tieľa bolo pri­na­vrá­tiť objektu pôvodné his­to­rické a ume­lecké hod­noty a dať mu zmys­lu­plnú náplň. His­to­rická baro­ková časť bola roz­ší­rená o novo­dobú, súčasne pôso­biacu dostavbu. Vzniklo tak uzat­vo­rené nádvo­rie, ktoré kopí­ruje his­to­rický pôdo­rys.

Baro­kový kaš­tieľ bol posta­vený rodi­nou Sze­ré­ny­i­ov­cov v cen­tre obce Gbe­ľany v roku 1756. Z ich rúk pre­šiel k rodine Nyári, potom k rodine Zichy. Od roku 1883 ho vlast­nil gróf Juraj Maj­láth, posled­ným pánom bol Fer­di­nand Maj­láth, jeho syn. Po roku 1945 kaš­tieľ pre­šiel do majetku štátu. V roku 2011 ho kúpila rodina Janíč­kov­cov, ktorí sa roz­hodli revi­ta­li­zo­vať spust­nutý kaš­tieľ a pre­sta­vať ho na hotel.

Situ­ácia

Hotel je rie­šený kon­cepčne ako sym­bi­óza sta­rého a nového. Pôvodná baro­ková hmota tvaru U je stvár­nená v omietke, monoch­rómne s dre­ve­nými bie­lymi oke­ni­cami. Nová prí­stavba, tiež tvaru U je rie­šená ako dre­vený mono­lit, s pohyb­li­vými dre­ve­nými žalú­ziami — odpo­ve­ďou na baro­kové oke­nice.

Foto: Tomáš Manina

Viac podob­ných člán­kov náj­deš na Archinfo.sk.”

Pri snahe o maxi­málne zacho­va­nie pôvod­nej hmo­to­vej sub­stan­cie boli do his­to­ric­kého objektu umiest­nené uby­to­va­cie pries­tory — nachá­dza sa v ňom 27 izieb v his­to­ric­kom dizajne, pries­tor recep­cie, ver­ti­kálne komu­ni­kačné pries­tory, saló­niky, kniž­nica, kapl­nka a viná­reň v his­to­ric­kej klen­bo­vej piv­nici.

V nových pries­to­roch prí­stavby sa nachá­dzajú pries­tory nároč­nej­šie na pries­to­rové požia­davky — na prí­zemí lobby s recep­ciou well­ness a kaviar­ňou, reštau­rá­cia so záze­mím, well­ness s bazé­nom, na poschodí veľká kon­gre­sová sála, v pries­to­roch sute­rénu tech­nické pries­tory, garáže, fit­ness a bowling. V spo­jo­va­cích krč­koch sa nachá­dza 6 izieb v súčas­nom dizajne. Tieto izby sú s log­giou, orien­to­va­nou do his­to­ric­kého parku.

Spo­je­ním dvoch častí s pôdo­rys­ným tva­rom “U” vzniklo vnú­torné átrium, z kto­rého je súži­tie sta­rého a nového vní­ma­teľné naj­lep­šie.

Foto: Ester Šabí­ková

Toto átrium, akýsi von­kajší inte­riér, posky­tuje mož­nosti pre uspo­ria­da­nie rôz­nych typov even­tov s mož­nos­ťou zapo­je­nia vnú­tor­ných pries­to­rov. Odtiaľto je možný pohľad do oko­li­tého his­to­ric­kého parku cez pries­tory reštau­rá­cie a bazéna, ktoré majú trans­pa­rentné steny s mož­nos­ťou zakry­tia pohyb­li­vými dre­ve­nými oke­ni­cami.

Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková

Do átria je možné z vojsť dvoma brá­nami — sta­rou a novou, pri­čom každá má dva por­tály. Nad kaž­dým zo šty­roch por­tá­lov sa nachá­dzajú hodiny — tem­pus fugit/čas uteká. Nad baro­ko­vými mecha­nické, nad por­tá­lom — repli­kou slnečné a nad por­tá­lom novým digi­tálne.

Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková

Prí­stavba má v rohoch dva medzi­pries­tory, ktoré tvo­ria pre­chod medzi vnút­rom a von­kajš­kom. V jed­nom sa nachá­dza záso­bo­vací mani­pu­lačný pries­tor s exte­ri­é­ro­vým scho­dis­kom z kuchyne do kon­gre­so­vej miest­nosti na poschodí. V dru­hom je umiest­nená von­kaj­šia vírivka pre well­ness. Obi­dve dre­vené mem­brány pomaly zaras­tajú popí­na­vou zele­ňou, čím bude umoc­nená sym­bi­óza archi­tek­túry a oko­li­tého his­to­ric­kého parku.

Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková
Foto: Ester Šabí­ková
Autorská skica
Autor­ská skica

Pod­klady: BARAK archi­tekti, zdroj: archinfo.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: Ester Šabí­ková

Pridať komentár (0)