Beats za 3,2 miliar­dy: čo všet­ko za to App­le zís­ka?

Stanislav Janu / 17. mája 2014 / Tech a inovácie

Na prvý pohľad je to za pomer­ne zle hra­jú­ce slú­chad­lá veľ­ká suma, vo finá­le však môže ísť úpl­ne o nie­čo iné. App­le v súčas­nej dobe dis­po­nu­je hoto­vos­ťou vyše 150 miliárd dolá­rov. Aj napriek tomu pôj­de, v prí­pa­de dokon­če­nia kúpy, o naj­väč­šiu inves­tí­ciu App­lu do inej spo­loč­nos­ti vôbec. Dote­raz naj­viac zapla­til za Next — 429 mili­ó­nov.

Kam však App­le tou­to inves­tí­ci­ou mie­ri a čo všet­ko zís­ka?

App­le spus­til minu­lý rok služ­bu iTu­nes Radio, kto­rou zare­a­go­val na rake­to­vý rast stre­a­mo­va­cích slu­žieb typu Pan­do­ra. Zadar­mo umož­ňu­je pre­hrá­va­nie rádia pod­ľa žán­ru ale­bo zada­né­ho umel­ca s rekla­ma­mi, ale­bo s pred­plat­ným bez reklám. Mno­ho odbor­ní­kov sa však zho­du­je na tom, že Pan­do­ra či iTu­nes Radio sú iba pre­chod­nou fázou, kým sa napl­no nepre­sa­dí ďal­ší model dis­tri­bú­cie — pred­plat­né s mož­nos­ťou stre­a­mu celých albu­mov. To, že u uží­va­te­ľov ten­to spô­sob dis­tri­bú­cie hud­by fun­gu­je, potvr­dzu­je Spo­ti­fy či Rdio. Doš­lo teda aj App­lu, že do toh­to vla­ku musí nasko­čiť?

App­le mal v roku 2009 mož­nosť dru­hý­krát zme­niť hudob­ný trh. Potom, ako ho pre­trans­for­mo­val s iTu­nes, kto­rým naučil uží­va­te­ľa naku­po­vať hud­bu onli­ne a pla­tiť za pes­nič­ky 1 dolár, si kúpil služ­bu Lala. Išlo o pred­chod­cu dneš­ných úspeš­ných plat­fo­riem, ku kto­rým sa zara­dil aj Goog­le s Music All Access.

App­le však túto služ­bu pocho­val a jej tech­no­ló­gie využil k iTu­nes Match. Služ­ba, kto­rá umož­ňu­je pri­stu­po­vať k zakú­pe­nej hud­be z clou­du sa však prí­liš nepre­sa­di­la. A nane­šťas­tie pre App­le, podob­ne dopad­lo aj iTu­nes Radio, kto­ré nepo­núk­lo nič viac než dote­raz naj­po­pu­lár­nej­šia Pan­do­ra.

Pre­čo sa App­le chys­tá sta­viť prá­ve na Beats?

Beats pre­vádz­ku­je stre­a­mo­va­ciu služ­bu od janu­ára toh­to roku. Mar­co­vé špe­ku­lá­cie hovo­ri­li o hra­ni­ci dvoch sto­viek tisíc pred­pla­ti­te­ľov, kto­rú Beats Music poko­ri­lo. Teraz sa však obja­vi­li nové čís­la, kto­ré tak opti­mis­tic­ké nie sú.

Pod­ľa nahrá­va­cích spo­loč­nos­tí si Beats Music zapla­ti­lo pri­bliž­ne 110 000 uží­va­te­ľov. Beats má pri­tom exklu­zív­nu doho­du s ope­rá­to­rom AT&T, kto­rý zara­ďu­je Beats Music na fak­tú­ry za tele­fón­ne služ­by a hlav­ne ponú­ka mesač­nú skú­šob­nú dobu. V sku­toč­nos­ti teda môže byť počet pla­tia­cich uží­va­te­ľov pod hra­ni­cou sto tisíc.

Pre­čo si teda App­le nekú­pi Spo­ti­fy, kto­rý po celom sve­te pou­ží­va cez 24 mili­ó­nov uží­va­te­ľov? Prvým zádr­he­ľom môže byť nezis­ko­vosť Spo­ti­fy. Za rok 2012 totiž skon­čil 79 mili­ó­nov dolá­rov v mínu­se a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ani výsled­ky minu­lé­ho roka nebu­dú lep­šie. Príj­my pri­tom ras­tú stá­le rých­lej­ším tem­pom, za rok 2012 pred­sta­vo­va­li 577 mili­ó­nov dolá­rov .

Celých 70 % príj­mov však Spo­ti­fy vyplá­ca hudob­ným vyda­va­te­ľom. Ak teda uží­va­teľ zapla­tí mesač­ne za pred­plat­né 10 dolá­rov, 7 pokra­ču­je ďalej k vyda­va­te­ľom. Ak sa k tomu pri­po­čí­ta­jú pre­vádz­ko­vé nákla­dy a pre­dov­šet­kým náku­py práv, stra­to­vosť stre­a­mo­va­cích slu­žieb nie je zas takým prek­va­pe­ním.

Výsled­kom je, že Spo­ti­fy vyplá­ca vyda­va­te­ľom 0,006 – 0,0084 dolá­rov za jed­no pre­hra­tie sklad­by. V prí­pa­de Beats Music je to však 0,000126 dolá­rov za pre­hra­tie — teda rádo­vo men­šia suma.

Ste­ve Jobs sa zuba­mi nech­ta­mi držal štan­dard­né­ho mode­lu, kedy si zákaz­ník album ale­bo sklad­bu naozaj kupu­je a pred­plat­né­mu sa brá­nil. Pries­ku­my však hovo­ria jas­ne — medzi rok­mi 2012 a 2013 po prvý­krát kles­li príj­my zo sťa­ho­va­nia hud­by, kde hrá App­le jas­ný prím a iTu­nes drža­lo v roku 2013 podiel 63% trhu.

Služ­by posky­tu­jú­ce hud­bu za pred­plat­né však v rov­na­kom obdo­bí rekord­ne rást­li. Príj­my sa zvý­ši­li o 51,3% na 1,1 miliar­dy dolá­rov. A aj keď ide o tre­ti­nu toho, čo vyge­ne­ro­va­lo sťa­ho­va­nie hud­by, dá sa čakať, že ten­to rok bude opäť rekord­ný a roz­diel medzi sťa­ho­va­ním a stre­a­mo­va­ním hud­by sa bude stie­rať. App­lu teda nezos­tá­va nič iné, než sa zame­rať na ten­to seg­ment.

Naozaj je však Beats Music hlav­nou polož­kou na nákup­nom zozna­me Tima Cooka?

Jim­my Iovi­ne

Raper s pse­udo­ny­mom Dr. Dre zalo­žil Beats v roku 2008. Hlav­nú úlo­hu však neh­ral, spo­lu­za­kla­da­te­ľom totiž bol Jim­my Iovi­ne — jed­na z pop­red­ných postáv nahrá­va­cie­ho prie­mys­lu a tiež maji­teľ nahrá­va­cej spo­loč­nos­ti Uni­ver­sal Music Group. Spo­loč­ne so zná­mym umel­com sa im poda­ri­lo vybu­do­vať znač­ku, kto­rá sa svo­jím spô­so­bom App­lu veľ­mi podo­bá.

Aj oni totiž doká­za­li zme­niť pre­mýš­ľa­nia uží­va­te­ľov a vybu­do­vať si svoj​vlast­ný trh. Pred rokom 2008 si náhlav­né slú­chad­lá vzal na uli­cu málo­kto, ak však teraz stret­ne­te v Spo­je­ných štá­toch tee­na­ge­ra vychut­ná­va­jú­ce­ho si hud­bu, prav­de­po­dob­ne nepôj­de o špun­ty ani kôs­t­ky. Beats nikdy nepla­ti­li za Hi-Fi znač­ku, kto­rá ponú­ka naj­kva­lit­nej­ší hudob­ný záži­tok. Pre­pra­co­va­ný mar­ke­ting Iovi­na a Dr. Dre, kto­rý cie­li na mlad­ších uží­va­te­ľov, má ale obrov­ský vplyv. 

Jim­my Iovi­ne bol tiež jed­ným z prvých, kto­rí pocho­va­li štan­dard­nú dis­tri­bú­ciu hud­by. Dob­re sa poznal s Job­som a čas­to ho mal pre­svied­čať o tom, že sa trh s hud­bou veľ­mi rých­lo zme­ní. Ak teda dôj­de k pre­vza­tiu Beats App­lom, oča­ká­va sa Iovi­no­vo pri­po­je­nie k naj­vyš­šie­mu vede­niu. Dokon­ca sa špe­ku­lu­je o tom, že by mal pre­vziať a výraz­ne pre­pra­co­vať kom­plet­ný hudob­ný seg­ment v App­le.

Roz­jaz­du novej stre­a­mo­va­cie služ­by teda môže pomôcť ako meno App­lu, tak skú­se­nos­ti a posta­ve­nie Iovi­na v nahrá­va­com prie­mys­le. Okrem toho, že spo­lu­vlast­ní Uni­ver­sal Music Group, má výsost­né posta­ve­nie aj vďa­ka minu­lým úspe­chom. Jeho záslu­hou moh­li vyrásť hviez­dy ako Lady Gaga, Emi­nem ale­bo U2. 

Aj Dr Dre by sa mal do App­lu pri­po­jiť a roz­ší­riť mar­ke­tin­go­vý tím. Aj on mal k Job­so­vi a App­lu veľ­mi blíz­ko. Spo­lu­pra­co­va­li na mar­ke­tin­gu iPo­du a okrem iné­ho sa už obja­vil na jed­nej z Key­no­te App­lu. Ak sa teda uká­že na toh­to­roč­nom WWDC, nebu­de to jeho pre­mi­é­ra.

Slu­chad­lá nako­niec?

Či už ide App­lu o štar­tu­jú­cu služ­bu Beats Music ale­bo Jim­my­ho Iovi­na, stá­le sú tu slú­chad­lá, kto­ré celo­sve­to­vo pat­ria k najp­re­dá­va­nej­ším. Beats má totiž 64%-ný podiel na trhu so slú­chad­la­mi vyš­šej trie­dy. A nie je sa teda čomu diviť, že ich pre­daj vyge­ne­ru­je roč­ne sumu viac ako miliar­du dolá­rov. V tom­to kon­tex­te sa už nemu­sí suma 3,2 miliar­dy zdať tak vyso­ká.

Prav­de­po­dob­ne sa nedoč­ká­me toho, že by App­le zru­šil znač­ku Beats a slú­chad­lá začal pre­dá­vať s nakus­nu­tým jabl­kom. Rov­na­ko tak asi neuvi­dí­me čer­ve­né béč­ko na iPho­ne, ako tomu bolo pri spo­lu­prá­ci Beats a HTC. Je však veľ­mi prav­de­po­dob­né, že App­le využi­je Beats pre výro­bu nových slú­cha­diel k iPo­dom a iPho­nom.

Ako je vidieť, App­le a Beats k sebe majú vďa­ka rôz­nym väz­bám bliž­šie, než by sa moh­lo zdať. Finál­na doho­da a ofi­ciál­ne potvr­de­nie by malo prí­sť ešte v prie­be­hu mája. A až ďal­šie mesia­ce uká­žu, čo naozaj sto­jí za naj­väč­šou inves­tí­ci­ou App­lu do náku­pu cudzej spo­loč­nos­ti.

Zdroj: feveravenue.com, beat­sau­dio, zive.cz

Pridať komentár (0)