Beats za 3,2 miliardy: čo všetko za to Apple získa?

Stanislav Janu / 17. mája 2014 / Tech a inovácie

Na prvý pohľad je to za pomerne zle hra­júce slú­chadlá veľká suma, vo finále však môže ísť úplne o niečo iné. Apple v súčas­nej dobe dis­po­nuje hoto­vos­ťou vyše 150 miliárd dolá­rov. Aj napriek tomu pôjde, v prí­pade dokon­če­nia kúpy, o naj­väč­šiu inves­tí­ciu Applu do inej spo­loč­nosti vôbec. Dote­raz naj­viac zapla­til za Next — 429 mili­ó­nov.

Kam však Apple touto inves­tí­ciou mieri a čo všetko získa?

Apple spus­til minulý rok službu iTu­nes Radio, kto­rou zare­a­go­val na rake­tový rast stre­a­mo­va­cích slu­žieb typu Pan­dora. Zadarmo umož­ňuje pre­hrá­va­nie rádia podľa žánru alebo zada­ného umelca s rekla­mami, alebo s pred­plat­ným bez reklám. Mnoho odbor­ní­kov sa však zho­duje na tom, že Pan­dora či iTu­nes Radio sú iba pre­chod­nou fázou, kým sa naplno nepre­sadí ďalší model dis­tri­bú­cie — pred­platné s mož­nos­ťou stre­amu celých albu­mov. To, že u uží­va­te­ľov tento spô­sob dis­tri­bú­cie hudby fun­guje, potvr­dzuje Spo­tify či Rdio. Došlo teda aj Applu, že do tohto vlaku musí nasko­čiť?

Apple mal v roku 2009 mož­nosť dru­hý­krát zme­niť hudobný trh. Potom, ako ho pre­trans­for­mo­val s iTu­nes, kto­rým naučil uží­va­teľa naku­po­vať hudbu online a pla­tiť za pes­ničky 1 dolár, si kúpil službu Lala. Išlo o pred­chodcu dneš­ných úspeš­ných plat­fo­riem, ku kto­rým sa zara­dil aj Google s Music All Access.

Apple však túto službu pocho­val a jej tech­no­ló­gie využil k iTu­nes Match. Služba, ktorá umož­ňuje pri­stu­po­vať k zakú­pe­nej hudbe z cloudu sa však prí­liš nepre­sa­dila. A nane­šťas­tie pre Apple, podobne dopadlo aj iTu­nes Radio, ktoré nepo­núklo nič viac než dote­raz naj­po­pu­lár­nej­šia Pan­dora.

Prečo sa Apple chystá sta­viť práve na Beats?

Beats pre­vádz­kuje stre­a­mo­va­ciu službu od janu­ára tohto roku. Mar­cové špe­ku­lá­cie hovo­rili o hra­nici dvoch sto­viek tisíc pred­pla­ti­te­ľov, ktorú Beats Music poko­rilo. Teraz sa však obja­vili nové čísla, ktoré tak opti­mis­tické nie sú.

Podľa nahrá­va­cích spo­loč­ností si Beats Music zapla­tilo pri­bližne 110 000 uží­va­te­ľov. Beats má pri­tom exklu­zívnu dohodu s ope­rá­to­rom AT&T, ktorý zara­ďuje Beats Music na fak­túry za tele­fónne služby a hlavne ponúka mesačnú skú­šobnú dobu. V sku­toč­nosti teda môže byť počet pla­tia­cich uží­va­te­ľov pod hra­ni­cou sto tisíc.

Prečo si teda Apple nekúpi Spo­tify, ktorý po celom svete pou­žíva cez 24 mili­ó­nov uží­va­te­ľov? Prvým zádr­he­ľom môže byť nezis­ko­vosť Spo­tify. Za rok 2012 totiž skon­čil 79 mili­ó­nov dolá­rov v mínuse a s naj­väč­šou prav­de­po­dob­nos­ťou ani výsledky minu­lého roka nebudú lep­šie. Príjmy pri­tom rastú stále rých­lej­ším tem­pom, za rok 2012 pred­sta­vo­vali 577 mili­ó­nov dolá­rov .

Celých 70 % príj­mov však Spo­tify vypláca hudob­ným vyda­va­te­ľom. Ak teda uží­va­teľ zaplatí mesačne za pred­platné 10 dolá­rov, 7 pokra­čuje ďalej k vyda­va­te­ľom. Ak sa k tomu pri­po­čí­tajú pre­vádz­kové náklady a pre­dov­šet­kým nákupy práv, stra­to­vosť stre­a­mo­va­cích slu­žieb nie je zas takým prek­va­pe­ním.

Výsled­kom je, že Spo­tify vypláca vyda­va­te­ľom 0,006 – 0,0084 dolá­rov za jedno pre­hra­tie skladby. V prí­pade Beats Music je to však 0,000126 dolá­rov za pre­hra­tie — teda rádovo men­šia suma.

Steve Jobs sa zubami nech­tami držal štan­dard­ného modelu, kedy si zákaz­ník album alebo skladbu naozaj kupuje a pred­plat­nému sa brá­nil. Pries­kumy však hovo­ria jasne — medzi rokmi 2012 a 2013 po prvý­krát klesli príjmy zo sťa­ho­va­nia hudby, kde hrá Apple jasný prím a iTu­nes držalo v roku 2013 podiel 63% trhu.

Služby posky­tu­júce hudbu za pred­platné však v rov­na­kom období rekordne rástli. Príjmy sa zvý­šili o 51,3% na 1,1 miliardy dolá­rov. A aj keď ide o tre­tinu toho, čo vyge­ne­ro­valo sťa­ho­va­nie hudby, dá sa čakať, že tento rok bude opäť rekordný a roz­diel medzi sťa­ho­va­ním a stre­a­mo­va­ním hudby sa bude stie­rať. Applu teda nezos­táva nič iné, než sa zame­rať na tento seg­ment.

Naozaj je však Beats Music hlav­nou polož­kou na nákup­nom zozname Tima Cooka?

Jimmy Iovine

Raper s pse­udo­ny­mom Dr. Dre zalo­žil Beats v roku 2008. Hlavnú úlohu však neh­ral, spo­lu­za­kla­da­te­ľom totiž bol Jimmy Iovine — jedna z pop­red­ných postáv nahrá­va­cieho prie­myslu a tiež maji­teľ nahrá­va­cej spo­loč­nosti Uni­ver­sal Music Group. Spo­ločne so zná­mym umel­com sa im poda­rilo vybu­do­vať značku, ktorá sa svo­jím spô­so­bom Applu veľmi podobá.

Aj oni totiž doká­zali zme­niť pre­mýš­ľa­nia uží­va­te­ľov a vybu­do­vať si svoj​vlastný trh. Pred rokom 2008 si náhlavné slú­chadlá vzal na ulicu málo­kto, ak však teraz stret­nete v Spo­je­ných štá­toch tee­na­gera vychut­ná­va­jú­ceho si hudbu, prav­de­po­dobne nepôjde o špunty ani kôs­tky. Beats nikdy nepla­tili za Hi-Fi značku, ktorá ponúka naj­kva­lit­nejší hudobný záži­tok. Pre­pra­co­vaný mar­ke­ting Iovina a Dr. Dre, ktorý cieli na mlad­ších uží­va­te­ľov, má ale obrov­ský vplyv. 

Jimmy Iovine bol tiež jed­ným z prvých, ktorí pocho­vali štan­dardnú dis­tri­bú­ciu hudby. Dobre sa poznal s Job­som a často ho mal pre­svied­čať o tom, že sa trh s hud­bou veľmi rýchlo zmení. Ak teda dôjde k pre­vza­tiu Beats App­lom, oča­káva sa Iovi­novo pri­po­je­nie k naj­vyš­šiemu vede­niu. Dokonca sa špe­ku­luje o tom, že by mal pre­vziať a výrazne pre­pra­co­vať kom­pletný hudobný seg­ment v Apple.

Roz­jazdu novej stre­a­mo­va­cie služby teda môže pomôcť ako meno Applu, tak skú­se­nosti a posta­ve­nie Iovina v nahrá­va­com prie­mysle. Okrem toho, že spo­lu­vlastní Uni­ver­sal Music Group, má výsostné posta­ve­nie aj vďaka minu­lým úspe­chom. Jeho záslu­hou mohli vyrásť hviezdy ako Lady Gaga, Emi­nem alebo U2. 

Aj Dr Dre by sa mal do Applu pri­po­jiť a roz­ší­riť mar­ke­tin­gový tím. Aj on mal k Job­sovi a Applu veľmi blízko. Spo­lu­pra­co­vali na mar­ke­tingu iPodu a okrem iného sa už obja­vil na jed­nej z Key­note Applu. Ak sa teda ukáže na toh­to­roč­nom WWDC, nebude to jeho pre­mi­éra.

Slu­chadlá nako­niec?

Či už ide Applu o štar­tu­júcu službu Beats Music alebo Jim­myho Iovina, stále sú tu slú­chadlá, ktoré celo­sve­tovo pat­ria k najp­re­dá­va­nej­ším. Beats má totiž 64%-ný podiel na trhu so slú­chad­lami vyš­šej triedy. A nie je sa teda čomu diviť, že ich pre­daj vyge­ne­ruje ročne sumu viac ako miliardu dolá­rov. V tomto kon­texte sa už nemusí suma 3,2 miliardy zdať tak vysoká.

Prav­de­po­dobne sa nedoč­káme toho, že by Apple zru­šil značku Beats a slú­chadlá začal pre­dá­vať s nakus­nu­tým jabl­kom. Rov­nako tak asi neuvi­díme čer­vené béčko na iPhone, ako tomu bolo pri spo­lu­práci Beats a HTC. Je však veľmi prav­de­po­dobné, že Apple využije Beats pre výrobu nových slú­cha­diel k iPo­dom a iPho­nom.

Ako je vidieť, Apple a Beats k sebe majú vďaka rôz­nym väz­bám bliž­šie, než by sa mohlo zdať. Finálna dohoda a ofi­ciálne potvr­de­nie by malo prísť ešte v prie­behu mája. A až ďal­šie mesiace ukážu, čo naozaj stojí za naj­väč­šou inves­tí­ciou Applu do nákupu cudzej spo­loč­nosti.

Zdroj: feveravenue.com, beat­sau­dio, zive.cz

Pridať komentár (0)