Biela noc potvr­dila veľký divácky záu­jem o ume­nie

Nikola Brehová / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

Druhý roč­ník bra­ti­slav­skej Bie­lej noci potvr­dil, že súčasné ume­nie vie komu­ni­ko­vať so širo­kou divác­kou obcou. Sobotná akcia vytiahla do ulíc mesta podľa úda­jov orga­ni­zá­to­rov 100 000 ľudí.

Druhý fes­ti­va­lový roč­ník je kri­tický, pre­tože sa ukáže, či má poten­ciál ísť ďalej. Po vče­rajšku vieme, že Biela noc sa môže stať etab­lo­va­nou kul­túr­nou akciou, ktorá radí Bra­ti­slavu k európ­skym mes­tám kul­túry,“ hovorí ria­di­teľka fes­ti­valu Zuzana Pacá­ková.

duch_mesta_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­hová Lucia

Počas sied­mich noč­ných hodín si oby­va­te­lia Bra­ti­slavy, ale aj domáci a zahra­niční turisti pozreli 52 ume­lec­kých pro­jek­tov v podaní 230 auto­rov a účin­ku­jú­cich. Naj­viac lákali exte­ri­é­rové inšta­lá­cie domá­cich umel­cov: farebné vodné prs­tence na lúke v Sade Janka Kráľa, dúhovo vysvie­tený Starý most. Budova VÚB banky, ktorá zau­jala naj­ná­roč­nej­ším lase­ro­vým mapin­gom, aký sa dote­raz na Slo­ven­sku pou­žil, počas noci sprí­stup­nila verej­nosti výhľad z 23. poscho­dia, kam vyviezla výťahmi tak­mer 1800 divá­kov. Iko­nický Mrak z Kanady obko­le­silo „mračno“ divá­kov, ktorí ho pomo­cou šnú­rok rozs­ve­co­vali a zha­sí­nali.

harmony_kotrhova_lucia

foto: Kotr­hová Lucia

Naj­vi­di­teľ­nej­ším die­lom Bie­lej noci bol lase­rový Maják na Novom moste. Neus­tály rad zve­da­vých divá­kov čakal na záži­tok v Kla­ris­kách, pries­to­rovú pro­jek­ciu od Guil­laume Mar­mina Timée, inšpi­ro­vanú Pla­tó­no­vou pred­sta­vou ves­míru, ale aj pred Sta­rou trž­ni­cou, v kto­rej sa vzná­šal nad­roz­merný biely kruh Vin­centa Léroya. Veľký úspech zožala sve­tiel­ku­júca inte­rak­tívna inšta­lá­cia umelca Maotika v Pre­zi­dent­skej záh­rade a na jeho druhé dielo, pre­ná­ša­júce tlkot srdca divá­kov na fasádu Bra­ti­slav­ského hradu, čakali davy ľudí. Z domá­cich umel­cov zau­jala aj pro­jek­cia Andreja Kolen­číka a Vero­niky Kocour­ko­vej Duch mesta, pre­mie­taná na hotel Kyjev a tiež pro­jek­cia Borisa Vitázka a Zuzany Sabo­vej na nástennú maľbu vo dvore Fugy. Veľký záu­jem bol aj o iné žánre ume­nia. Mul­ti­me­diálne slo­ven­sko-maďar­ské tanečné pred­sta­ve­nie Flo­ating prí­jemne prek­va­pilo mno­hých divá­kov.

lumikon_kotrhova_lucia

foto: Kotr­hová Lucia

Už počas prvých hodín sa v meste roz­dalo 80 tisíc tla­če­ných máp a mobilnú apli­ká­ciu si do smart­fó­nov stiahlo 10 tisíc divá­kov. Posil­nená mest­ská hro­madná doprava, aj regi­onálne spoje a výzva Cyk­lo­ko­alí­cie prísť do mesta rad­šej na bicykli spl­nili účel. Dopravné záp­chy zazna­me­nali poli­cajti len v prvých dvoch hodi­nách v okolí Sadu Janka Kráľa a na Kamen­nom námestí.

mirror_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­hová Lucia

Vstu­penky do inte­ri­é­ro­vých a uzav­re­tých výstav si zakú­pilo viac než 6 tisíc náv­štev­ní­kov. Orga­ni­zá­tori si ove­rili, že roz­hod­nu­tie čias­točne spo­plat­niť Bielu noc bolo správne. Diváci si diela vychut­nali v pokoj­nej atmo­sfére bez tla­če­nice. „Výťa­žok zo vstup­ného pou­ži­jeme na ďal­šie skva­lit­ne­nie fes­ti­valu na budúci rok,“ uviedla Pacá­ková. Jed­not­livé ume­lecké zastávky už neboli kon­cen­tro­vané len v cen­tre mesta, ale všetky sa dali zvlád­nuť v rámci pešej pre­chádzky.

modrykostolik_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­hová Lucia

S podu­ja­tím vyjad­ruje spo­koj­nosť aj spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Bra­ti­slav­ský samo­správny kraj. “Naše hlavné mesto už po druhý raz zažilo snovú atmo­sféru Bie­lej noci. Tisíce ľudí v uli­ciach, ktoré sle­do­vali tento veľký sen mesta sú dôka­zom, že sme boli spo­lu­or­ga­ni­zá­tormi skve­lej akcie,“ hovorí pred­seda BSK Pavol Frešo. Dodáva, že pre bra­ti­slav­skú župu sa Biela noc neskon­čila. V novem­bri totiž prídu vybrané iko­nické diela aj vďaka des­ti­nač­nému par­tne­rovi Kraj­ská orga­ni­zá­cia ces­tov­ného ruchu Bra­ti­slava Region Tou­rism do okres­ných miest Bra­ti­slav­ského samo­správ­neho kraja.

boreal_halo_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­hová Lucia

Dve head­li­ner­ske diela ostá­vajú v Bra­ti­slave ešte pár týž­dňov — Est­her Stoc­ker a jej inšta­lá­cia Z budúc­nosti v Kunst­halle LAB a nafu­ko­va­cia inšta­lá­cia Com­fort #14 od Daniela Bau­manna a Sabiny Lang na fasáde Slo­ven­ského roz­hlasu.

up

Star­ti­tup bolo spon­zo­rom Bie­lej noci a celá redak­cia sa veľmi teší, že táto akcia dopadla na výbornú! :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kotr­hová Lucia

Pridať komentár (0)