Bie­la noc potvr­di­la veľ­ký divác­ky záu­jem o ume­nie

Nikola Brehová / 9. októbra 2016 / Zaujímavosti

Dru­hý roč­ník bra­ti­slav­skej Bie­lej noci potvr­dil, že súčas­né ume­nie vie komu­ni­ko­vať so širo­kou divác­kou obcou. Sobot­ná akcia vytiah­la do ulíc mes­ta pod­ľa úda­jov orga­ni­zá­to­rov 100 000 ľudí.

Dru­hý fes­ti­va­lo­vý roč­ník je kri­tic­ký, pre­to­že sa uká­že, či má poten­ciál ísť ďalej. Po vče­rajš­ku vie­me, že Bie­la noc sa môže stať etab­lo­va­nou kul­túr­nou akci­ou, kto­rá radí Bra­ti­sla­vu k európ­skym mes­tám kul­tú­ry,“ hovo­rí ria­di­teľ­ka fes­ti­va­lu Zuza­na Pacá­ko­vá.

duch_mesta_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­ho­vá Lucia

Počas sied­mich noč­ných hodín si oby­va­te­lia Bra­ti­sla­vy, ale aj domá­ci a zahra­nič­ní turis­ti pozre­li 52 ume­lec­kých pro­jek­tov v poda­ní 230 auto­rov a účin­ku­jú­cich. Naj­viac láka­li exte­ri­é­ro­vé inšta­lá­cie domá­cich umel­cov: fareb­né vod­né prs­ten­ce na lúke v Sade Jan­ka Krá­ľa, dúho­vo vysvie­te­ný Sta­rý most. Budo­va VÚB ban­ky, kto­rá zau­ja­la naj­ná­roč­nej­ším lase­ro­vým mapin­gom, aký sa dote­raz na Slo­ven­sku pou­žil, počas noci sprí­stup­ni­la verej­nos­ti výhľad z 23. poscho­dia, kam vyviez­la výťah­mi tak­mer 1800 divá­kov. Iko­nic­ký Mrak z Kana­dy obko­le­si­lo „mrač­no“ divá­kov, kto­rí ho pomo­cou šnú­rok rozs­ve­co­va­li a zha­sí­na­li.

harmony_kotrhova_lucia

foto: Kotr­ho­vá Lucia

Naj­vi­di­teľ­nej­ším die­lom Bie­lej noci bol lase­ro­vý Maják na Novom mos­te. Neus­tá­ly rad zve­da­vých divá­kov čakal na záži­tok v Kla­ris­kách, pries­to­ro­vú pro­jek­ciu od Guil­lau­me Mar­mi­na Timée, inšpi­ro­va­nú Pla­tó­no­vou pred­sta­vou ves­mí­ru, ale aj pred Sta­rou trž­ni­cou, v kto­rej sa vzná­šal nad­roz­mer­ný bie­ly kruh Vin­cen­ta Léro­ya. Veľ­ký úspech zoža­la sve­tiel­ku­jú­ca inte­rak­tív­na inšta­lá­cia umel­ca Maoti­ka v Pre­zi­dent­skej záh­ra­de a na jeho dru­hé die­lo, pre­ná­ša­jú­ce tlkot srd­ca divá­kov na fasá­du Bra­ti­slav­ské­ho hra­du, čaka­li davy ľudí. Z domá­cich umel­cov zau­ja­la aj pro­jek­cia Andre­ja Kolen­čí­ka a Vero­ni­ky Kocour­ko­vej Duch mes­ta, pre­mie­ta­ná na hotel Kyjev a tiež pro­jek­cia Bori­sa Vitáz­ka a Zuza­ny Sabo­vej na násten­nú maľ­bu vo dvo­re Fugy. Veľ­ký záu­jem bol aj o iné žán­re ume­nia. Mul­ti­me­diál­ne slo­ven­sko-maďar­ské taneč­né pred­sta­ve­nie Flo­ating prí­jem­ne prek­va­pi­lo mno­hých divá­kov.

lumikon_kotrhova_lucia

foto: Kotr­ho­vá Lucia

Už počas prvých hodín sa v mes­te roz­da­lo 80 tisíc tla­če­ných máp a mobil­nú apli­ká­ciu si do smart­fó­nov stiah­lo 10 tisíc divá­kov. Posil­ne­ná mest­ská hro­mad­ná dopra­va, aj regi­onál­ne spo­je a výzva Cyk­lo­ko­alí­cie prí­sť do mes­ta rad­šej na bicyk­li spl­ni­li účel. Doprav­né záp­chy zazna­me­na­li poli­caj­ti len v prvých dvoch hodi­nách v oko­lí Sadu Jan­ka Krá­ľa a na Kamen­nom námes­tí.

mirror_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­ho­vá Lucia

Vstu­pen­ky do inte­ri­é­ro­vých a uzav­re­tých výstav si zakú­pi­lo viac než 6 tisíc náv­štev­ní­kov. Orga­ni­zá­to­ri si ove­ri­li, že roz­hod­nu­tie čias­toč­ne spo­plat­niť Bie­lu noc bolo správ­ne. Divá­ci si die­la vychut­na­li v pokoj­nej atmo­sfé­re bez tla­če­ni­ce. „Výťa­žok zo vstup­né­ho pou­ži­je­me na ďal­šie skva­lit­ne­nie fes­ti­va­lu na budú­ci rok,“ uvied­la Pacá­ko­vá. Jed­not­li­vé ume­lec­ké zastáv­ky už nebo­li kon­cen­tro­va­né len v cen­tre mes­ta, ale všet­ky sa dali zvlád­nuť v rám­ci pešej pre­chádz­ky.

modrykostolik_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­ho­vá Lucia

S podu­ja­tím vyjad­ru­je spo­koj­nosť aj spo­lu­or­ga­ni­zá­tor Bra­ti­slav­ský samo­správ­ny kraj. “Naše hlav­né mes­to už po dru­hý raz zaži­lo sno­vú atmo­sfé­ru Bie­lej noci. Tisí­ce ľudí v uli­ciach, kto­ré sle­do­va­li ten­to veľ­ký sen mes­ta sú dôka­zom, že sme boli spo­lu­or­ga­ni­zá­tor­mi skve­lej akcie,“ hovo­rí pred­se­da BSK Pavol Fre­šo. Dodá­va, že pre bra­ti­slav­skú župu sa Bie­la noc neskon­či­la. V novem­bri totiž prí­du vybra­né iko­nic­ké die­la aj vďa­ka des­ti­nač­né­mu par­tne­ro­vi Kraj­ská orga­ni­zá­cia ces­tov­né­ho ruchu Bra­ti­sla­va Regi­on Tou­rism do okres­ných miest Bra­ti­slav­ské­ho samo­správ­ne­ho kra­ja.

boreal_halo_kotrhova_lucia_web

foto: Kotr­ho­vá Lucia

Dve head­li­ner­ske die­la ostá­va­jú v Bra­ti­sla­ve ešte pár týž­dňov — Est­her Stoc­ker a jej inšta­lá­cia Z budúc­nos­ti v Kunst­hal­le LAB a nafu­ko­va­cia inšta­lá­cia Com­fort #14 od Danie­la Bau­man­na a Sabi­ny Lang na fasá­de Slo­ven­ské­ho roz­hla­su.

up

Star­ti­tup bolo spon­zo­rom Bie­lej noci a celá redak­cia sa veľ­mi teší, že táto akcia dopad­la na výbor­nú! :)

zdroj titul­nej foto­gra­fie: Kotr­ho­vá Lucia

Pridať komentár (0)