Z Big Data Hac­ka­to­nu si môžeš odniesť 3-tisíc eur

Linda Cebrová / 31. marca 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/hackathon

Tele­kom v rám­ci novo­vyt­vo­re­nej plat­for­my Inno­va­ti­on Geeks pri­pra­vil Big Data Hac­kat­hon, na kto­rom si účast­ní­ci s pomo­cou skú­se­ný­ch men­to­rov budú môcť v prie­be­hu víken­du vyskú­šať pra­co­vať s reál­ny­mi tel­co dáta­mi a vyhrať 3 000 eur pre kaž­dú súťaž­nú kate­gó­riu.

Na čo sa účastníci môžu tešiť?

Telekom Big Data hackathon je určený pre všetkých talentovaných data scientistov, big data analytikov a expertov, študentov, developerov, programátorov, UX dizajnérov a pre ďalších big data fanúšikov a komunity, ktorí budú v dňoch 12. až 14. mája v Bratislavskom Impact Hube realizovať svoje idey, vytvárať analytické alebo machine learning modely a vizualizovať dáta.

foto:facebook.com/hackathon

 

Účastníci budú pod vedením skúsených mentorov pracovať s anonymizovanými reálnymi digitálnymi telco dátami a súťažiť v dvoch kategóriách:

Interné Use Cases – použitie dát pre interné účely, ako napríklad pre mediálne kampane, vylepšenie zákazníckej skúsenosti, optimalizáciu služieb, komunity.

foto:facebook.com/hackathon

 

Externá monetizácia – spracovávanie dát, scoringov, či analýz pre tretie strany, napr. banky, malé firmy, či štátnu správu.

Na odprezentovanie svojho riešenia vybranej výzvy bude mať tím k dispozícii 5 minút a ďalšie 3 minúty bude zodpovedať na otázky poroty. Záverečná prezentácia by mala obsahovať nasledujúce časti:

 

  • biznis nápad,
  • analytický / machine learning model nad reálnymi dátami,
  • vizualizáciu dát,
  • ďalší potenciál do budúcnosti.

 

Registráčný formulár a viac informácií nájdete na www.innovationgeeks.sk.

 zdroj: TS spoločnosti Telekom

Pridať komentár (0)