BMW vyvi­nulo prvý elek­tro­mo­bil už v roku 1972

Michal Sorkovský / 23. marca 2015 / Tech a inovácie

BMW i3 je prvým elek­tro­mo­bi­lom od zná­mej bavor­skej auto­mo­bilky, ktorý sa stal vo veľ­kých množ­stvách dostupný verej­nosti. Elek­trické auto­mo­bily majú ale v BMW dlhú his­tó­riu. Prvý totiž vzni­kol pred viac ako 40 rokmi. 

Za posledné štyri desať­ro­čia vzniklo v dielni BMW via­cero expe­ri­men­tov, návrhov a pro­to­ty­pov elek­tro­mo­bi­lov. Elek­trické i3 je teda len výsled­kom dlho­roč­ného skú­ša­nia, expe­ri­men­to­va­nia a vylep­šo­va­nia, ktoré začalo hra­na­tým oran­žo­vým mode­lom z pred 43 rokov. V roku 1972 bolo totiž vyvi­nuté BMW 1602e – úplne prvý elek­trický auto­mo­bil od BMW.

Tak ako môžeme BMW i3 pova­žo­vať za reak­ciu na sprís­ne­nie emis­ných noriem, aj model 1602e rea­go­val na vte­daj­šiu geopo­li­tickú situ­áciu. No a tá vôbec nebola jed­no­du­chá. Hoci ropné embargo spô­so­bené orga­ni­zá­ciou kra­jín vyvá­ža­jú­cich ropu (OPEC) nastalo až v roku 1973, pokra­ču­júce nepo­koje na blíz­kom východe vyvo­lá­vali obavy už oveľa skôr. BMW teda logicky hľa­dalo rie­še­nie nech­ce­nej situ­ácie, kedy by došlo k naru­še­niu dodá­vok a násled­nému nedos­tatku ropy. 

Bavor­ská auto­mo­bilka napo­kon vyvi­nula svoj prvý elek­tro­mo­bil. Dvoj­dve­rový elek­trický auto­mo­bil BMW 1602e dis­po­no­val záso­bou olo­ve­ných aku­mu­lá­to­rov a elek­tric­kým moto­rom s výko­nom 32 kW (43 k). Vozidlo s plne nabi­tými baté­riami doká­zalo pre­ko­nať vzdia­le­nosť až 60 km, to však len pri dodr­žaní súvis­lej kon­štant­nej rých­losti 50 km/h. Maxi­málna rých­losť, ktorú model 1602e dosa­ho­val bola 100 km/h.

BMW vytvo­rilo dva kusy elek­tro­mo­bilu tohto typu, ktoré obi­dva boli využité ešte v roku 1972 počas olym­pij­ských hier v Mní­chove. Elek­trické auto­mo­bily boli pou­žité, ako sprie­vodné vozidlá pre mara­tón­skych bež­cov, ktorí tak už nemu­seli dýchať výfu­kové plyny z oko­lo­idú­cich áut. Elek­tro­mo­bily od BMW sa stali súčas­ťou olym­pij­ských hier a aj po 40 rokoch boli pod­statne moder­nej­šie typy pou­žité na olym­piáde v Lon­dýne. 

zdroj: venturebeat.com

Pridať komentár (0)