Branko Jass: Slo­ven­ský film­ma­ker, ktorý pra­co­val pre Google, Red Bull či Nati­onal Geog­rap­hic

Martin Bohunický / 12. júna 2016 / Rozhovory

Branko žije život ako zo sna. V 27 rokoch patrí medzi špičku vo video pro­duk­cii, neus­tále ces­tuje po svete a pra­co­val s kli­en­tami, kto­rých mu môže každý len závi­dieť.

Ahoj Branko, dopredu pre­zra­dím čita­te­ľom, že vo svo­jom obore si špič­kou. Tak nám teda pre­zraď, čomu sa venu­ješ a ako si sa k tomu dostal? :)

Ahoj, ďaku­jem! Volám sa Branko Jass a som Fil­ma­ker a Motion Desig­ner. Mám 27 rokov, som z Prie­vi­dze a momen­tálne žijem v Edin­burghu, UK. Fra­me­touch je môj kre­a­tívny work­room, pod kto­rým pre­zen­tu­jem svoje pro­jekty. Mojou špe­cia­li­zá­ciou sú ani­má­cie, krátke filmy, web videá, pre­zen­tačné filmy, hudobné klipy, TV reklamy a gra­fické bro­ad­cast ID balíčky. Pra­co­val som na pro­jek­toch pre kli­en­tov ako Google, Red Bull, TNW, Nati­onal Geog­rap­hic, World Health Orga­ni­za­tion, Inter­na­ti­onal Labor Orga­ni­za­tion, O2, Vogue.com a Governo do Bra­sil (bra­zíl­sky par­la­ment).

Celé det­stvo som strá­vil hra­ním bas­ket­balu, raz som si zlo­mil ruku a nemo­hol som hrať pár mesia­cov, tak som začal natá­čať spo­lu­hrá­čov a stri­hať prvé videá. Točiť som začal v roku 2002, vtedy som mal 14 rokov. Ako 18-ročný som vyhral prvé miesto na medzi­ná­rod­nom fes­ti­vale minú­to­vých videí AZYL 2007. Tam si moju tvorbu vši­mol orga­ni­zá­tor a pora­dil mi ísť po dokon­čení stred­nej školy na VŠMU v Bra­ti­slave. Tam som si spra­vil baka­lára v obore “TV a fil­mová stri­hová tvorba” a od roku 2010 som začal ces­to­vať a pra­co­vať po svete.

Si jeden z mála Slo­vá­kov, ktorý mal mož­nosť spo­lu­pra­co­vať s Google. Ako sa táto spo­lu­práca upiekla?

Táto spo­lu­práca sa poda­rila keď som bol v Bra­zí­lií a pra­co­val v štú­diu Noir Fil­mes, ktoré je v okolí známe pre kva­litnú prácu a kre­a­tívny prí­stup k pro­jek­tom. Bra­zíl­sky Google sa preto ozval priamo nám, môj šéf ma iba infor­mo­val, že budeme mať nový pro­jekt a chce, aby som ho reží­ro­val, opý­tal som sa, že pre koho to bude a on pove­dal s úsme­vom “Google”. V tom momente mi padla sánka! Keď sme roz­mýš­ľali nad for­mou a štý­lom, akým bude video pôso­biť, šéf mi pove­dal, že by chcel štý­lovo niečo podobné, ako som spra­vil v klipe pre Zdenku Prednú — Krásne dni.


To bolo v Bra­zí­lií, pol­roka si strá­vil v New Yorku, teraz si v Edin­burghu. Prečo takto divoko? Je to tvoja túžba žiť stále na inom mieste alebo to je skôr o okol­nos­tiach a pra­cov­nom živote?

Spolu s man­žel­kou veľmi radi ces­tu­jeme a nemáme moc radi ste­re­otyp. Sna­žím sa robiť to, čo ma baví a posúva vopred. V roku 2015 sme žili v šty­roch rôz­nych kra­ji­nách a musím pove­dať, že to bol “best year ever”. Ale sem tam sa mi stane, že sa zobu­dím a neviem, kde sa práve nachá­dzam, tak že by nebolo zlé sa už nie­kam usa­diť :).

Čo je naj­ná­roč­nej­šie na práci fil­mára?

Naj­ná­roč­nej­šia je príp­rava a plá­no­va­nie pro­jektu. Ak to máte na 100%, tak máte prvý pol­čas vyhratý. Druhý pol­čas je vlastne pro­duk­cia a post­pro­duk­cia, v tejto fáze je dôle­žité nene­chať sa pohl­tiť pro­jek­tom a sna­žiť sa zostať nad vecou. Ako­náhle sa veľmi pono­ríte do pro­jektu, tak sa váš pôvodný názor začne meniť a čo bolo na začiatku super cool, tak už nie je vôbec cool. Preto je dobré mať okolo seba ľudí, ktorí vám vedia dať objek­tívny feed­back.

File_009

Spo­lu­pra­co­val si s celou radou kli­en­tov nie­len v zahra­ničí, ale aj na Slo­ven­sku. Ktoré spo­lu­práce si vážiš naj­viac, ktorí kli­enti ti do tvojho života dali naj­viac?

Jasne že veľmi si vážim spo­lu­práce pre veľké orga­ni­zá­cie ako Google, WHO či Red Bul„ ale spo­lu­práca, ktorá mi dala naj­viac je s bra­zíl­skou znač­kou oble­če­nia WAD. Výroba toho pro­jektu bola naj­roz­siah­lej­šia, na akej som zatiaľ pra­co­val. Začali sme v janu­ári a odo­vzdali ho začiat­kom júna. Pro­jekt vyža­do­val pre­cízne plá­no­va­nie, cel­kom slušnú výpravu a veľa vizu­ál­nych efek­tov. Tento krátky fas­hion film odštar­to­val pre­daj novej kolek­cie, takže bolo veľmi dôle­žité, ako bude kolek­cia odpre­zen­to­vaná vo filme. Zvo­lili sme cel­kom nezvy­čajnú cestu a sna­žili sme sa zachy­tiť atmo­sfé­riu pro­stre­dia a situ­ácií, oble­če­nie slú­žilo len ako dopl­nok.

Je spo­lu­práca so Slo­vákmi v nie­čom odlišná?

Česť výnim­kám, ale na Slo­ven­sku sa ešte stále bojíme robiť ori­gi­nálne pro­jekty, veľa pro­duk­cií je len oko­pí­ro­va­ných zo zahra­ni­čia. Mys­lím, že na Slo­ven­sku máme veľa talen­to­va­ných ľudí a vecí, na ktoré môžete byť hrdí! Len je škoda, že sa nechá­vame veľmi ovplyv­ňo­vať tren­dami zo zahra­ni­čia a slo­ven­ský ruko­pis sa stráca.

Skúsme byť kon­krétny, koľko zhruba stojí napr. taký hudobný klip?

Každý pro­jekt je iný, všetko záleží od nároč­nosti rea­li­zá­cie, kon­ceptu a nápadu. Hudobný klip môžeš spra­viť aj zadarmo, v dneš­nej dobe doká­žeš nato­čiť kva­litný klip aj na tele­fóne, stačí mať dobrý nápad! :)

1412532_10153542718355562_1153757818_o

Máš za sebou kus poc­ti­vej roboty, netrú­faš si aj na celo­ve­černý film? 

Vieš čo, ani moc nie, už len fakt, že by som musel nad jed­ným pro­jek­tom strá­viť viac ako rok ma moc neláka. Pre­fe­ru­jem krat­šie for­máty, určite by som chcel v blíz­kej budúc­nosti robiť krátke filmy alebo doku­menty, láka ma to, ale uvi­dím, či si to budem môcť časovo dovo­liť.

Zau­jala ma tvoja myš­lienka, že foto­gra­fia nie je o dra­hej tech­nike a že svoje zábery si odfo­til iPho­nom. Obra­zová kva­lita v mobi­loch rýchlo stúpa, mys­líš si, že raz bude možné živiť sa fil­már­či­nou a foto­gra­fiou výhradne vďaka mobilu?

Mobily sa v posled­ných rokoch tak vyšvihli, že nie­kto­rými fun­kciami pred­behli DSLR foťáky. 4K, Slow-motion či stri­ha­nie priamo v mobile je crazy! Určite to otvára kopu nových mož­ností na expe­ri­men­to­va­nie a možno sa z toho bude dať aj živiť, ale mys­lím si, že to tra­dičnú formu pro­duk­cie fil­mov či foto­gra­fie nevy­tlačí.

File_008

Keď sa obzrieš za tou ces­tou, ktorú si absol­vo­val, čo ťa tvoj prí­beh naučil?

Roz­diel medzi úspe­chom a neús­pe­chom je v detai­loch a vytrva­losti. Musíš ísť za svo­jim cie­ľom, ale nemu­síš ho dosiah­nuť na úkor dru­hých ľudí. Mal by si stáť sám za sebou a za tým, v čo veríš. Keď sa ti to podarí, ľudia okolo ťa odme­nia dôve­rou a zod­po­ved­nos­ťou robiť veľké veci.

Ak by mal nie­kto mladý ambí­cie nasle­do­vať tvoje kroky a stať sa špič­kou vo video pro­duk­cii, čo by si takému člo­veku pora­dil?

Buďte sami sebou, robte to, čo vás napĺňa. Nestrá­cajte svoj čas budo­va­ním snov nie­koho iného. Audi­ovi­zu­álny prie­my­sel nie je jed­no­du­chý job. Pri svo­jom kre­a­tív­nom raste budete musieť obe­to­vať veľa svojho voľ­ného času. Je dôle­žité sa neus­tále učiť nové veci. Mys­lím, že počas tohoto kre­a­tív­neho vývoja je dôle­žité odro­biť si čo naj­viac malých pro­jek­tov, kde môžete skú­šať nové veci a zís­kať potrebné skú­se­nosti, ktoré môžete zúžit­ko­vať pri väč­ších pro­jek­toch. Je úplne nor­málne, že výsle­dok možno nebude zod­po­ve­dať vašej pred­stave, ale skú­se­nos­ťami sa vám vylepší vás vizu­álny vkus a na vašom ďal­šom pro­jekte to bude vidno! :)

Pridať komentár (0)