Bra­ti­slav­ský kraj je Sili­con Val­ley býva­lé­ho východ­né­ho blo­ku

Michal Šášky / 7. augusta 2016 / Zo Slovenska

Fakt, že na tom na Slo­ven­sku vôbec nie sme až tak zle, zdo­ku­men­to­va­li ten­to­raz pri mapo­va­ní vývo­ja ino­vá­cií v európ­skych kra­ji­nách. Hlav­né mes­to našej kra­ji­ny sa nene­cha­lo zahan­biť.

Vývoj a výkon ino­vá­cií sle­du­je Európ­ska únia v regi­ó­noch sta­ré­ho kon­ti­nen­tu. Do mapo­va­nia sa zahŕňa 22 kra­jín vrám­ci EÚ a Nór­sko. Doko­py je tak sle­do­va­ných 214 regi­ó­nov, pri­čom urči­té men­šie úze­mia (Cyp­rus, Estón­sko, Lit­va, Lotyš­sko, Luxem­bur­sko, Mal­ta) nie sú v sprá­ve roz­čle­ne­né na regi­ó­ny, ale sú chá­pa­né ako celok.

Hod­no­te­nie sa zakla­dá na dva­nás­tich kate­gó­riách, medzi kto­ré pat­rí naprí­klad počet nových dokto­rá­tov na 1000 oby­va­te­ľov vo veku od 25 do 34 rokov, počet vynáj­de­ných pro­duk­tov či zamest­na­nosť vo vyso­koš­pe­cia­li­zo­va­ných pro­fe­siách. Európ­ske regi­ó­ny sú roz­de­le­né do šty­roch výkon­nost­ných sku­pín, od regi­onál­nych ino­vač­ných líd­rov, cez úspeš­ných, mier­nych, až po slab­ších regi­onál­nych nová­to­rov.

3706932185_c5f8cd107d_b

foto: flickr.com/xlibber

Naj­lep­šie z toh­to pries­ku­mu vychá­dza­jú regi­ó­ny v sied­mich štá­toch EÚ. Náj­de­me ich v Spo­je­nom krá­ľov­stve, škan­di­náv­skych kra­ji­nách Dán­sko, Fín­sko a Švéd­sko, či Holand­sku, Fran­cúz­sku a naj­mä v Nemec­ku. O stu­pie­nok niž­šie sa umiest­ni­li regi­ó­ny rov­na­kých kra­jín spo­loč­ne s rakús­ky­mi, nór­sky­mi, ale aj regi­ón­mi býva­lé­ho východ­né­ho blo­ku. Im kra­ľu­je Bra­ti­slav­ský kraj spo­loč­ne so západ­ným Slo­vin­skom.

Zahan­biť sa neda­li ani ostat­né regi­ó­ny spod Tatier. Západ­né, Stred­né aj Východ­né Slo­ven­sko pat­ria do sku­pi­ny mier­nych regi­onál­nych nová­to­rov. Bra­ti­slav­ský kraj sa dostal o sku­pi­nu vyš­šie aj vďa­ka nad­prie­mer­né­mu počtu vzde­la­ných ľudí z pohľa­du EÚ, expor­tu špe­cia­li­zo­va­ných výrob­kov či zamest­na­nos­ti v odbor­ných pro­fe­siách. Aj keď opro­ti roku 2014 zazna­me­nal, spo­loč­ne s celou kra­ji­nou okrem výcho­du, mier­ne zní­že­nie ino­va­tív­nos­ti opro­ti pred­chá­dza­jú­cim dvom rokom, na sile a posta­ve­ní mu to neub­ra­lo.

Bratislava-2-620x412

foto: youramazingplaces.com

zdroj: europa.eu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr/Lukes_photos

Pridať komentár (0)