Bra­ti­slav­ský kraj je Sili­con Val­ley býva­lého východ­ného bloku

Michal Šášky / 7. augusta 2016 / Zo Slovenska

Fakt, že na tom na Slo­ven­sku vôbec nie sme až tak zle, zdo­ku­men­to­vali ten­to­raz pri mapo­vaní vývoja ino­vá­cií v európ­skych kra­ji­nách. Hlavné mesto našej kra­jiny sa nene­chalo zahan­biť.

Vývoj a výkon ino­vá­cií sle­duje Európ­ska únia v regi­ó­noch sta­rého kon­ti­nentu. Do mapo­va­nia sa zahŕňa 22 kra­jín vrámci EÚ a Nór­sko. Dokopy je tak sle­do­va­ných 214 regi­ó­nov, pri­čom určité men­šie úze­mia (Cyp­rus, Estón­sko, Litva, Lotyš­sko, Luxem­bur­sko, Malta) nie sú v správe roz­čle­nené na regi­óny, ale sú chá­pané ako celok.

Hod­no­te­nie sa zakladá na dva­nás­tich kate­gó­riách, medzi ktoré patrí naprí­klad počet nových dokto­rá­tov na 1000 oby­va­te­ľov vo veku od 25 do 34 rokov, počet vynáj­de­ných pro­duk­tov či zamest­na­nosť vo vyso­koš­pe­cia­li­zo­va­ných pro­fe­siách. Európ­ske regi­óny sú roz­de­lené do šty­roch výkon­nost­ných sku­pín, od regi­onál­nych ino­vač­ných líd­rov, cez úspeš­ných, mier­nych, až po slab­ších regi­onál­nych nová­to­rov.

3706932185_c5f8cd107d_b

foto: flickr.com/xlibber

Naj­lep­šie z tohto pries­kumu vychá­dzajú regi­óny v sied­mich štá­toch EÚ. Náj­deme ich v Spo­je­nom krá­ľov­stve, škan­di­náv­skych kra­ji­nách Dán­sko, Fín­sko a Švéd­sko, či Holand­sku, Fran­cúz­sku a najmä v Nemecku. O stu­pie­nok niž­šie sa umiest­nili regi­óny rov­na­kých kra­jín spo­ločne s rakús­kymi, nór­skymi, ale aj regi­ónmi býva­lého východ­ného bloku. Im kra­ľuje Bra­ti­slav­ský kraj spo­ločne so západ­ným Slo­vin­skom.

Zahan­biť sa nedali ani ostatné regi­óny spod Tatier. Západné, Stredné aj Východné Slo­ven­sko pat­ria do sku­piny mier­nych regi­onál­nych nová­to­rov. Bra­ti­slav­ský kraj sa dostal o sku­pinu vyš­šie aj vďaka nad­prie­mer­nému počtu vzde­la­ných ľudí z pohľadu EÚ, exportu špe­cia­li­zo­va­ných výrob­kov či zamest­na­nosti v odbor­ných pro­fe­siách. Aj keď oproti roku 2014 zazna­me­nal, spo­ločne s celou kra­ji­nou okrem východu, mierne zní­že­nie ino­va­tív­nosti oproti pred­chá­dza­jú­cim dvom rokom, na sile a posta­vení mu to neub­ralo.

Bratislava-2-620x412

foto: youramazingplaces.com

zdroj: europa.eu, zdroj titul­nej foto­gra­fie: flickr/Lukes_photos

Pridať komentár (0)