Bru­sel pre­me­ní indus­triál­nu zónu na úchvat­ný ver­ti­kál­ny les

Klaudia Pakosová / 28. marca 2017 / Architektúra

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

Ver­ti­kál­ny­mi les­mi sa môžu pýšiť v Talian­sku, v Švaj­čiar­ku a pred nedáv­nom už aj v čín­skom mes­te Nan­jing. Lesy vznik­li v rám­ci boja pro­ti ras­tú­ce­mu zne­čis­te­niu v mes­te. Momen­tál­ne sa plá­nu­jú posta­viť tri ver­ti­kál­ne kon­štruk­cie aj v Bru­se­li. Kon­štruk­cie budú vytvo­re­né s pou­ži­tím recyk­lo­va­teľ­ný­ch mate­riá­lov, obno­vi­teľ­ný­ch zdro­jov ener­gie a 30 000 rast­lín, kto­ré majú zabez­pe­čiť viac eko­lo­gic­kú budúc­nosť.

Dnes opustená časť Tour and Taxis v Bruseli kedysi obsahovala sklad, neskôr vlaky a námorné stanice. Čoskoro sa táto oblasť transformuje na pôsobivú 300 metrov vysokú zeleň čiastočne poháňanou solárnymi panelmi.  Do budov bude integrovaných množstvo rastlín, ktoré im umožnia vstrebať 175 ton oxidu uhličitého ročne.

Budova Tour and Taxis v súčasnosti:

zdroj: Wikipedia Commons

Návrh obsahuje tri "vertikálne lesy":

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

Vertikálne lesy budú okrem estetickej stránky poskytovať aj zmes obytných, komerčných a obchodných priestorov ukotvené na tom, čo firma architektúry Vincenta Callebauta nazýva „inovatívne a udržateľné princípy budovania.“

Zeleňou to bude sršať aj dnu. Takto bude vyzerať vestibul v jednej z budov:

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

V interiéri sa budú nachádzať aj reštaurácie či kancelárie:

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

Celý plán momentálne čaká na schválenie a my dúfame, že tento pozoruhodný projekt bude čoskoro realitou.

zdroj: Vincent Callebaut Architecture

zdroj: futurism.com

Pridať komentár (0)