Buď inves­to­rom, aj keď práve nemáš peniaze

Martin Halada / 5. júna 2016 / Business

War­ren Buf­fett, George Soros či Ben­ja­min Gra­ham. To sú naj­väčší sve­toví inves­tori dneš­nej doby. Ich schop­nosť odha­liť, ktoré spo­loč­nosti majú veľký poten­ciál, im pri­niesla roz­práv­kové bohat­stvo vyjad­rené v miliar­dách dolá­rov. Sú akoby z inej pla­néty. Čo ale, ak aj ty môžeš byť ako oni? Už dnes.

Títo ľudia sa stali takými úspeš­nými preto, lebo robia niečo odlišne ako väč­šina popu­lá­cie. Samoz­rejme, majú za sebou dlhú cestu. Každý sa však môže vybrať rov­na­kým sme­rom. Nemáš peniaze? Exis­tuje jedna ešte dôle­ži­tej­šia komo­dita. Čas.

Wednesday, October 16, 2013 Fortune The Most Powerful Women Washington, D.C., USA 9:30 AM ONE ON ONE Warren Buffett, Chairman and CEO, Berkshire Hathaway Inc.
Interviewer: Carol Loomis, Senior Editor at Large, Fortune Photograph by Stuart Isett/Fortune Most Powerful Women

War­ren Buf­fet, foto: gobankingrates.com

Všetko, čo robíme, možno zara­diť do dvoch eko­no­mic­kých kate­gó­rii – pro­duk­cia a spot­reba. Prvou sku­pi­nou sú spot­re­bi­te­lia. Chcú mať naj­lep­šie auto, naj­väčší dom či najk­raj­šie oble­če­nie, aby zau­jali ostat­ných. Svoj čas trá­via tým, že poze­rajú lacné tele­vízne šou, pijú alko­hol či sur­fujú na inter­nete. Ich nasta­ve­nie mysle je “chcem viac, dajte mi viac, zabavte ma”. Druhá sku­pina ľudí tvorí hod­noty. Hľadá, ako vytvo­riť niečo svoje, ako byť lepší, ako obo­ha­tiť tento svet.

Samoz­rejme, každý je občas spot­re­bi­te­ľom. Nie je nič zlé na tom občas si oddých­nuť, či dopriať niečo pekné. Ak však chceš byť boha­tým, musíš inves­to­vať. A bohat­stvo mys­lím v naj­šir­šom slova zmysle. Nejde len o to, koľko peňazí máš na účte. Mys­lím aj bohat­stvo zdra­via, šťas­tia či ľudí, kto­rými sme obklo­pení. Ten, kto si ide zacvi­čiť, je inves­tor. Pre­tože inves­tuje svoj čas, ener­giu a pohod­lie do toho, aby sa stal sil­nejší a zdravší. Aby žil dlh­šie.

ap510529037

foto: benjamingraham.com

Ten, kto si pre­číta knihu o pod­ni­kaní, je inves­tor. Inves­tuje čas aj peniaze do toho, aby niečo vybu­do­val. Aby zlep­šil svoje schop­nosti, roz­ší­ril si vedo­mosti a aby sa inšpi­ro­val. Učí sa od naj­lep­ších pod­ni­ka­te­ľov, ľudí, ktorí niečo dosiahli. Výsled­kom také­hoto inves­to­va­nia sú pod­ni­ka­teľ­ské nápady, vedo­mosti o tom, v čom a ako inves­to­vať a akým chy­bám sa vyva­ro­vať. Veľa ľudí si totiž myslí, že pod­ni­ka­nie je prí­liš ris­kantné či ťažké. Mnoho z nich však v sku­toč­nosti ani nezis­tilo, o čom pod­ni­ka­nie je. Príde im zby­točné mrhať ener­giou a čítať si o pod­ni­kaní.

Preto zabudni na to, že inves­tori musia mať veľa peňazí. Keď chceš začať, inves­tuj najmä svoj čas a svoju ener­giu. A hľa­daj spô­soby, ako niečo vytvo­riť. Ako nie­komu pomôcť, či uľah­čiť čin­nosť. Ide­álne tak, aby ti bol ochotný zapla­tiť.

Zdroj titul­nej foto­gra­fie: cnbc.com

Pridať komentár (0)