Bul­har­sko v štát­nej správe od teraz vyža­duje open-source soft­vér

Jakub Jablonický / 6. júla 2016 / Tech a inovácie

Bul­har­ský par­la­ment pri­jal doda­tok ku zákonu o elek­tro­nic­kej verej­nej správe, ktorý vyža­duje, aby vše­tok soft­vér naprog­ra­mo­vaný pre verejnú správu bol open source a dostupný vo verej­nom úlo­žisku.

Poradca zástupcu bul­har­ského pre­mi­éra, Boži­dar Boža­nov, vo svo­jom blogu pri­blí­žil, čo to zna­mená: „Aký­koľ­vek soft­vér vytvo­rený na mieru Bul­har­skej štát­nej správe bude verejne dostupný pre kaž­dého. Je predsa pla­tený z peňazí daňo­vých poplat­ní­kov a je preto spra­vod­livé, aby mali k nemu prí­stup.“

Takýto prí­stup je určite správny a kra­jiny na celom svete si z neho môžu brať prí­klad. A nie len preto, že je to spra­vod­livé.

OS_OpenSource_660x384

foto: red­dit

Tým, že soft­vér bude verejne dostupný, sa zvýši jeho bez­peč­nosť. Experti môžu hľa­dať bugy a zra­ni­teľné miesta a ohla­so­vať ich vláde pred tým, ako ich nie­kto zne­užije.

Open source soft­vér sa tiež dá jed­no­duch­šie a lac­nej­šie modi­fi­ko­vať pre rôzne potreby, ako naprí­klad nové pro­cesy alebo odde­le­nia, ktoré vyža­dujú podobné nástroje s pri­da­nými fun­kciami.

Vlády, ktoré si zvo­lia open source, nie sú odká­zané na jed­ného posky­to­va­teľa soft­vé­ro­vých slu­žieb. Keďže zdro­jový kód je open source, je omnoho jed­no­duch­šie po čase prejsť na iného posky­to­va­teľa a zís­kať tak kva­lit­nej­šie služby alebo niž­šie ceny za údržbu a pod­poru.

Okrem Bul­har­ska sa open source nástroje do istej miery pou­ží­vajú aj vo verej­ných sprá­vach Fran­cúz­ska, Nór­ska, Bra­zí­lie a USA. Ostáva iba dúfať, že sa týmto prí­stu­pom inšpi­rujú aj ďal­šie kra­jiny.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tech.eu

Pridať komentár (0)