Bul­har­sko v štát­nej sprá­ve od teraz vyža­du­je open-sour­ce soft­vér

Jakub Jablonický / 6. júla 2016 / Tech a inovácie

Bul­har­ský par­la­ment pri­jal doda­tok ku záko­nu o elek­tro­nic­kej verej­nej sprá­ve, kto­rý vyža­du­je, aby vše­tok soft­vér naprog­ra­mo­va­ný pre verej­nú sprá­vu bol open sour­ce a dostup­ný vo verej­nom úlo­žis­ku.

Porad­ca zástup­cu bul­har­ské­ho pre­mi­é­ra, Boži­dar Boža­nov, vo svo­jom blo­gu pri­blí­žil, čo to zna­me­ná: „Aký­koľ­vek soft­vér vytvo­re­ný na mie­ru Bul­har­skej štát­nej sprá­ve bude verej­ne dostup­ný pre kaž­dé­ho. Je pred­sa pla­te­ný z peňa­zí daňo­vých poplat­ní­kov a je pre­to spra­vod­li­vé, aby mali k nemu prí­stup.“

Taký­to prí­stup je urči­te správ­ny a kra­ji­ny na celom sve­te si z neho môžu brať prí­klad. A nie len pre­to, že je to spra­vod­li­vé.

OS_OpenSource_660x384

foto: red­dit

Tým, že soft­vér bude verej­ne dostup­ný, sa zvý­ši jeho bez­peč­nosť. Exper­ti môžu hľa­dať bugy a zra­ni­teľ­né mies­ta a ohla­so­vať ich vlá­de pred tým, ako ich nie­kto zne­uži­je.

Open sour­ce soft­vér sa tiež dá jed­no­duch­šie a lac­nej­šie modi­fi­ko­vať pre rôz­ne potre­by, ako naprí­klad nové pro­ce­sy ale­bo odde­le­nia, kto­ré vyža­du­jú podob­né nástro­je s pri­da­ný­mi fun­kcia­mi.

Vlá­dy, kto­ré si zvo­lia open sour­ce, nie sú odká­za­né na jed­né­ho posky­to­va­te­ľa soft­vé­ro­vých slu­žieb. Keď­že zdro­jo­vý kód je open sour­ce, je omno­ho jed­no­duch­šie po čase prejsť na iné­ho posky­to­va­te­ľa a zís­kať tak kva­lit­nej­šie služ­by ale­bo niž­šie ceny za údrž­bu a pod­po­ru.

Okrem Bul­har­ska sa open sour­ce nástro­je do istej mie­ry pou­ží­va­jú aj vo verej­ných sprá­vach Fran­cúz­ska, Nór­ska, Bra­zí­lie a USA. Ostá­va iba dúfať, že sa tým­to prí­stu­pom inšpi­ru­jú aj ďal­šie kra­ji­ny.

zdroj: thenextweb.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: tech.eu

Pridať komentár (0)