Bývalá Miss Slo­ven­sko Ivica Jus­ková: Zákaz­ník má z obchodu odísť s poci­tom, že o neho bolo posta­rané

Ráchel Matušková / 29. október 2016 / Business

Aké to je pod­ni­kať s kva­li­tou v kra­jine, kde sme zvyk­nutí poze­rať skôr na cenu? Dá sa naučiť všetko o pod­ni­kaní bez pred­chá­dza­jú­cich skú­se­ností? Je srdce dôle­žité pri pod­ni­kaní? Aj o tom poroz­prá­vala Ivica Jus­ková, maji­teľka dizaj­no­vého obchodu slá­vica.

Slá­vica je krásny pries­tor s ori­gi­nál­nymi výrob­kami od slo­ven­ských a čes­kých dizaj­né­rov. Slá­vicu zalo­žila Ivica Jus­ková, za slo­bodna Slá­vi­ková.

Screen Shot 2016-03-01 at 08.11.10

foto: archív I.J.

Ivicu Slá­vi­kovú slo­ven­ská verej­nosť vníma ako víťazku Miss Slo­ven­sko 2005 a úspešnú modelku. Za veľ­kými hne­dými očami mla­dej mamičky sa toho však skrýva omnoho viac. Ivica je dizaj­nový nad­še­nec, miluje por­ce­lán a ori­gi­nálne šperky. Aj preto sa v roku 2011 roz­hodla zalo­žiť dizaj­nový obchod slá­vica.

Ako Ivica sama pove­dala, pred zalo­že­ním obcho­díku nemala vôbec žiadne skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Učila sa všetko od zákla­dov. A stále sa učí. S prí­cho­dom bábätka sa však zme­nila situ­ácia aj v slá­vici. Kým pred­tým Ivica sama v obchode aj pre­dá­vala, dnes to za ňu robia bri­gád­ničky. Povin­nosti spo­jené s pre­vádz­kou obchodu si delí so store mana­žér­kou. Z Ivi­cinho roz­prá­va­nia je jasné, že svoj obcho­dík vedie intu­itívne, zo srdca. Kým pred die­ťat­kom fun­go­vala Ivica viac ako nad­še­nec, dnes si uve­do­muje zod­po­ved­nosť a na slá­vicu sa začína poze­rať viac očami pod­ni­ka­teľa.

To, že Ivica vedie obchod so srd­com vidieť aj pri nákupe. Ak sa chcete cítiť výni­moční, určite si sem príďte niečo kúpiť. Aj ten naj­menší nákup vám zaba­lia do krás­neho papiera a vlo­žia do taš­tičky s logom obchodu – vtá­či­kom. Kva­litný tovar si zaslúži kva­litný zákaz­nícky ser­vis.

Aké to je pod­ni­kať od nuly, Ivica poroz­prá­vala v roz­ho­vore. Dá sa pod­ni­kať aj bez skú­se­ností, len s nad­še­ním v srdci? Ako je to s dizaj­nom na Slo­venku, dá sa na ňom zaro­biť?

marika-majorova

foto: archív I.J.

Aké boli začiatky tvojho pod­ni­ka­nia? Prečo si sa roz­hodla zalo­žiť dizaj­nový obchod slá­vica?

Dlho som tento nápad , že by som si chcela otvo­riť obchod s dizaj­no­vými vecami, nosila v hlave. Vyplýva to najmä z toho, že som dlho pôso­bila v mode­lingu a poznala som pár ľudí z tohto odvet­via. Bolo mi ľúto, že v zahra­ničí sú takéto obcho­díky bež­nou zále­ži­tos­ťou a u nás také niečo nie je. A potom ma náho­dou oslo­vila kama­rátka s tým, že v KC Dunaj sa uvoľ­nil obchodný pries­tor a chceli by tam dizaj­nový obcho­dík. Tak som sa roz­hodla, že idem do toho.

Čo si pova­žo­vala za naj­dô­le­ži­tej­šie v začiat­koch pod­ni­ka­nia? Na čo si sa naj­viac sústre­dila?

Pre mňa bolo všetko úplne nové. Nemala som vôbec žiadne skú­se­nosti s pod­ni­ka­ním. Od začiatku som spo­lu­pra­co­vala s účtov­níč­kou, ktorá mi pomá­hala s týmito vecami. Na úpl­nom začiatku som mala živ­nosť, teraz už mám s.r.o., a tak som sa postupne všetko učila. Rie­šila som všetko za pochodu. Od toho, ako všetky pro­dukty nace­niť, naho­diť do poklad­nice, cez vizuál, až po účtovné veci. Ľudia sa ma často pýtajú, čo iné okrem obchodu ešte robím. Nie je to len tak viesť obchod. Zabe­rie vám vše­tok čas, ledva ho stí­ham. Najmä zo začiatku, keď som sama aj pre­dá­vala.

Ako teda fun­guje tvoj obcho­dík? Ako zís­ka­vaš vecičky, ktoré potom pre­dá­vaš?

Nie­kedy sa mi priamo ozvú ľudia, ktorí by u mňa chceli výrobky pre­dá­vať a ino­kedy ich sama oslo­vu­jem. Často­krát dostá­vam otázku, čo je kri­té­rium výberu. Dalo by sa pove­dať, že je to môj osobný vkus, podľa čoho vybe­rám. Sna­žím sa vybe­rať veci, ktoré sú dizaj­nové a sku­točne kva­litné. Teraz je veľký boom hand­made vecí, teda ručne robe­ných. Ale ja sa sna­žím orien­to­vať na ľudí, ktorí sa tým reálne živia a ich talent sa naozaj odráža v ich veciach.

katarina tubio

foto: kata­rina tubio

Máš v ponuke aj práce od štu­den­tov?

Áno, mám naprí­klad veľa šper­ká­rov. Mno­hých mám takých, ktorí u mňa začí­nali pre­dá­vať ako štu­denti a pokra­čujú aj naďa­lej. Zvykla som cho­diť aj na Pries­kum VŠVU a ak ma niečo zau­jalo, oslo­vila som autora.

Ako postu­pu­ješ pri sta­no­vení ceny? Z čoho vychá­dzaš?

Dizaj­néri si sta­no­via svoju cenu a ja, samoz­rejme, pri­po­čí­tam svoju maržu. Nemys­lím si, že ceny v obchode sú pre­hnané alebo prí­liš vysoké. Najmä, ak to porov­nám naprí­klad s podob­nými praž­skými obchodmi. Vychá­dzam najmä z mojich nákla­dov a samoz­rejme beriem do úvahy aj prácu, ktorá sa za kaž­dým pro­duk­tom skrýva. Veci, ktoré pre­dá­vam v obchode sú kva­litné, vytvo­rené ľuďmi, ktorí sa tomu venujú naplno alebo sú vyštu­do­vaní vo svo­jom odbore.

Nie sú to len také kla­sické hand­made výrobky. A to sa odráža aj na ich cene. Ľudia to často nechápu, ako môžu náuš­nice u mňa stáť aj 50 eur, keď v mód­nom reťazci sú za 2 eurá. Za kaž­dou dizaj­no­vou vecou, ktorú mám v obchode, však treba vidieť kus práce, času, ori­gi­na­litu a kva­litu.

Screen Shot 2016-03-01 at 08.10.31

foto: Frolo

Sor­ti­ment v obchode je naozaj široký, od det­ských vecí, cez knižky, po šperky či prí­rodnú koz­me­tiku. Aký máš kľúč pri tvorbe ponuky?

Opäť je to poci­tová zále­ži­tosť. Ale vše­obecne sa sna­žím tvo­riť sor­ti­ment s men­šími vecami, drob­nos­ťami. Oslo­vili ma aj dizaj­néri nábytku, ale náby­tok sa mi zdá už prí­liš veľký, nároč­nejší na pre­daj. Sna­žím sa vyhý­bať veciam, ktoré by mi dlho stáli v obchode. Mne sa veľmi páčia šperky a por­ce­lán, rada by som sa zame­rala práve na to. Ale bojím sa, že potom by sa obchod neuži­vil, keby som bola takto úzko zame­raná. Preto si rad­šej držím širší záber.

A ako pre­bieha spo­lu­práca s dizaj­nérmi? Nemala si naprí­klad nie­kedy prob­lém s nedos­tat­kom tovaru?

Nejaký zásadný prob­lém som nemala. Ale tým, že sú to umelci, komu­ni­ká­cia s nimi je nie­kedy nároč­nej­šia. Nie­kedy majú prob­lém s ter­mínmi, naprí­klad. Na Slo­ven­sku je pomerne dosť dizaj­né­rov, takže s nedos­tat­kom tovaru som nemala prob­lém.

lucia jesenska1

foto: lucia jesen­ska

Aktívne sa pohy­bu­ješ v odvetví dizajnu. V akom stave je, podľa teba, dizajn na Slo­ven­sku?

Máme tu veľmi veľa šikov­ných ľudí, ktorí robia kva­litnú prácu. Ale zaos­táva cel­ková osveta. Pove­do­mie verej­nosti o slo­ven­skom dizajne a cel­kovo o umení je veľmi nízke. Ale na dru­hej strane hovo­rím, že sme mladý štát oproti nie­kto­rým vyspe­lým kra­ji­nám, v kto­rých dizajn fun­guje oveľa dlh­šie. Verím tomu, že sa to bude u nás dobre vyví­jať. Vidno to aj v meste, že vzni­kajú pekné a prí­jemné pro­jekty. Keď poviem, že mám dizaj­nový obchod, veľa ľudí si ako prvé pred­staví, že dová­žam znač­kové šaty zo zahra­ni­čia. Pove­do­mie o dizajne, o tom čo je dizajn, je slabé.

Vní­maš teda svoj obchod ako pod­poru slo­ven­ského dizajnu?

S týmto záme­rom som obchod zalo­žila. Prvý krát po troch rokoch som si vypla­tila vyš­šiu výplatu. Začí­nala som ako nad­še­nec, teraz to však už musím brať váž­nej­šie. Preto som sa aj pre­sťa­ho­vala. Pokiaľ som bola v KC Dunaj, fun­go­vala som sku­točne ako nad­še­nec s tým, že uvi­dím ako to pôjde. Zo začiatku to teda bolo najmä o pod­pore. Teraz pomaly pri­dá­vam aj pod­ni­ka­teľ­skú stránku.

Screen Shot 2016-03-01 at 08.10.51

foto: Ľubica Mar­tin­cová

Keby si mala porov­nať to, ako si fun­go­vala na začiatku a ako teraz. Je tam roz­diel? Robíš možno nejaké iné kroky, sústre­díš sa na iné časti pod­ni­ka­nia?

Určite áno, je tam roz­diel. Naprí­klad ceny musia byť pris­pô­so­bené aj miestu, kde je teraz obchod. Viac sle­du­jem náklady a tržby. Na začiatku som sama aj pre­dá­vala, teraz mám päť diev­čat, bri­gád­ni­čiek, ktoré sa strie­dajú. Aktu­álne hľa­dám aj nového store mana­žéra.

Mňa osobne prek­va­pil ser­vis, ktorý fun­guje v obchode. Pokla­dáš sta­rost­li­vosť o zákaz­níka za dôle­žitú súčasť obchodu?

Áno, určite. „Náš zákaz­ník, náš pán“, predsa. Mne sa veľmi páči, keď zákaz­ník odíde z obchodu s poci­tom, že o neho bolo posta­rané. Páči sa mi, keď ja odídem z neja­kého obchodu s krásne zaba­le­ným tova­rom. A preto to chcem mať aj v mojom obchode.

Screen Shot 2016-03-01 at 08.11.18

foto: Peter Kor­ček

Nepo­kla­dáš to za vyš­šie náklady?

Jasné, že sú to výdavky navyše. Ale verím, že sa to vráti tým, že zákaz­ník príde aj druhý-tretí krát. Odzr­kad­ľuje to cel­kovú úro­veň obchodu. S tým som sa sťa­ho­vala aj do nových pries­to­rov, aby obchod pre­šiel na vyš­šiu úro­veň.

Ako rie­šiš mar­ke­ting? Nejakú kla­sickú reklamu som nepos­trehla.

Ak sa bavíme o bil­bo­ar­doch a city­ligh­toch, tak to si zatiaľ nemô­žem dovo­liť. A ani sa mi to veľmi k také­muto obchodu nehodí. Zatiaľ využí­vam najmä Face­book a news­let­tere. Každé tri mesiace orga­ni­zu­jem ver­ni­sáže k obra­zom, ktoré pre­dá­vam. Bolo by super, keby sa o slá­vici dozve­delo čo naj­viac ľudí. S tým som aj išla do nových pries­to­rov, na ulicu, aby sa aj náhodní oko­lo­idúci dozve­deli o obchode. Naj­lep­šia reklama je, keď si ľudia o obchode medzi sebou hovo­ria alebo keď nosia veci, ktoré si u mňa kúpia. Veci sú sami o sebe rekla­mou.

Screen Shot 2016-03-01 at 08.10.13

foto: Braňo Šimon­čík

Vní­maš aj kon­ku­ren­ciu?

Samoz­rejme, kon­ku­ren­ciu sle­du­jem. No vyslo­vene kon­cepčne niečo také isté ako slá­vicu nere­gis­tru­jem. Tým, že ja pre­dá­vam najmä šperky a por­ce­lán. Exis­tuje jeden obchod, ktorý sa zame­riava skôr na oble­če­nie. Iný obchod pre­dáva aj rov­naké značky ako ja, ale tento obchod vní­mam ako viac komerčný. Pre­dá­vajú aj komerčné zahra­ničné značky.

Nelá­kalo ťa pre­dá­vať módu? Potrebné záze­mie by si na to predsa mala. 

Toto ma nikdy nelá­kalo, hoci poznám veľa slo­ven­ských návrhá­rov. Mne sa páčia skôr tie drob­nosti. A aj kli­en­tela je odlišná. Neláka ma pre­dá­vať high fas­hion pre paničky. Skôr som rada, keď sa bežný člo­vek príde pozrieť na slo­ven­ský dizajn.

Zame­ria­vaš sa kon­krétne na budo­va­nie značky ako slá­vice alebo to rad­šej nechá­vaš ply­núť?

Keď som pri­jala aktu­álnu store mana­žérku, tak som plá­no­vala, že ona sa bude veno­vať admi­ni­stra­tíve a ja viac pro­pa­gá­cii a sme­ro­va­niu obchodu. Ale išla som na mater­skú a tento plán sa nepo­da­ril zre­a­li­zo­vať. Takže zatiaľ nero­bím veľké promo, ale našťas­tie ma sem-tam sami z médií oslo­via na roz­ho­vor. Aj si cho­dia nie­kedy poži­čia­vať veci na rôzne fote­nia, čo je tiež veľmi fajn.

Kto je tvoj ide­álny zákaz­ník?

Žena medzi 30 až 40 rokov, ktorá zarába a je samos­tatná, zau­jíma sa o dizajn a prav­de­po­dobne aj robí v kre­a­tív­nej oblasti. A samoz­rejme taký člo­vek, ktorý bude veci u mňa kúpené nosiť do spo­loč­nosti a nebude to mať len doma vysta­vené.

foto: lucia jesen­ska

Máš pocit, že ti pomáha tvoje meno? Verej­nosti nie si neznáma, ľudia ťa poznajú ako víťazku Miss a modelku.

Určite pomáha, bez toho by som ani nemala odvahu takýto obchod otvo­riť. Už len to, že si ma oslo­vila na roz­ho­vor by nebolo bez toho, že sa volám Ivica Slá­vi­ková (teraz už Jus­ková). Pomohlo mi to s budo­va­ním pove­do­mia o obchode, rých­lej­šie sa roz­pŕ­chla infor­má­cia o tom, že mám obchod s dizaj­nom.

Ako vidíš budúc­nosť obchodu?

Zmenu pro­stre­dia som už pozi­tívne pocí­tila. V novom obchode sa zastaví omnoho viac náhod­ných oko­lo­idú­cich a tiež veľa turis­tov. Verím tomu, že keď člo­vek robí niečo zo srdca alebo preto, že ho to baví a vidí v tom zmy­sel, tak to prosto nejako pôjde. Dúfam.

Screen Shot 2016-03-01 at 08.11.01

foto: Ľubica Mar­tin­če­ková

Cítiš sa úspešná?

Ja sa vnú­torne necí­tim nejako extra úspešná. Ja si to sama ani tak neuve­do­mu­jem, čo mám a čo robím. Ale mám veľa pozi­tív­nych reak­cií. Mám naprí­klad jednu kama­rátku, ktorá mi dodáva hod­vábne šperky z kra­vát a žije v zahra­ničí. Raz mi pove­dala, že je na mňa pyšná, že sa jej páči, čo som dosiahla. Je nad­šená novým obcho­dí­kom. Neviem, čo si mám pred­sta­viť pod úspe­chom, ale po jej reak­cii som si pove­dala, že nie som asi úplná nešika.

Keby si sa mohla vrá­tiť do momentu kedy si zalo­žila obchod, pus­tila by si sa do toho ešte raz? Uro­bila by si niečo inak?

Určite by som do toho išla ešte raz. Sna­žím sa žiť tak, aby som čo naj­me­nej vecí chcela meniť.

lucia jesenska3

foto: lucia jesen­ska

Ďaku­jem za roz­ho­vor!

titulná foto: martinčeková/jesenská

Pridať komentár (0)