Caco­on — tvoj indoor/outdoor pria­teľ do poho­dy

Michaela Líšková / 29. augusta 2016 / Zaujímavosti

Iba tak oddy­cho­vať, uží­vať si pokoj a prí­jem­né nič­ne­ro­be­nie. Vo vzdu­chu, von­ku či vo vnút­ri, jed­no­du­cho kde­koľ­vek.

Caco­on je nový kon­cept záves­né­ho sta­nu, kto­rý je stvo­re­ný ako na relax, tak aj na zába­vu, a to pre veľ­kých i malých. Je odol­ný voči kaž­dé­mu dru­hu poča­sia, zne­sie vie­tor, dážď, sln­ko aj more, no rov­na­ko dob­re využi­teľ­ný je aj vo vnút­ri domu či bytu. Caco­on je ľah­ký, tak­že sa dá jed­no­du­cho pre­ná­šať, a vnú­tor­ný kruh je vyro­be­ný z alu­mí­nia, na kto­ré nemá žiad­na hrdza.

decorpa com

foto: decorpa.com

Sku­toč­ný pôži­tok z rela­xu si uži­ješ aj vďa­ka lát­ke, kto­rá je prí­jem­ná na dotyk, vyro­be­ná z bavl­ny a poly­es­te­ru, neza­bú­da sa však ani na prak­tic­kosť. Tá pri­chá­dza vďa­ka mate­riá­lu, kto­rý je odol­ný voči moliam, ale tiež UV žia­re­niu a vode. Toh­to skve­lé­ho spo­loč­ní­ka môžeš nájsť vo via­ce­rých veľ­kos­tiach, od naj­men­šej, tzv. bon­sai veľ­kos­ti, až po veľ­kosť, kto­rá ponú­ka viac pries­to­ru, a pohod­lie tak zaru­čí aj dvom dospe­lým oso­bám. Sor­ti­ment sa tro­chu roz­rás­tol a tak si môžeš vybrať aj z variant, kto­ré ti zaru­čia pou­ži­tie Caco­onu aj v prí­pa­de, že ho nemáš kde zave­siť.

manners nl

foto: manners.nl

Caco­on dokon­ca zachá­dza ešte ďalej, a ak by si nebol spo­koj­ný s ponú­ka­ný­mi far­ba­mi, spo­loč­nosť ti urči­te veľ­mi rada vyho­vie. Dokon­ca je mož­né tie­to sta­ny „označ­ko­vať“, naprí­klad v prí­pa­de, že máš vlast­ný hotel, hos­tel, rezort, ale­bo čokoľ­vek iné, kde by si mal rád na vidi­teľ­nom mies­te svo­ju znač­ku. A po tom, čo obdr­žíš svoj Caco­on, pri­chá­dza na rad zave­de­nie do cho­du. Nie je nič jed­no­duch­šie a nie je potreb­né žiad­ne nára­die. Stan krát­ka zave­síš na aký­koľ­vek sil­ný konár ale­bo držiak tak, aby mal oko­lo seba dosta­tok pries­to­ru, a už si iba uží­vaš jeho pohod­lie. Sta­rost­li­vosť o stan už asi tiež nemô­že byť jed­no­duch­šia. Buď ho celý hodíš do práč­ky a vysu­šíš na sln­ku, ale­bo ho umy­ješ v jeho visia­cej polo­he tep­lou myd­lo­vou vodou.

homecrux com

foto: homecrux.com

Ako všet­ky dob­ré veci, kto­ré za nie­čo sto­ja, aj Caco­on má svo­ju cenu. Tá jeho začí­na na sume 199 eur za men­ší stan a pod­ľa veľ­kos­ti a v závis­los­ti od toho, či vieš Caco­on zave­siť ale­bo potre­bu­ješ „pomôcť“ ‚sa ceny pohy­bu­jú do 499 eur. Už si len jeden zado­vá­žiť a uží­vať si prí­jem­nú slneč­nú atmo­sfé­ru a pohod­lie.

cacoon-hanging-tree-house-537x402

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitots.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: domienova.com

Pridať komentár (0)