Cacoon — tvoj indoor/outdoor pria­teľ do pohody

Michaela Líšková / 29. augusta 2016 / Zaujímavosti

Iba tak oddy­cho­vať, uží­vať si pokoj a prí­jemné nič­ne­ro­be­nie. Vo vzdu­chu, vonku či vo vnútri, jed­no­du­cho kde­koľ­vek.

Cacoon je nový kon­cept záves­ného stanu, ktorý je stvo­rený ako na relax, tak aj na zábavu, a to pre veľ­kých i malých. Je odolný voči kaž­dému druhu poča­sia, zne­sie vie­tor, dážď, slnko aj more, no rov­nako dobre využi­teľný je aj vo vnútri domu či bytu. Cacoon je ľahký, takže sa dá jed­no­du­cho pre­ná­šať, a vnú­torný kruh je vyro­bený z alu­mí­nia, na ktoré nemá žiadna hrdza.

decorpa com

foto: decorpa.com

Sku­točný pôži­tok z relaxu si uži­ješ aj vďaka látke, ktorá je prí­jemná na dotyk, vyro­bená z bavlny a poly­es­teru, neza­búda sa však ani na prak­tic­kosť. Tá pri­chá­dza vďaka mate­riálu, ktorý je odolný voči moliam, ale tiež UV žia­re­niu a vode. Tohto skve­lého spo­loč­níka môžeš nájsť vo via­ce­rých veľ­kos­tiach, od naj­men­šej, tzv. bon­sai veľ­kosti, až po veľ­kosť, ktorá ponúka viac pries­toru, a pohod­lie tak zaručí aj dvom dospe­lým oso­bám. Sor­ti­ment sa tro­chu roz­rás­tol a tak si môžeš vybrať aj z variant, ktoré ti zaru­čia pou­ži­tie Caco­onu aj v prí­pade, že ho nemáš kde zave­siť.

manners nl

foto: manners.nl

Cacoon dokonca zachá­dza ešte ďalej, a ak by si nebol spo­kojný s ponú­ka­nými far­bami, spo­loč­nosť ti určite veľmi rada vyho­vie. Dokonca je možné tieto stany „označ­ko­vať“, naprí­klad v prí­pade, že máš vlastný hotel, hos­tel, rezort, alebo čokoľ­vek iné, kde by si mal rád na vidi­teľ­nom mieste svoju značku. A po tom, čo obdr­žíš svoj Cacoon, pri­chá­dza na rad zave­de­nie do chodu. Nie je nič jed­no­duch­šie a nie je potrebné žiadne nára­die. Stan krátka zave­síš na aký­koľ­vek silný konár alebo držiak tak, aby mal okolo seba dosta­tok pries­toru, a už si iba uží­vaš jeho pohod­lie. Sta­rost­li­vosť o stan už asi tiež nemôže byť jed­no­duch­šia. Buď ho celý hodíš do práčky a vysu­šíš na slnku, alebo ho umy­ješ v jeho visia­cej polohe tep­lou myd­lo­vou vodou.

homecrux com

foto: homecrux.com

Ako všetky dobré veci, ktoré za niečo stoja, aj Cacoon má svoju cenu. Tá jeho začína na sume 199 eur za menší stan a podľa veľ­kosti a v závis­losti od toho, či vieš Cacoon zave­siť alebo potre­bu­ješ „pomôcť“ ‚sa ceny pohy­bujú do 499 eur. Už si len jeden zado­vá­žiť a uží­vať si prí­jemnú slnečnú atmo­sféru a pohod­lie.

cacoon-hanging-tree-house-537x402

Zdroj a foto­gra­fie: inhabitots.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: domienova.com

Pridať komentár (0)