Canva: Gra­fi­kom odzvo­nilo

Richard Bednár / 4. apríl 2014 / Tools a produktivita

Canva je neuve­ri­teľne jed­no­du­chá online gra­fická plat­forma, ktorá robí dizajn prí­stup­ným bez akých­koľ­vek gra­fic­kých prog­ra­mov. Je v nej integ­ro­vaná kniž­nica foto­gra­fií a typov písma. Vytvára obrov­skú data­bázu ľahko modi­fi­ko­va­teľ­ných gra­fic­kých pred­lôh.

Celý kon­cept Canva je zadarmo a kla­die dôraz na intu­íciu, aby bol ľahko pou­ži­teľný pre ne-gra­fika. Pri­pláca sa za pré­mi­ové služby. Za prvý pol­rok si zís­kal 300 000 regis­trá­cií a bolo vytvo­re­ných 1 milión dizaj­nov. Canva pomáha kaž­dému uží­va­te­ľovi zís­kať pro­fe­si­onálny imidž a pre­zen­to­vať sa tak na vyš­šej úrovni, ktorú by si inak finančne nemo­hol dovo­liť. Plat­forma sa nachá­dza v cloude, teda nie je potrebná inšta­lá­cia. Po vyho­to­vení diela sa gra­fika jed­no­du­cho expor­tuje do potreb­ného for­mátu a môže ísť priamo do tlače.

Foto­gra­fie a pred­lohy vytvá­rajú mladí talen­to­vaní umelci, ktorí sa tak zvi­di­teľ­ňujú. Canva tak­tiež posky­tuje pro­fe­si­onálne dizaj­nér­ske služby, samoz­rejme za popla­tok.

Ide o aus­trál­sky star­tup, ktorý vytvo­ril Came­ron Adams, zakla­da­teľ a pro­duk­tový dizaj­nér. Pred­tým pra­co­val na Flu­ente a bol dizaj­né­rom v Google (Wave). Spo­lu­za­kla­da­teľ­kou a CEO je Mela­nie Per­kins, ktorá pred­tým zalo­žila Fusion Books. Tím dopĺňa Cliff Obrecht.

Podľa slov Mela­nie Per­kins dnes neexis­tuje žiadna mož­nosť, aby si ne-gra­fik vytvo­ril pekný dizajn, ktorý by mu pomo­hol pre­dať sa. Samoz­rejme, dá sa zakú­piť soft­vér, ale ten je natoľko kom­pli­ko­vaný, že väč­šinu odradí a je finančne nákladný.

Canvu pod­po­rili významní ľudia z IT bran­dže ako ria­di­teľ Face­book Graph Search a spo­lu­za­kla­da­teľ Google máp Lars Ras­mus­sen, finančný ria­di­teľ Yahoo! Ken Gold­man, inves­tor Twittru Bil Tai, fondy Mat­rix Par­tners, Inter­West Par­tners a 500 star­tups. Canva dote­raz dostala inves­tí­cie v hod­note tri mili­óny dolá­rov.

Podľa slov Ras­mus­sena, Face­book a Twit­ter vytvo­rili svet, kde kto­koľ­vek môže kedy­koľ­vek zdie­lať záži­tok s pria­teľmi. Chý­bal však gra­fický nástroj, ktorý by nás spo­jil. Canva je týmto nástro­jom a vytvára úplne nový pohľad na trh s gra­fi­kou.

Na webe Canva.com si okrem gra­fic­kých nástro­jov a pod­kla­dov môžete pre­čí­tať blog, kde sa dozviete niečo viac o tren­doch, písme, o vytvá­raní loga, sociál­nej a Face­book gra­fike, mediál­nej stra­té­gii, atď.

Je, samoz­rejme, otázne do akej miery vie nástroj úplne nahra­diť prácu a skú­se­nosti gra­fika. Poďla môjho názoru ide skôr o redakčný sys­tém pre ne-gra­fi­kov, ktorí si tak tes­tujú a skú­šajú základné veci, či naprí­klad este­ticky dobre vyze­rajú, alebo si môžu vytvá­rať jed­no­duch­šie gra­fiky. To všetko sa dá robiť vďaka tomu, že Canvu pred­de­fi­no­vali pro­fe­si­onáli. Na kom­pli­ko­va­nej­šie pro­jekty budú gra­fici naďa­lej nena­hra­di­teľní.

zdroj: Canva.com

Pridať komentár (0)