Čaro­vné prí­rod­né kúpa­lis­ká na Slo­ven­sku, kde si zaplá­vaš v kriš­tá­ľo­vo čis­tej vode

Marianna Mikešová / 17. júna 2017 / Zo Slovenska

zdroj: pexels.com

Nej­deš ten­to rok na dovo­len­ku k moru? Nesmúť, pre­to­že to nezna­me­ná, že musíš strá­viť leto bez vody, kúpa­nia a opa­ľo­va­nia ale­bo len v chló­ro­va­nej vode v bazé­ne. Tie­to mies­ta ťa sku­toč­ne prek­va­pia!

Kaž­do­roč­ne sa tisíc­ky Slo­vá­kov hrnú k moru do zahra­ni­čia a čas­to na to šet­ria aj celý rok. Tí, kto­rí na dovo­len­ku nema­jú penia­ze ale­bo čas, sa cítia byť ukrá­te­ní, no to vôbec nemu­sia. Tro­pic­ká dovo­len­ka je síce raj pre nás všet­kých, no úžas­né kúpa­nie a zážit­ky zaži­ješ aj na domá­cej pôde. Nezna­me­ná to však chló­ro­va­nú vodu na kúpa­lis­kách či bak­té­rie a sini­ce v jaze­rách neváb­nej zele­nej far­by. Na tých­to mies­tach náj­deš skve­lé pod­mien­ky na kúpa­nie zadar­mo ale­bo zas pri­ja­teľ­nú cenu.

Bio bazén Boro­vi­ca

Toto prí­rod­né kúpa­lis­ko náj­deš v are­áli Kamen­né­ho mly­na na Záho­rí a prek­va­pí ťa veľ­mi čis­tou a che­mic­ky neošet­re­nou vodou. Bio bazén je prí­rod­ne vyhrie­va­ný a čis­te­ný s využi­tím vod­ných rast­lín a rešpek­tu­je prí­ro­du. Jej krá­sy vrá­ta­ne boro­víc a kvit­nú­cich lekien si vychut­náš aj kým budeš plá­vať či opa­ľo­vať sa na pek­nej oddy­cho­vej plá­ži. Bazén má dĺž­ku 80 met­rov a maxi­mál­nu hĺb­ku 2 met­re a k dis­po­zí­cii je aj det­ský bazén a atrak­cie.

Jaze­ro Beňa­ti­na

Ak si nie­ke­dy nav­ští­vil sláv­ne Plit­vic­ké jaze­rá ale­bo Trig­lav­ský národ­ný park v Slo­vin­sku, zrej­me si neza­bu­dol na tú sma­rag­do­vú nád­he­ru. No nie­čo podob­né môžeš našťas­tie vidieť aj na Slo­ven­sku, a to v jaze­re Beňa­ti­na v okre­se Sob­ran­ce. Kedy­si sa tu nachá­dzal kame­ňo­lom a našli tu aj ska­me­ne­li­nu päť met­rov dlhej ryby. Vďa­ka tra­ver­tí­nu je jaze­ro nesmier­ne čis­té a jeho far­ma doko­na­le tyr­ky­so­vá. Ten­to slo­ven­ský uni­kát síce ofi­ciál­ne neslú­ži na kúpa­nie, no na vlast­né rizi­ko si tu môžeš zaplá­vať.

Bio kúpa­lis­ko Snin­ské ryb­ní­ky

Upro­stred Vihor­lat­ských vrchov pri Sni­ne je ďal­šie skve­lé kúpa­lis­ko pokra­ču­jú­ce v bio tren­de. Bazén je roz­de­le­ný na dve čas­ti a to pre­to, aby jed­na moh­la slú­žiť na prí­rod­nú fil­trá­ciu vody. Časť na kúpa­nie je roz­de­le­ná na tri čas­ti pod­ľa hĺb­ky vody tak, aby si zába­vu uži­li deti aj plav­ci. Maxi­mál­na hĺb­ka bazé­na je 3,5 met­ra. Toto mies­to je jed­no z naj­ča­rov­nej­ších na kúpa­nie, pre­to­že bazén obklo­pu­jú ihlič­na­ny a ty sa cítiš byť súčas­ťou prí­ro­dy.

Šútov­ské jaze­ro

Toto jaze­ro v obko­le­se­ní prí­ro­dy pri Malej fat­re pat­rí medzi málo zná­me mies­ta Slo­ven­ska. Jeho náv­šte­va však sto­jí za to, pre­to­že voda je tu nád­her­ne priez­rač­ná a podob­ne ako v prí­pa­de Beňa­ti­ny, aj tu bol kedy­si kame­ňo­lom. Po zato­pe­ní vznik­lo čaro­vné jazier­ko s tyr­ky­so­vou vodou, kto­ré evo­ku­je sce­né­rie z fil­mu Win­ne­tou a pokoj­ne by si si ho mohol zmý­liť so sláv­nym fil­mo­vým Strie­bor­ným jaze­rom. Naroz­diel od Beňa­ti­ny je tu však kúpa­nie ofi­ciál­ne a náj­deš tu via­ce­ro plá­ží a dokon­ca aj bufe­ty.

Kúpa­lis­ko v San­tov­ke

Toto kúpa­lis­ko náj­deš v okre­se Levi­ce v obci San­tov­ka, pod­ľa kto­rej je pome­no­va­ná aj zná­ma mine­rál­na voda. Toto mies­to zauj­me už na prvý pohľad, a to vďa­ka jedi­neč­ným tra­ver­tí­no­vým bazé­ni­kom v štý­le turec­kých kúpe­ľov, v kto­rých si môžeš pose­dieť v kryš­tá­ľo­vo čis­tej vode ale­bo zre­la­xo­vať pod masáž­ny­mi vodo­pád­mi. Okrem toho tu náj­deš via­ce­ro bazé­nov. Voda v tom­to kúpa­lis­ku je výluč­ne z geoter­mál­ne­ho pra­me­ňa, bla­ho­dár­ne pôso­bí na zdra­vie a pomá­ha lie­čiť reuma­tic­ké či srd­co­vo-ciev­ne ocho­re­nia.

Bio kúpa­lis­ko Krt­ko

V eko­lo­gic­kom štý­le pokra­ču­jú aj bazé­ny Krt­ko vo Veľ­kom Krtí­ši. Zaplá­vaš si tu bez toho, aby si svo­je zdra­vie vysta­vil odpor­né­mu chló­ru a čis­tia­cim che­mi­ká­liám. Rátaj však s tým, že v tých­to bazé­noch si s tebou zaplá­va­jú aj žaby, kto­ré tu “býva­jú”. :) Toto mies­to bolo kedy­si močia­rom. Pod­ľa odbor­ní­kov prá­ve prí­tom­nosť žiab sved­čí o kva­li­te vody, pre­to­že v nečis­tej vode nepre­bý­va­jú. Kúpa­lis­ko je zau­jí­ma­vé pre kaž­dé­ho, kto upred­nost­ňu­je blíz­kosť prí­ro­dy a tiež pre deti, náj­deš tu tiež mini­golf.

Tak čo, už chys­táš plav­ky a osuš­ku? Lebo my áno. :)

Pridať komentár (0)