CEO Googlu prezradil niekoľko tipov, ako zažiariť na pohovore, vďaka ktorým uspel aj on

Nastasia Andrejkovičová / 2. februára 2019 / Lifehacking

  • Strach a ne­prí­jemné otázky na po­ho­vore, no kto z nás to ne­za­žil?
  • Exis­tuje mnoho spô­so­bov, ako sa na po­ho­vor pri­pra­viť či ve­do­mostne alebo psy­chicky
  • Vní­mať však treba aj mnoho iných as­pek­tov, ako schop­nosť pri­znať si, že niečo ne­vieš
zdroj: Unsplash/ZDNet
  • Strach a ne­prí­jemné otázky na po­ho­vore, no kto z nás to ne­za­žil?
  • Exis­tuje mnoho spô­so­bov, ako sa na po­ho­vor pri­pra­viť či ve­do­mostne alebo psy­chicky
  • Vní­mať však treba aj mnoho iných as­pek­tov, ako schop­nosť pri­znať si, že niečo ne­vieš

Po­kiaľ ide o pra­covné po­ho­vory, všetci chceme nájsť také od­po­vede, kto­rými by sme sa od os­tat­ných účast­ní­kov od­li­šo­vali. To zna­mená ve­dieť, ako správne na po­lo­ženú otázku od­po­ve­dať, a to aj na tie otázky, ktoré sú ne­zmy­selné a ich úlo­hou je, aby ťa roz­ho­dili a vy­viedli z miery, resp. od­ha­lili tvoju schop­nosť či ne­schop­nosť po­ho­tovo re­a­go­vať.

Ale čo v prí­pade, ak ti na­ozaj po­lo­žia otázku, na ktorú ne­poz­náš od­po­veď?

Rov­na­kému prob­lému če­lil v roku 2004 sú­časný CEO spo­loč­nosti Go­ogle Sun­dar Pi­chai. V tom čase sa uchá­dzal o po­zí­ciu ria­de­nia pro­duk­tov. Po­čas roz­ho­voru so štu­dentmi v tech­no­lo­gic­kom in­šti­túte v roku 2017 od­ha­lil de­taily jeho skú­se­nosti s po­ho­vormi v jed­nej z naj­väč­ších sve­to­vých tech­no­lo­gic­kých spo­loč­nosti. V pr­vých ko­lách sa ho opý­tali, čo si myslí o službe Gmail. Na tom by ne­bolo dnes nič ne­zvy­čajné, av­šak v tom čase to malo je­den je­diný há­čik. Go­ogle to­tižto túto službu ohlá­sil v ten istý deň, ako mal Sun­dar po­ho­vor, a to 1. ap­ríla. „Mys­lel som si že to bol pr­vo­ap­rí­lový žart.“ po­ve­dal Sun­dar.

Od­po­ve­dal, že ne­môže na otázku od­po­ve­dať, pre­tože ne­mal mož­nosť tento pro­dukt po­u­ží­vať. „Vo štvr­tom kole po­ho­voru sa ma nie­kto opý­tal, či som vi­del Gmail. Po­ve­dal som že nie, a vtedy mi ho sku­točne uká­zali. A po­tom v pia­tom kole sa ma opý­tali, čo si o Gmail mys­lím. Až vtedy som mo­hol na otázku sku­točne od­po­ve­dať,“ po­ve­dal Sun­dar štu­den­tom. Väč­šina uchá­dza­čov by sa po­kú­sila uro­biť niečo, aby sa po­kú­sili prejsť na ďal­šiu otázku. Pi­chai uro­bil presný opak a na­ko­niec za­pô­so­bil tak, že prácu do­stal.

Uká­zal „in­te­lek­tu­álnu po­koru“

Je prav­de­po­dobné, že ak od­po­vieš, že ne­poz­náš od­po­veď na otázku, prav­de­po­dobne stra­tíš zo­pár bo­dov, ale ko­niec kon­cov to je lep­šie, než si za­čať vy­mýš­ľať niečo, čo môže byť úplná hlú­posť. Vedci to tiež po­tvr­dili. Vý­skum uká­zal, že pre ľudí s „in­te­lek­tu­ál­nou po­ko­rou“, ktorí si ve­dia si pri­znať, že niečo ne­ve­dia , je jed­no­duch­šie učiť sa.

Laszlo Bock, bý­valý vi­cep­re­zi­dent pre ľud­ské zdroje v Go­ogle, po­va­žuje túto vlast­nosť za jednu z tých naj­lep­ších, ktoré v kan­di­dá­toch na pra­covné po­zí­cie hľa­dajú. V roz­ho­vore pre The New York Ti­mes po­ve­dal: „Úspešní a bys­trí ľu­dia len zriedka pre­ží­vajú zly­ha­nie, a preto sa ne­učia ako sa po­u­čiť z ne­ús­pe­chu. Na­miesto toho sa do­púš­ťajú zá­klad­nej chyby, keď si mys­lia, že všetko dobré čo sa deje je preto, lebo sú gé­ni­ovia. Ak sa stane niečo zlé, je to preto, že nie­kto iní je idiot alebo preto, že sa k nim ne­dos­tali in­for­má­cie alebo sa zme­nil trh.“ 

Preto, ak sa pri najb­liž­šom po­ho­vore stret­neš s ná­roč­nou otáz­kou, ostaň po­kojný a pre­myslí si, ako bu­deš re­a­go­vať. Pi­chai nad svo­jou otáz­kou pre­mýš­ľal na­ozaj dô­kladne a opý­tal sa sám seba, „Čo by som mo­hol po­ve­dať o nie­čom, o čom nič ne­viem?“ Na­koľko na otázku na­ozaj ne­mal od­kiaľ ve­dieť od­po­ve­dať vy­hod­no­til, že v tomto prí­pade je od­po­veď ne­viem pri­ja­teľná.

Mal na to sku­točný dô­vod

Na­miesto toho, aby od­po­ve­dal jed­no­du­cho „ne­viem“, Sun­dar vy­svet­lil, že od­po­veď ne­pozná, pre­tože ne­bolo možné, aby tento pro­dukt vy­uží­val alebo ho od­skú­šal. Týmto spô­so­bom sa pre­zen­to­val od­lišne a pre­uká­zal akúsi zve­da­vosť, čo majú za­mest­ná­va­te­lia u svo­jich kan­di­dá­tov veľmi radi.

Pre­sme­ro­val kon­ver­zá­ciu

Po tom, čo po­ve­dal, že ne­vie od­po­ve­dať, pre­sme­ro­val roz­ho­vor na to, čo ve­del. Letmý po­hľad na Gmail mu umož­nil pro­dukt lep­šie po­cho­piť. To mu ot­vo­rilo dvere k tomu, aby pre­uká­zal ot­vo­re­nosť a in­te­lekt, ktoré mu umož­nili do­siah­nuť úspech v spo­loč­nosti Go­ogle. Hod­nota in­te­lek­tu­ál­nej poc­ti­vosti je to, že ti dá skvelú prí­le­ži­tosť uká­zať to, čo na­ozaj vieš. Sun­dar je ste­les­ne­ním toho naj­lep­šieho sce­nára pre ria­diacu po­zí­ciu – je skvele pri­pra­vený, ale zá­ro­veň do­káže ria­diť dy­na­mické si­tu­ácie s re­špek­tom a úp­rim­nos­ťou.

Z mi­li­óna po­ho­vo­rov, ktoré kaž­do­ročne Go­ogle vy­koná, sa sen pra­co­vať pre tech­no­lo­gic­kého gi­ganta splní len pri­bližne 0,2 % uchá­dza­čom. Ak od­hliad­neme od spo­loč­nosti Go­ogle, ale na prob­le­ma­tiku sa po­zrieme vše­obecne, tak ak sa v pro­cese po­ho­vo­rov do­sta­neš až k osob­nému roz­ho­voru, za­myslí sa nad tým, ako mô­žeš vy­nik­núť. Pre­mysli si to a tvoja 0,2 %-ná šanca sa môže stať re­a­li­tou a šťas­tie sa usmeje práve na teba. Mu­síš si len ve­riť a pri­jať mož­nosť, že ne­mô­žeš ve­dieť všetko, čoho si je ve­domí aj tvoj po­ten­ciálny bu­dúci za­mest­ná­va­teľ.

zdroj: cnbc.com

Pridať komentár (0)